Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12560
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Προϋπολογισμός: Κάτω τ έσοδα σε ΦΠΑ-φόρους εισοδήματος
Το lockdown βύθισε τις εισπράξεις φόρων
ΕΝΦΙΑ : Στο τέλος
Σταϊκούρας:
Θα πάρουν όλοι
τα αναδρομικά
Αυγούστου τα εκκαθαριστικά
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το λογαριασμό του
ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρσουν περίπου 7 εκατ.
ιδιοκτήτες ακινή των. Τα εκαθοριστικά θα αναρτηθούν
στο τέλος Αυγούστου , εν η ξόφληση του φόρου θα ξ4.
κινήσει στο τέλος Σεπτεμβρίου για να ολοκληρωθεί σε 6
μήνες tως και το Φεβρουαρίου Του 2021.
Οφεπνός λογαριασμός ανέρχεται σε 2,5 δι .
Πάνω από ένα εκατ. φορολογούμενοι θα έχουν έκπτω
ση 50% ή και πλήρη απαλλαγή από το φόρο εν για
άλλη μια χρονιά απαλλάσσονται από το συμπληρωμα .
Τικό φόρο τα αγροτεμάχια και τα οικόπιδα εκτός σχιδί
ου πόλης και οικισμού εν θα ισχύσουν οι ίδιες μεισεις με πέρυσι.
το σύνολο των συντα.
ξιούχων που αφορά η
απόφαση του ΣτΒ θα
δο0ούν τα αναδρομικά όπως
διαβεβαίωσε ο υπουργός Ου
κονομικν , Χρήστος Σταϊκού .
(aς. θα υλοποιήσουμε τις δι καστιχές αποφάσεις . Αυτό εt .
ναι τετελεσμένο, και χορίς να
ταλαιπωρούνται οι συνταξιού .
χοι στα δικαστήρια , σημείω
Τς επιπτσεις του Ιockdown και των μέτρων στήριξης απο τυπνουν σε μεγάλο βαθμό τα στοιχεία για την εκτέλεση του
προϋπολογισμού στο εξάμηνο.
Μεγάλη η μείωση των εσόδων από ΦΠΑ και Ειδικό Φόρο Κατα νάλωσης στο εξάμηνο , λόγω και των μέτρων στήριξης . Στα 9,23
δισ. εκτινάσσεται τοέλλειμμα του προϋπολογισμού .
Τα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των εσόδων του Ιουνίου
επιβεβαινουν πως τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 2.791
εκατ . μειωμένα κατά 569 εκατ. έναντι του μηνιαίου στόχου αλλά
αυξημένα κατά 64 εκατ σε σχέση με τις επικαιροποιημένες μηνιαίες
εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας.
Επίσης , καταγράφεται άνοδος των δαπανν λόγω των μέτρων
στήριξης.
Για ρο α6μηνο τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 21.257 εκατ , μειΕΣΠΑ: Έρχονται
οι ανταντάδες της γειτονιάςν
Ξεκινάει ο σχιδιασμός και η πιλοτική εφαρμογή της
δράσης νταντάδες της γεπονιάς, για την ισότητα στην
εργασία .
Σύμφωνα μεην απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Δ
αχείρισης Προγραμμάτων ΕυρωπαϊκούΤαμείου Περιφε .
ρaακής Ανάπτυξης, Ταμίου Συνοχής και Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου Nίκης Δανδόλου , τη σχετική πρό σκληση έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Οικογενεακής Πολιτικής και Ισότητας Των Φύλων και καλούνται
φορείς Των δήμων και Των πιριφερεν Στερεός Ελλά
δας και Νοniου Αιγαίου να σχεδιάσουν και να αναδείξουν
Τους σχετικούς τοπικούς φορείς που θα αναλάβουν τη
στελέχωση και την , κατ' ορχός πιλοτική , επιδοτούμενη
φύλαξη παιδιν έως 12 ετν . Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ.
Για το ενδεχόμενο πληρωμής
των αναδρομικν σε δόσεις ή
εφάπαξ με κούρεμα στα ποσά,
ο x. Σταϊχούρας τόνισε ότι εί .
ναι κάτι που ακόμα συητείται.
Υπάρχει το ταμειακό θέμα .
που δόξα το Θεω , με τον τρό πο με τον οποίο χειριζόμαστε
με υπευθυνότητα τα ταμεια κά διαθέσιμα της χρας έχου με τη δυνατότητα να πληρ
σουμε τους Έλληνες συνταξι
ούχους τα αναδρομικά αυτν ,
σημείωσε.
ωμένα καά 3.495 εκατ. ή 14,1% έναντι του στόχου.
Τα έσοδα από φόρους σε 18.262 εκατ. , μειωμένα 2.794 εκατ.
ευρ ή 13,3%.
Σε ιστορικά χαμηλά η απόδοση
του 5ετούς
Σε επίπεδα ρεκόρο χρυσός
για παρεμπόριο
χουσός έφθασε χθες στην τιμή ρεκόο των
1.930,43 δολαρίων, επιβεβαινοντας την ι διά
τητα του περιουσιακού στοιχείου που αποτε
λεί ασφαλές καταφύnο εν μέσω της πανδημίας, καθς
η υποχρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δο
Ποόστιμα συνολικού ύψους 22.400 ευρ επιβλήθηLκαν από τη γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή μετά τους ελέrχους της προηγούμενης εβδομάδας για την αντιμετπιση του παράνομου | αμετάβλητη σε BB την αξιολόγηση της πιστοληπτι
εμπορίου στο σύνολο τηςς επιχράτειας. Πραγματοποιή κής κανότητας της Ελλάδας , με τον οίχο αξιολόγησης
θηκαν συνολικά 379 λετοι και βεβαιθηκαν 33 παρα βάσεις . Κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 203 τεμά .
χια ειδν παρεμπορίου και 225 κλά οπωροκηπευτικν .
ε ιστοριχά χαμηλά επίπεδα κινείται η απόδοση
Ατου ελληνικού πενταετούς ομολόγου. Οι επενδυτές
αποτιμούν θετικά το γεγονός πως η Fitch διατήρησε
λαρίου συμβάλλει στην αυξηση της αξίας τουΤο προ
γούμενο ιστορικό ρεχόρ ήταν τα 1.921,18 δολάρια αι
είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο 2011.
να δείχνει εμπιστοσύνη στη βιασιμότητα των δημόστων
οιχονομικν.Το πενταετές ελληνικό ομόλογο σημείωνε
απόδοση 0,279%