Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 ΥΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣ1Α, ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
28 Τουλίου 2020
Είρήνης όσίας Χρυσοβαλάντου
Σελήνη 8 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.25-Δύσις 8.88
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βόρειοι έως 6μπωφόρ. (2037β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ. (25-35β)
Αριθμ φύλ 41715
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
99ΕΤH ΑΑΠΟΤΗΝΜΕΓΑΛΗΝΙΚΗ-ΑΠΟΝΟΜΗΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΤΟΥΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ό νικηφόρος Ιούλιος του
στό Έσκί Σεχήο δείχνει
έλληνικούστρατού
τόν δρόμο
Έπίκαιρος όσο ποτέ ό θρίαμβος έπί τν Τούρκων
1921 δ' Ελληνικός Στρατός είχε φθά
σει στό Εσκί Σεχήρ. Τό πς και για Τουρκοι, μέχρι τότε καταδιωκόμενοι, είχαν περιέλθει σέ πολύ δύ
σκολη κατάσταση.
Τήν 18η Ιουλίου 1921 έγινε ή
τελετή παρασημοφορήσεως τν
σημαιν τν νικηφόρων συνταγΜΙΑ Μεγάλη Ιδέα ένέπνεε τόν
έλληνισμό άπό τό 1821 , μέχρι πρίν
άπό λίγα χρόνια . Στήν Πόλην ήταν τίή έξέλιξις δέν ήταν αύτή πού θέ
τό σύνθημα μέ το όποιο έξόρμησε λαμε πρέπει νά άποτελέσει άντικείό Στρατός μας το 1912. Αύτήν την
εύχή άντήλλασσαν άξιωματικοί και της παρούσης. Σήμερα, τήν στιγμή
στρατιτες όταν διέσχιζαν τά ύψί πεδα της Μικράς Ασίας καταδικοντες τούς Τούρκους πρός τήν Άγκυρα. Τούς Τούρκους πού ήσαν όμοι - όρδές του είχαν τραπεί σέ φυγή πρό
οι μέ τούς σημερινούς . Τούς Τούρ
κους πού και σήμερα βεβηλνουν
μνημεία , έξολοθρεύουν πληθυ- νικός Στρατός είχε έγκατασταθεί
σμούς στήν Συρία και την Λιβύη και
θέλουν νά κυριαρχήσουν και νά έπε- τ
κτείνουν τό Ίσλάμ . Τόν Ιούλιο τοϋ
Τήν 8η Ιουλίου 1921 ό στρατός ματων της μάχης του Εσκί Σεχήρ ,
άπό τόν ίδιο τόν Βασιλέα Κωνμενο είδικής μελέτης πού δέν είναι
του Κεμάλ έπετέθη στίς Ελληνι
κές Δυνάμεις πού άποτελούντο άπό
σταντίνο . Ό αυτόπτης μάρτυς Ιωπού οί Τουρκοι καλύπτουν τήν είκό να της Παναγίας στήν Αγία Σοφία,
άς θυμηθούμε πς ό Κεμάλ και οί
τό Α και Β Σμα Στρατού. Η μάχη αννης Δ. Πασσάς στό βιβλίο του
έλαβε χρα στό Εσκί Σεχήρ. Στό
τέλος της ή μέρας νίκησε δ Ελλ .
Στρατός, είχε ήδη άποκρούσει τήν
Μέ τόν Στρατό μας στή Νίκη άναφέρει ότι στό Εσκί Σεχήρ στήν τε
λετή άπονομής, ο διάδοχος Γερτουρκική έπίθεση και έν συνεχεία γιος υπεκλίθη, άσπάσθηκε τό χέρι
τν έλληνικν λογχν .
κατεδίωκε τούς Τούρκους. Η μάχη
αυτή έμεινε στην Ιστορία ς ή νι κηφόρα μάχη του Εσκί Σεχήρ. Οι
ΕΟΒασιλεύς Κωνσταντίνος παρασημοφορείτς έλληνικές σημαΐες (18- Τούρκοι ύπέστησαν τεράστιες άπλειες . Δέν είχαν όμως συντριβεί.
του πατέρα του , έν και ό πρίγκην
( μέραρχος )Άνδρέας να παρασημοφορείται άπό τόν άδελφό του Κωνσταντίνο , καθς και διακριθέντες
Συνέχεια στήν σελ.4
Τόν Ιούλιο του 1921 δ Ελλησέ ένεργητική άμυνα γύρω άπό
τήν περιοχή Έσκί Σεχήρ-Κιουτάχεια-Αφιόν Καραχισάρ. Oi
07-1921)
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έκτροχιασμός του
προϋπολογισμοϋ
Θά κτυπήσει
Εφυγενή τελευταία
έπιζσα του
αΟσα παίργει ό άνεμο5
ΒΥΘΙΣΘΗΚΑΝ οί είσπράξεις φόρων
τό πρτο έξάμηνο του έτους λόγω του
1ockdownκαι των έκτάκτων μέτρων στη ρίξεως της οίκονομίας
ΕΝΑΠΟΘΕΤΟΥΜΕ πλέον τίς έλπίδες μας στόν δι-Δέ θά μπω στόν κόπο νά άναδημοσιεύσω verbatim
άλογο . Θεωρούμε ότι ό Σουλτάνος θά μας κάνει τίείπε τότε ό Έρντογάν στόν Παπαχελά, μάταιος
τήν χάρη και θά καθίσει στό τραπέζι μαζί μας για κόπος. Η ουσία είναι αύτή: άπό τότε μας κατηγονάλύσουμε τό θέμα τής ύφαλοκρηπίδας. Νομίζου- ροϋσε ότι χρησιμοποιούμε τόν διάλογο γιά νά άπο
με έπίσης πς άν καταλήξουμε σέ συμφωνία τμη- φύγουμε τάχα τίς εύθύνες μας . Είναι φανερό πς
ματικής όριοθέτησης ΑΟΖ μέ τήν Αίγυπτο, πς θά μετά άπό 20 χρόνια στήν έξουσία ή ίσχύς είναι πιό
άμφισβητήσουμε ντέ φάκτο τό τουρκολιβυκό μνη- βολική για τόν Έρντογάν άπό το Διεθνές Δίκαιο.
μόνιο και πς ή διαφορά μας θά άχθεϊ ένπιον της Ή άπέχθειά του αυτή στόν διάλογο και ή έλλειδιεθνούς δικαιοσύνης πρός έπίλυση. Μακάρι να ψη έμπιστοσύνης πρός την Έλλάδα και τήν Κύείναι έτσι . Το εύχομαι . Άλλά ή μακρά παρατήρηση προ ένισχύθηκε άπό δύο κομβικά γεγονότα πού
της στάσης του Ερντογάν δείχνει πς ό ήγέτης δέν ξέχασε ποτέ και γιά τά όποια μας την φυλάειν. Τό πρτο είναι τό σχέδιο Άννάν τό 2004. ΘεωE
Τά έσοδα άπό φόρους άνήλθαν σέ
18.262 έκατ. εύρ , μειωμένα κατά 2.794
έκατ. εύρ ή 13,3% έναντι του στόχου
πού έχει περιληφθε στήν είσηγητική
έκθεση τού Προϋπολογισμού 2020.
Παραλλήλως, έλλειμμα ύψους 9,2 δισ.
εύρ καταγράφεται στό ίσοζύγιο τού κρατικού Προυπολογισμού τήν περίοδο του
Ίανουαρίου- Ιουνίου 2020, έναντι στόχου
για έλλειμμα 2,6 δισ. εύρ πού έχει περιληφθεί γιά τό άντίστοιχο διάστημα το
2020 στήν είσηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020.
( σελ. 7 )
αύτός δέν πιστεύει στόν διάλογο. Καί άν πίστευε,
δέν πιστεύει πλέον . Γιά τόν Τουρκο Πρόεδρο ό δι - ρειπς έκτέθηκε . Ότι ύποχρέωσε τούς Τουρκοκυπρίους νά τό ψηφίσουν καί έμείς δήθεν τόν άδειάάλογος σήμερα είναι μέθοδος έπιβολής.
σαμε μέ τό όχιν. Του τήν φέραμε.
Οί Σταυροφόροι
στήν πόλη
"Έβγαλε τόν τουρκικό στόλο στο Αίγαΐο προκει
μένου νά πιέσει τούς Γερμανούς νά μας καθίσουν
στό τραπέζι για όλα. Καί όταν καθίσουμε και βε- του στείλουμε πίσω τούς 8 πραξικοπηματίες. Επειβαίως διαφωνήσουμε , ο Σουλτάνος έχοντας πλέον δή αύτοί έκτός άπό τήν έξουσία του άπείλησαν και
τήν έξωθεν μαρτυρία θά προσπαθήσει νά έπιβάλ-τήν ζωή του ίδίου και της οίκογένειάς του , τό φέλει τετελεσμένα μέ τά όπλα . Πολύ πρόχειρη άνα- ρει βαρέως που δέν τούς του δσαμε . Βγάζει καδρομή στόν χρόνο δείχνει γιατί ό Έρντογάν έχει πνούς. Αν σέ αύτά προσμετρήσετε και τήν κακή
χάσει τήν υπομονή του μέ τόν διάλογο . Στή συνέ - χημεία του μέ τον Μητσοτάκη, έχετε όλο τό ψυντευξη πού έδωσε στόν "Σκάι. τόν Δεκέμβριο του χολογικό υπόστρωμα του Τούρκου ήγέτη. Βεβαίως
2017 έξέφρασε τήν άπογοήτευσή του , γιατί έπα- μήν κάνουμε λάθος!Όσα κάνει στήν περιοχή μας
νειλημμένες άπόπειρές του μέ"Ελληνες Πρωθυ-είναι στρατηγική του έπιλογή! "Όχι γιά νά βγάλει
πουργούς κατέληξαν σέ άποτυχία καθς ή Έλλά-το αχτι του . Άλλά τά συναισθήματα παίζουν ρόλο
δα άποφεύγει νά υίοθετήσει τήν τουρκική άτζέντα.
Τό δεύτερο είναι ή άθέτηση της ύπόσχεσης νά
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
του Μικολάου 1Μέρτζου *
ΞΗΜΕΡΩΝΕ ή 12η Απριλίου 1204
στό Χρυσοϋν Κέρας τουυ Βοσπόρου ,
όπου ναυλοχοϋσαν 480 βενετσιάνικα καράβια που είχε προσελκύσει στή Βασιλεύουσα Ζάρα της Δαλματίας ο μοιραϊος καί άνίκανος Αλέξιος ΔΆγγελος, νόμιμος διάδοχος
του έκθρονισμένου καί φυλακισμένου Αύτοκράτορα Ισαακίου Β'Άγγέλου, ύποσχόμενος διπλούς ναύλους
κι έμπορικά προνόμια άν οί Ένετοί
καί οι άλλοι Σταυροφόροι τόν άποκαθιστοϋσαν στόν θρόνο . Πράγματι οί Σταυροφόροι Φλαμανδοί, Γά
λοι, Φράγοι, Λομβαρδοί, Τοσκάνοι,
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Πολλά χρόνια μετά τήν κατάρρευση του άνατολικούμπλόκ , οί ίστορίες παρακολουθήσεων άπό
τήν άνατολικογερμανική Στάζι και τίς άλλες ύπηρεσίς τν έφιαλτικν έείνων καθεσττων , Πλέον
όμως οι άποκαλύψεις μυστικν φακλων και ήχογραφήσεων που <βγαίνουνν άπό τά άρχεία της
άνατολικογερμανικής κατασκοπίας έχουν και κά
ποις πιπεράτεν πτυχές . Κάποια στελέχη της δημιουργούσαν καταστάσεις τέτοιες στε νά πείσουν
τήν Στάζι νά προσλάβει και νά μισθοδοτεί Τς έρωμένες τους ή συγγενικά τους πρόσωπα που στήν
πραγματικότητα ούδέν ούσιαστικό είχαν νά προσθέσουν . Τό λιγτερο ήταν, ένας πράκτωρ νά παρουσιάζει Ττήν φίλη του σάν πληροφοριοδότη καί
νά τήν άμείβει γιά πληροφορίς Τς όπος ούδέποτ
έδωσε Άλλοι ήσαν τόσο έπιδέξιοι πού συνέτασσαν
έκθέσεις άνυπάρκτων περιστατικν , βασισμένες σέ
άνύπαρκτες πληροφορίες άννπάρκτων προσπων.
<Κόκκινη γραμμήν
ή άποστρατιωτικοποίησις
για τούς Τούρκους
Νέα διεθνής καμπάνια
γιά τόν τουρισμό
ΜΕΤΙΤΛΟ Greece. More than a destination> Ελλά δα. Πολλά περισσότερα άπό ένας προορισμόςόΕΟΤ
και ή ΑEGEAN ξεκίνησαν μία νέα διαφημιστική καμπάνια γιά τόν έλληνικό τουρισμό μέ τήν ματιά στραμ
μένη στό 2021. Δέν ύλοποιείται ταυτοχρόνως και μέ
τόν ίδιο τρόπο σέ όλες τίς άγορές , άλλά προσαρμόζεται στίς μεταβολές πού έχει έπιβάλει ή πανδημία στό
ταξιδιωτικό κοινό.
Συνέχεια στήν σελ. 6
ΤΗΝ άποστρατικοποίηση τν νησιν του Αίγαίου
θέτει πάλι ό Τούρκος άντιπρόεδρος Φουάτ Όκτάν ,
ό όποιος έπιπροσθέτως κατηγορεί την Ελλάδα για
γενοκτονίες στήν Κρήτη και την Κύπρο ένω καταφέρεται κατά της Γαλλίας την όποία κατηγορεί ότι
έχει γίνει παιγνίδυν στά χέρια της Ελλάδος καί των
Ελληνοκυπρίων .
Η ΕΣΤΙΑ
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ. 2
σπίτυσας κάθε.
πρωί με συνέπεια
. Μάλλον άτιχής άποδεικνύεται ή έπιλογή Του
γλύπτου πού φιλοτέχνησε τς πρτες προτομέ του
Τρανούστρατηγού τν Φρουρν Τής Επαναστάσε
ωs Κασσίμ Σολείμαν, ό όποιος θεωρείτα μάρτυς του
ίσλάμ, άφου έφονεύθη άπό Άμερικανούς στό ράκ Οi
ίδιοι οί μουλάδες πού κυβερνούν τήν χρα όμολογούν ότι έχουν λθει σέ πολύ δύσκολη θέση έξαίτίας
τν έπανειλημμένων διαμαρτυριν, ότι ή προτομή
στήν πόλη Ζρόφτόχι μόνον δέν μοιάζει στόν Σολείμανί άλλά μάλλον παραπέμπει στόν Βρεταννό κωμικό Ρόουαν ΆΤκινσον, τόν γνωστό Μίστερ Μπήν!
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη, 801
συνδρομή
Ό Τομ Χάνκς , οi Πέρσαν καί τό σουβλάκι
Τρα ξέρω ότι πολλοί θά
υνίσετε μέ δσα θά διαβάσε
τε, άλλά Εχω μάθει νά λέω (καί
νά γράφω) αύπό που πιστεύω .
TΙνά κάνουμε; Μεγάλη ύπόθε ση νά σου παρέχει τό μέσον τό
δποίο σέ φιλοξενεί τήν εύχέρεια θη θέση εύθύνης στό κΟεστιβάλ
νά γράφεις Ελεύθερα Τήν άποΨή σου . Βέβαα , μπορε μερικές
φορές νά τό πληρσεις , νά στο
χοποιηθείς , νά προσπαθήσουν,
παντί τρόπω , νά σέ άποσύρουνν άπό τήν άγορά , άλλά άν
κάνεις πίσω, θά χαθείς ή θά συμβιβαστείς , και θά είναι σάν νά
χάνεσα δύοφορέ! Ακούστε μιά
μικρή ίστορία. Ότον μού άνετέ
ματιστής , καλούσε μεγάλα όνο - Πρότεινα, λοιπόν , στό συμβούματα του διεθνούς τζέτ-σέτη,
προκειμένου νά παρακολουθή - γιά ποιές παραστάσεις ) τό
σουν μιά παράσταση στό Ήρ - ζεύγος Μπέχαυ (έκίνο τόν καιδειο ή τήν Επίδαυρο . Τήν έπομένη, ή φωτογραφία τν cάστέ
ρωνν στά μάρμαρα τού Ωδεί
ου ή τής Επιδαύρου, Εκανε τόν
γύρo του κόσμου, προσφέροντας στόν θεσμό τεράστια διλιο νά καλέσουμε ( δέν θυμάμαι
Ισχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΡΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,
ρό ήταν στήν κορυφή τής δημοτικότητα) και τόν Σόν Κόνερ. Ή πρότασή μου Εγινε δεκτή
μέ έπιφωνήματα άπογοητεύσεωs! Μά, θά γυρίσουμε πίσω ;
Μπροστά πηγαίνει δ κόσμος)
.Οκορωνοϊός καί οί άνάγκς προστασίας κατά Τς
διακοπές έδωσαν θηση σέμιά μάλλον ξεχασμένη
έπιχείρηση κατασκευής Τροχόσπιτων Πρόκειτα γιά
μιάβιοτεχνία της Θεσσαλονίκης ή όποία ίδρύθηκε τό
1978 όταν έγιεόμεγάλο σεισμός πού άφησε άστέ
γοuς πολλούς κατοίκους ης συμπρωτευούσης.
Άθηνν-Επιδούρου, σκέφθηκα
νά βαδίσουμε στά ίχνη του με
γάλου Θεόδωρου Κρίτα.
Ψ4 0 ΜΑΑ30 λ (30304277110
ΤΜΗΜΑΣΥΝΑΡΟΜΩΝ. 2130 170 670
enail. syndromes @estianews. gr
Κ ΕΣΤΙ
ΕΣΤΙ,ε
Ο Κρίτας , δαιμόνιος δρα-εθνή άκτινοβολία καί προβολή .
Συνέχεια στήν σελ.4
28-7-2020
9771108701120