Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 187 6
Δευτέρα
27 Ιουλίου 2020
Παντελεήμονος μεγαλομ. του ίαματικού
Σελήνης Πρ. Τέταρτο ΙΑνατολή ήλίου 624-Δύσις 8.39
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι μεταβλητοί έως 4μπωφόρ , (23-37β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφοσεις Άνεμοι βορειοδυτικοί ως 4 μπωφόρ 2133β)
Αριθμ. φύλ. 41714
ΤΕτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΝΕΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣΕΝΕΚΡΙΘΗ ΑΠΟΤΗΝ ΒΟΥΛΗΤΩΝΤΙΡΑΝΩΝ
Στρατηγική περικυκλσεως καί ένβιασμν
μέ στόχο
παράδοση έθνικής κυριαρχίας
Τελεσίγραφο του παράφρονος Ερντογάν: Διάλογος ή πόλεμος
σα στε νά έξαναγκαστούμε νά τό
πράξουμε, πολλά! Τήν Παρασκευή
τό τουρκικό πρακτορείο είδήσεων
κΑναντολούν μετέδωσε άπό τά Τί
ότι ένεκρίθη άπό την άλβανική
κή διείσδυση στήν Λιβύη, τούς πλου
τοπαραγωγικούς χρους τής όποίας έλέγχει ήδη δ Ερντογάν, γίνεται
σαφές πς ή Ελλάς άντιμετωπίζει
Η έντασις συντηρείται, και άπό
όσο δυνάμεθα νά καταλαβαίνουμε ή
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ζεί μέσα Η
σέ ένα τεράστιο κενό ένημερσεως
Ούδείς γνωρίζει τί άκριβς γίνεται στρατηγική του Σουλτάνου είναι ή
στό Αίγαΐο έδ και μερικές ήμέρες! έξής προσφεύγοντας σέ μεθόδους
Oι πληροφορίες πού μας φθάνουνι περικυκλσες μας άπό Βορρά καί
είναι άντικρουόμενες. Καί γιά τό έάν
ύπάρχει κλιμάκωση ή άποκλιμάκωση συμφωνία πού ύπέγραψαν Άλβανία
μέτήν άποχρηση τουρκικν πλοίων -Τουρκία) άλλά και έκβιασμν , ό
άπό τήν περιοχή του Καστελλορίζου Τουρκος Πρόεδρος έπιθυμεί νά σύρει
καί για τό έάν τό Ορούτς Ρεΐς έξήλθε
του ναυστάθμου του Άκσάζ για έρευνες στήν περιοχή . Οι Τούρκοι παί ζουν μαζί μας, διοχετεύοντας στά κοι
νωνικά δίκτυα τήν πληροφορία πς παραδσουμε έθνική κυριαρχία και
κατευθύνεται στήν έλληνική ύφαλο- μάλιστα σκληρό πυρήνα κυριαρχίκρηπίδα!
ρανα μείζον ζήτημα έθνικής άσφαλείας Η
Βουλή ή νέα άμυντική συμφωνία (26η άμυνά μας είναι άκάλυπτη και άπό δυστήσειρά άπό τό 1998) μεταξύ Άλβανίας-Τουρκίας! 105 βουλευτές ψήφι, Νίκος Κοτζιάς πού πρτος είχε δισαν ύπέρ, 4 κατά και 3 άποχές . Πρόκειται για οίκονομική βοήθεια πρός
την Άλβανία προκειμένου να άγορά - άποτυχία τής έλληνικής έξωτερικής
σει άμυντικούς έξοπλισμούς παραγόμενους κατά 100 τοίς έκατό στήν
Τουρκία . Η συμφωνία κάνει άναφορά
σέζητήματα έθνικής άσφαλείας . Εάν
συνυπολογίσει κανείς καί την τουρκιΝότο (ένδεικτική ή νέα άμυντική
τικά και άπό Βορρά, Δικαινεται έτσι
ατυπσει τό δόγμα τής περικυκλσεως . Πρόκειται για βαρειά διαχρονική
την Ελλάδα σέ διάλογο , στόν όποίο
θά κληθεί νά άναγνωρίσει βασικές
πτυχές του Τουρκο-λιβυκού μνημονίου!! Το ουρκικό αίτημα είναι νά
πολιτικής!Όταν στήν Ελλάδα ζούν
1 έκατομμύριο Άλβανοί μετανάστες
και ή γείτων κτυπά τήν πόρτα της ΕΕ
ας. Εντός έλληνικής ΑΟΖ. Τά δέ μέ
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<Βαρειάν πρόστιμα
για έπιθέσεις
κατά έφοριακν
Έθνος άνευ Έθνάρχου
Σφοδρές άντιδράσεις
για τήν Άγία Σοφία
Είλικρινά, όμως , δέν έντυπωσιάζομαι άπό τήν
σταντίνο Καραμανλή στήν είσαγωγή του σημειμα-έσκεμμένη πολιτική ταφή του μεγάλου Μακεδόνα
τός μας γιά την ποιότητα της άστικής δημοκρατίας Καί άπό τήν παράλειψη της βενιζελικήςΣακελλαστήν πατρίδα μας τήν περασμένη έβδομάδα. Διότι ροπούλου νά μήν προσκαλέσει τό δρυμα πού φέό Καραμανλής ήταν έπιμελς έξαφανισμένος άπό ρει το έπνυμο του άνθρπου που άποκατέστησε
τίς άνακοινσεις και τά τηλεοπτικά έπίκαιραs της τήν δημοκρατία σέ αυτόν τόν τόπο.Όταν τά βραπερασμένης Παρασκευής, ήμέρας έορτασμοϋ άπο- χδη όρη" της Φιλοθέης άποκλείουν άπό τό μνηκατάστασης τής δημοκρατίας: έλάχιστα έως μηδε - μοσυνο του Εθνάρχη τόν Μάιο τόν έκ των στενων
ΛΕΤΕ και τό γνωρίζαμε όταν άναφέραμε τόν ΚωνΕΩΣ και 50.000 εύρ θά κληθουν νά πληρσουν δσοι έπιτίθενται έναντίον έφορι ακν . Αύτό προβλέπει τροπολογία νομο| σχεδίουτου Υπουργείου Οίκονομικν πού
| κατετέθη στήν Βουλή μέ άφορμή τά βίαια
#γεγονότα πού έσημειθησαν στήν έφορία
Κοζάνης μέτην έπίθεση 45χρονου μέ τσε
κούρι στήν ΔΟΥ και τόν σοβαρό τραυματισμό τν έφοριακν . Υπενθυμίζεται ότι
είς έξ αυτν έξακολουθεί νά δίδει μάχη για
την ζωή του. Ταυτοχρόνως άναστέλλεται
ή λειτουργία τν έπαγγελματικν έγκατα
στάσεων , 6ταν διαπιστνεται παραβίασις ή
παραποίησις ή έπέμβασις κατά όποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία τν φορολογικν ήλεκτρονικν μηχανισμν .
νικά πλάνα άπό το έρχεται και τά κεριά στό άe - συνεργατν του τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας ,
στέλνοντας συγκεκριμένα μηνύματα άδυναμίας
ροδρόμιο στήν τηλεόραση, έλάχιστες αναφορες στό σύστημα , πς νά άξινουν σήμερα σεβασμό
στίς άνακοινσεις τν κομμάτων του δικού του
περιλαμβανομένου (μόνο ό Νίκος Δένδιας τόν θυ(σελ.5 )
άπό αυτό; Δέν άπορ . Οι συμβιβασμοί έχουν κόστος . Ούτε περιμένω βεβαίως άπό τήν κυρία Πρόμήθηκε , ούτε κάν ό Πρόεδρος τής ΝΔ και Πρωθυ-εδρο νά έχει διαβάσει τό συγκλονιστικό βιβλίο τοϋ
πουργός ) , ένω στήν δεξίωση για τήν άποκατάστα- Σταύρου Ψυχάρη για τίς 70 μέρες πού όδήγησαν
ση της Δημοκρατίας κυκλοφορούσε μόνο το φά- στήν Δημοκρατία , γιά να καταλάβει πόσο δύσκολο
ντασμάν του. Ή κυρία πού κάθεται σήμερα στόν ήταν νομικά και τί θεσμικό άθλο έκανε μέ την μεθοκο πού συνέστησε ό Έθνάρχης μέ τό δημοψήφι- τάβαση ο Καραμανλής για νά φθάσουμε έδ πού
σμα καί τό Σύνταγμα του 1975 δέν αίσθάνθηκε τήν είμαστε . Τίποτε δέν ήταν αύτονόητο. Θά άνέμεύποχρέωση νά κάνει μισή άναφορά στόν άνθρω- να όμως κάτι άλλο άπό τήν άγαπητή Πρόεδρο, ή
πο που όφείλει-όπως όλοι μας-τήν υπαρξή της όποία έμφανίστηκε στή δεξίωση μέ ένα σύνολο
έκει Αντιθέτως μάλιστα φρόντισε νά μήν άποστα- πού σύμφωνα μέ τίς κυρίες τν Αθηνν ήταν μόλει φέτος πρόσκληση για πρτη φορά στό "Ιδρυ- δα άρχων 1985. Σύνολο που δέν ταίριαζε στήν πεμα "Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής"!! Προφανως ή ρίσταση καθς δέν ήξερες άν είναι για λύπη ή γιά
δημοκρατία στήν Έλλάδα το 1974 άπεκαταστάθη χαρά (-Ούτε πενθούσα ούτε μήν όπως μου έλέχθη
άπό τόν πρτο τραπέζι πίσταν στήν δεξίωση κύ - σαρκαστικς. ) Θά έλεγα στήν κυρία Πρόεδρο πς
Ποινική Δικαιοσύνη:
Ήμεγάλη θεραπαινίς
τού πολιτικού πάθους
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
του Σπυρίδωνος Άλφαντάκη*
Αποχωρεί ή Μαριάννα
Λάτση άπό το Ελληνικό
Ο ΓΕΝΝΑΙΟΣ συγχωρει Ο δειλός έκδικείται . Τάς διαφοράς των πολιτικν
άνδρν έπιλύει ό λαός. Δέν τάς τέμνειτό δικαστήριον μέ κατηγορητήριά
προκατεσκευασμένα, άποδεικτικά μεσαχαλκευμένα, συνθέσεις διαβλητάς,
δίκας νοθευμένας , άποφάσεις προει
λημμένας . Τά πράγματα δέν δύνανται
σωθήναι δι' ν διεφθάρησαν. Ο τρσας δέν ίάσεται. Ή παράσυρσις του
είσαγγελέως καί του δικαστου έκπεποιθήσεων πολιτικν δέν συγχωρεϊται
Ο Σαίν Ζύστ, ο στενός συνεργάτης του
Λεπτομέρειες στήν σελ2
ριο Σημίτη καί τούς λοιπούς παρισταμένους μνη- άφου άπεχθάνεται το πρόσωπο τού Καραμανλή ,
Συνέχεια στήν σελ. 3
μονιακούς πρωθυπουργούς.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Αίτημα για κακουργηματικές
διξεις σχετικά μέ τό Μάτι
Fitch: Άμετάβλητος
ή άξιολόγησις της Έλλάδος
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
για τό άν ύπήρξε ένας
. Πολλές θεωρίς έχουν γραφτεί
συγκεκριμένος Βρεταννός άξιωματικός πληροφοριν
πού ένέπνευσε τόν χαρακτήρα του Τζαίημς Μπόντ, Τό
όποίο γνωρίσαμε άπό τά βιβλία τουΤαν Φλέμιγκ κα
τήν μεταφορά τους στήν όθόνη. Ελάχιστα όμως έχουν
άναφερθε γιά Τήν έπιλογή του ήροος μα άπό Τις μα
κροβιότερες σειρές κινηματογραφικν τανιν . Ο δoςό Φλέμιγκέχει δηλσει ότι ήθελε ένα εύκολο και συ
ντομο όνομα Επέλεξε λοιπόν τό Τζαίημs Μπόντ, πού
ΜΕΤΑ τίς νέες άποκαλύψεις τν τελευταίων
ήμερν, ό άνακριτής ύπέβαλε αίτημα στήν Είσαγγελία Πρωτοδικν Αθηνν, διά τού όποίου ζητεί να
άποδοθούν κακουργηματικού βαθμοϋ κατηγορίες σέ
12 άξιωματικούς τής Πυροσβεστικής γιά τήν τραγωδία στό Μάτι . Τούς κατηγορεί γιά προσπάθεια συγκαλύψεως τν γεγονότων άκόμη και μέ έκβιαστικούς τρόπους.)
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ σέ BBy διετήρησε την άξιολόγηση τής πιστοληπτικής tχανότητος τής Ελλάδος ή Fitch
Ratings , Η αξιολόγησις άντικατοπτρίζει τάύψηλά έπί
πεδα του κατά κεφαλήν είσοδήματος, άλλά και τήν βαθμολογία τής διακυβερνήσεως. Η πρόσφατη άπόφασις
του Συμβουλίου τής Επικρατείας ύπέρ τν συνταξιούχων θά έπηρεάσει τά μελλοντικά δημοσιονομικά άποτελέσματα , κατά τόν οικο .
Συνέχεια στήν σελ. 3
18 ΕΣΤΙΑ
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
σπίτι σας κάθε
πρωμε συνέπεια
σει λεύκωμα γιά τά πηνά τν Δυτικν Ίνδιν . Ό δισs όμως μάλλον δν χάρηκε καί πολύ γιά τήν έπιλογή .
Τό τηλέφωνό του κΤυπούσε συνεχς άπό θαυμαστές
καί θαυμάστρι Του ήρωος του Ταν Φλέιγκ Μάλλον
οί θαυμάστριες που τόν άναζητούσαν έπιμόνως ήσαν
πού ένόχλησαν τήν σύζιγο του έπιστήμονος, ή όποία
άπειλουσε μέ μηνύσεις τόν συγγραφέα άλλά και τους
ήθοποιούς πού ένσάρκωναν τόν διάσημο πράκτορα
ΤΗΣΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
συνδρομή
Έλλάς, χρα <άναδρομικν καί
κάδήλωτων ..
Ειδική προσφορά
γιανέους συνδρομητές!
Παρακολούθησα τό Σοβ -κάδήλωτα τετραγωνικν καί " άναδρομικά", είναι δύο
βατοκύριακο τά <πρωινάδικαω στά κανάλια τής τηλοΨίας , Φρίξον ήλιε! Γεμάτα
τά παράθυραν άπό μορφές κείδικν γύρω άπό τά
κάναδρομικάν , τά καθυστερούμενου , τς έπικουρ- πεταχτεί και θά πεί δτι τά
κέ, Τις πρόωρε , Τις κέπ- Τέσσερα δισεκατομμύρια που
στροφές προκαταβολήρ, τά
μερα, γιά συμβάσεις, γιά Νό
μους καί παροθυράκια, θά
ρέs , φρεγάτες!> Ηλπιζα ότι τολμήσει νά πε : <Ναι, καλά
άπό όλες αύτές Τις παγερές είναι όλα αύτά , άλλά σήμε ρα τό κράτος έχει νά άντι μετωπίσει τόν κίνδυνο τν
πολλά άλλα. Όλα περιστρ - όλοκαίνουργιε, γυλιστε
φονταν γύρω άπό τό πόσα θά πάρων και πόσα μού
χρωστάει τό κάτο . .
Ισχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
.Ητχνολογία άπλοποιίσίμεγάλο βαθμό Την ζωή
μας , φέρνειόμως καί τά προβλήματά της ένα άπό τά
όποια είναι οί ήλεκτρονικές άπάτες. Πολλές φορέ μ.
σος άνθρωπος δν καταλαβανει ότι Τόν άφορούν γιατί πρωτίστως στόχοι Τής ήλεκτρονικήs άτπάτης είνα
συνήθως Τράπεζες και μεγάλοι όργανισμοί Όσο όμως
αύτοί θωρακίζονται, οί άπατενες δευρύνουν Τήν άναζήτηση υμάτων Η ύποκλοπή τν στοιχείων ένος κνητού τηλεφνου καί κυρίωsή υποκατάστασις τής κάρ
τα SIM είναή διαδεδομένη σήμερα μορφή άπάτης
μορφέ , πού καρφνουν τό
Κι έλεγα μέσα μου κδέν βλέμμα στό άπειρο και παμπορεί , κάποιος τρα θά ρακολουθούν μέ κατάνυξη όπλων και πρέπει όλοι νά
βοηθήσουμε πρός αύτή Τήν
τόν παντογνστη καί συνήθως άερολογούντα δημοθά κοστίσουν στό κράτος τά σιογράφο νά μιλάει γιά νούκατεύθυνση , ιύστερα, βλέ
ΤVΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130170 670
email. [email protected]
Συνόεια στήν σελ. 4
27-7-2020
9'771108 701113