Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία , πρότο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα Πou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
Ιδρυτές . Διευθυντές : Μοnn A . Δούκος ( 1916-1952)
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-19701 , Μικonλ K . Δούκος ( 1970-1997) , Κστος Μ. Δούκας ( 1997-2007 )
Ιδιοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιpλής. Διευθυντής : Μάνος Κ Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 251οUυλoυ 2020
Αρ. φύλλοu: 4236
Ε 1.00
Σε επιφυλακή οι Ένoπλες
Δυνάμεις σε όλο το Αιγαίο
Πρτο κρούσμα κορωνοϊού
στη Σάμο
tοuοκν npoκΛήσεων.
Artia είνoι η Nwex nou εδωοε η Ερντογν nou δoωoε o δεν peά .
wτικό οκόφος να κνει tpeuveς oε γεωτρύηoνο και oeμογpoφκό ,
υστο στην Αvοτοn Μεoύγεο .
δηpσεκ του Τοuoκου Προtδpου Ταvin o yα vέες γκpίες ωος
nou tha μταβεί npooφοτο στην Αδηνο οεponopκς κoμοστε σε όμη συνεροσί μ5 την Ασυομ . Το nοοuκo του revou Nοoοομίou Σομου εo
18 Ολανδοί επέστρεψαν
από τη Σάμο στην πατρίδα τους
.Θύματα της γραφειοκρατίας
για τον Covid-19
rpoowv oMo κ o0ρπwν με τους onoiouς oθε ντρέχουν oοι ονnouος γα την υεο της δίνοντο οοφohtis
oε enopn Εumν ονοοωon tου E06Y ονοφeρτοι όυ σε τοκό ροικό διοστήμοτο τnsφωνκές οδηγςς Η είδηon ωστο0, της εμpόνας του nυτου οού
ΑΟκούνωοn για to npco θετκό κορωνοού στη Εομο έγne όμεon contnon tων nopν της to0o στο cno την ένορξη ψης μετρων oτά της noνnμo,
εδδωο το Νoooομείο Σόμου στην onoio oοφέρε όμεοο οκorεντοκό nepuφάΜoν κoθς κο tωv εno noς oε oυνεργοσία με uw Αστυνομή δύθuνοη και φν τς , Μέο στημής ω 6ehyoτο nou touv m
hετουογοοs κοnouοστικό εν tε οδηpoι κοι
κoς η κατόστοση 6ως ουτη τη συγμή είo thty έχουν ουδιoεί ο μετοmioκ to tων κατοίκωv
νοον ma r 6moniς τοο , noντα όρς pε τα οnoporrnta μέτρα npoστοσίος | eo κολεί όλου νο τpοuν oc οδηeς των εδικν , κμενη θ none όμς 6no μας να συνύoουμs να
19 στο νno μος οος ενημεpνουμε όυ ουν rμeeί orοu anotitoν miνoue συνό τα xpο μος και να εopunvoύv
Αγγελική Μιχαλάκη:
Το μπαλέτο θα είναι πάντα ηρίζα του δέντρουν
ΣΥΝΗΝΤΕΥΕΗ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Αλλαγή πλεύσης;
ματος, Μόνο Στεφονόκη γa tηv εοογωγή ης στην Αντερο Σo Χορού tης ΕΟνς Λυpοκςς ΕNνi Δαβάδουμε oι στο κβερνηοκό εnteheio φανετα να
| μτά aό μία ομοnoγουμένως oστηικi δοδικοσα εnδογής , δημοοργντος nuna nιa tmv oaiteρη eιμούν noς όοα κόνει τρο η Τoupoa , θα τα Spe
φύ io nου unope σε notς ευρωnoiς ρες
Δευτέρα , 0 unou 18 onnoν. Ooν κωτό την ioδό τους στον κpο
ρo o Knoκό μηολέtontoν στmνicia wν8 ετν Το
στaοος ο 1aμος , διαrσteΡΕ στη κοήou ουοε μοήuτο μεντέρνου κορού στη σοn
UMM), δεν npoλαβoν να pοουν δάpε tou cntyοu n μη uneotn κος Χρισνος Τοαρδούna, κe με rpoοκoλεoε να
του ΝΑΤ. Ετ neρόυ η Τουρoο διατηρε ανοτούς
nueel non0 έντονο στη μνήμη μου . Μonc Meς
αmΜδουνανεκς oε papος τς,
Ορκίστηκαν
οι 83 νέοι συνοριοφύλακες
ΤεAεtές ορupοoίος ντοηpoonmp0tντων Tuορoκν οundωv opoμένου χpό
διαμορφωθel na tηv Ευprn όμος , δαμορφνοτα
αυτή tmv στημή Υmoροι ωpμovon στv Bupnn oε
κα Χριστνα, τι να npωτonu Η nopουσίa της ήmov μεpή σε ndα κορούτοοα εwο στα npta xοό
ρσ μου με το οοό ο οuo δo ntov εκεn nou noMts ρες συohικtv dροστηpιστη ων, oν m ΟoΕ Ιπο0η τν νοστοοφn tou κnίμaτος στην
με enoε νο νωpίou ουτόν τον αnέpoντο συνο- στnoiwv κn
νθω , κορεύοντος ,
Μatee iαι oει το μnoΜτο ενo ο εμέλος κόνε με ουτό rou otn νo κάντ Πρτο οr oo με toν Amo npoo bo εba tneφωνnή
το κnoοκό όμως , tω 60μόοει κοι toκ00οu να xρόνος για εωσολικές δοοστηρότηtες τηno σε
nou nrpeύω και 060p κομο του εοuτοο μου , on, eφoοoν εmeyouv Οmo γα οένα Οστoο.
Το μιαυτο 00 είνοrντο nρο του δένυου. Το υ yo tοκ ιβούnις και no μό0νν το 1 να 60οει στο ono 0μα tης toυpoκtς ΝAVTEX
Το μηoλέtο 00 είo rντο ηpgo του δένρου Το
| Ενoι ουντηon tou ομ εpόξε μία δεδομένη ooλείo -δυστυκς, δεν υnoστηpe Με ος tέoνες
τκ δεύuνοηκ Αστυνομίος Λopou | νο onoξει νατί ουppς οστε ο εμείς oτοτη , να εκτετο και να εppoετο, νο rpoupγeί και να
στο Αστυνομκό Μένοpο Μuuνης ,
onou ropeστη ο γενκός nppepeο , pος κα οστυνομκός υoεuuης | οpβς είνai η μογεία του reφοματομού με mw
nou ayouφο δεν μηοp νο τw εξηou μέου σε

Τελευταία νέα από την εφημερίδα