Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7122
Τιμή: 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Αύξηση 150%
στιs online
πωλήσειs
ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν
οι Πίνακεs για το πρόγραμμα
απασχόλησns 36.500 ανέργων
των σούπερ
μάρκει
πραγματοποιήθηκε με
γευμα της Πέμπτης αυτοματοποιημένο,
ήλεκτρονική διαφανή και αντικειμε νικό τρόπο μέσω του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα ξης Ανέργων για την τος (ΟΠ ) του ΟΑΕΔ,
Κοινωφελή Εργασία με βάση τα προβλεπόγια το Πρόγραμμα μενα κριτήρια της εγκεκριμένης από το
ΑΣΕΠ Δημόσιας Πρό Αναρτήθηκαν το από
www.oaed.gr ο Προσω .
ρινός Πίνακας Κατάτατου ΟΑΕΔ
Ρυθμό ανάπτυξης
150% στην αξία των
online αγορν κατέ
γραψε το κανάλι του
online σούπερ μάρκετ Προθηση της απaστην Ελλάδα
πρωτο εξάμηνο του
2020 συγκριτικά με το
αντίστοιχο
εξάμηνο του 2019.
Συγκεκριμένα , η συνολική αξία των online
αγορν σε τιμές λια
συνέχεια στην 11
σχόλησης μέσω προ
γραμμάτ ων
χαρα.
πρτο κτήρα , συμπεριλαμβανομένης και
σκλησης .
κοινωφελούς
ο Προσωρινός Πίνα .
κας Κατάταξης Ανέρπεριλαμβάνει
κατάρτισης για 36.500
άτομα σε Δήμους, Πε.
Οι πίνακες έχουν
Υπηρεσίες Υπουργείων
και άλλων φορέων
Οι ενδιαφερόμενοι
Πρόνοιας Οργανισμού, ηλικίας μένα η διαδρομή είναι : έχουν τη δυνατότητα
www.oaed.gr-Προ - να ενημερωθούν για
την ηλεκτρονική τους
αίτηση και τη μοριοδό
τησή τους με τους
ακόλουθους τρόπους:
. Από το Μητρο
τους μέσω των ηλε κτρονικν υπηρεσιν
Κοινωνικής ( eServices Is) του
ΟΑΕΔ στην καρτέλα
της αντίστοιχης αίτη
συνέχεια στην 10
τους ωφελούμενους
εγγεγραμμένους στα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΟΑΕΔ. Συγκεκρι .
ριφέρειες, Κέντρα Κοι- μητρα ανέργων του
νωνικής
ΠεριΦερειν
(ΚΚΠΠ)συναφείς φο18 ετν και άνω, που
θα εργαστούν για χρογράμματα
προς υποβολή αιτή.
σεων-Αποτελέσματα
κλειστά
Επιστροφές
φόρων
σε χρόνοεξπρές
Υπουργείων και άλλων
θέσεις εργασίας θ.
σεις πλήρους απασχόλησης, καθς και ο
μηνν με πλήρη απα φορέων", για 36.500 σχόληση και ασφάλιση Πρόγραμμα Κοινω
στους Επιβλέποντες
Φορείς ή/και στις Υτm.
ρεσίες Τοποθέτησης,
Προσωρινός Πίνακας όπως έχουν καθορι , Κέντρα
φελούς Χαρακτήρα για
36.500 ατόμων σε ΔήΠεριφέρειες,
μους,
ΑΠοκλειομένων.
Η κατάρτιση των πνάκων από τον ΟΑΕΔ
Περιφερειν (ΚκηΠ) συνα .
φορείς ,
στεί βάσει της Δημό - Πρόνοιας
σιας Πρόσκλησης Νο
4/2020.
e- ΕΦΚΑ:
Εγκύκλι0s για
την απασχόληση
Οι εκκρεμείς επι
στροφές φόρων με
μεγάλη χρονική καθυστέρηση, καθς και
τα μεγαλύτερα σε
ύψος ποσά , τίθενται
προτεραιότητα
προκειμένου να επι
στραφούν στους δι .
καιούχους.
Αυτό προβλέπει εy
κύκλιος του διοικητή
συνέχεια στην 2
των συνταξιούχων
- Τι Προβλέπει,
Σελίδα 9