Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 25-Κυριακή 26
Ιουλίου 2020
Η κοίμησις της άνίας Αννης, μητρός της υπεραγίας Θεοτόκου
Σελήνη 5 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.23-Δύσις 840
ΑΓΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ . (23-37β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι άσθενείς. (21-33β).
Αριθμ. φύλ41713
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΜΟΚΑΝΘΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Μεταφέρει την πρωτεύουσα
στήν Κωνσταντινούπολη!
Μετά την Άγία Σοφία
στόγος τό Πατριαρχείο -Κέντρο τού Ίσλάμή Βασιλεύουσα
ΟΤΑΝ ΟΜοάμεθ έπί τέλους άλωσε την Κωνσταντι νούπολη , τό πρτο πού φρόντισε νά κάνει ήταν νά έξολοθρεύσει και να έξανδραποδίσει τούς κατοίκους της.
Δέν ήθελε νά μείνει καμμία άνάμνησις βυζαντινού με
γαλείου στήν Πόλη , τήν όποία κατέστησε όθωμανική πρωτεύουσα . Και σέ όλη τήν έκταση τν έδαφν
πού είχε φθάσει νά κατέχει , κάθε τι έλληνικό έπρεπε
νά έξαλειφθεί . Οί κατακτημένοι μέ τούς όποίους έποίκησε τήν Κωνσταντινούπολη δέν ήσανΕλληνες άλλά
Ρωμηοί . Τά μνημεία , οί αοί, τά άρχιτεκτονήματα , δέν
ήσαν έλληνικά άλλά pωμαϊκά . Και όμως σήμερα, πάνω
άπό 500 χρόνια μετά , παρά τίς γενοκτονίες , τίς έθνοκαθάρσεις και τις έκτοπίσεις, τό έλληνικό πνεύμα έξακολουθεί νά πλανάται στήν βασιλίδα τν πόλεων και στίς
άκτές της Ιωνίας . Οί έπισκέπτες έρχονται νά θαυμάσουν δημιουργήματα έλληνικά, έρχονται νά προσκυνή
σουν ναούς χριστιανικούς. Οι Τούρκοι και τό Ισλάμτ .
ποτε δέν είχαν να προσθέσουν στήν αίγλη ένός πολιτισμού πού ύπήρξε και πού θά ύπάρξει στά χματα αυτά
τά όποία σήμερα τά κρατάει δέσμιαή βία τν βαρβάρων της Ασίας.
Αύτό τό πνεύμα τού πλανάται στήν Κωνσταντινούπολη μέ τήν έλληνική έπιγραφή Αγία Σοφία και τά έξοχαψηφιδωτά είναι ο έφιάλτης του Ερντογάν . Όπως
έφιάλτης είναι και ή λέξις Αίγαίο , άπό τήν όποία προσπαθεί να άπαλλαγεί , όνομάζοντάς το Βόρεια Με σόγειος) καί ΚΑνατολίαν τίς όμνυμες περιφέρειες. Γι' αυτό έχει βάλει σκοπό του νά καταφέρει αυτό
πού δέν κατάφεραν ούτε ό Μοάμεθ ό Πορθητής ούτε δ
Μουσταφά Κεμάλ: νά έξαλείψει κάθε τι έλληνικό καί
Συνέχεια στήν σελ . 3
Ρίγη συγκινήσεως για
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Καί ο άγιος φοβέρα θέλει
Στήν Θράκη ό Πρέσβυς
τής Τουρκίας στήν Αθήνα
ΗΜΕΡΑ πένθους και όδύνης γιά όλη την
Ορθοδοξία , τόν Χριστιανισμό και όλοκληροτόν Ελληνισμό ήταν ήχθεσινή.
ήμέρα . Οί καμπάνες κτυπούσαν πένθιμα
σέ όλη την Έλλάδα, την Κύπρο και όχι
μόνο, άφου άπό την Βόρεια έως τήν Νο τια Αμερική, όπου τό έλληνικό στοιχείο
είναι έντονο , οι έκκλησίες συμμετείχαν
στό πένθος έξ αίτίας τής βεβηλσεως
τής Άγίας Σοφίας Στήν Αθήνα χθές βράδυο Αρχιεπίσκοπος Αθηνν κ.κ. Ιερνυμος χοροστάτησε τής Ιεράς Ακολουθίας του Ακαθίστου Υμνου κύπέρ βοη
θείας και ένισχύσεως τού γένους μας ,
στόν Καθεδρικό Ι.Ν. τν Αθηνν και μαζί μέ έκατοντάδες πιστούς έψαλε τό η
Υπερμάχφ Στρατηγν σέ έντονα φορτισμένο κλίμα . Από την Κρήτη μέχρι τήν
ΚΑΙΡΟ τρα ή άμερικανική έξωτερική πολιτι, Μητσοτάκης έκανε κάτι που έπρεπε νά είχε κάνει
κή σχοινοβατούσε μεταξύ της άναγνρισης τον έδ καί πολύ καιρό, Εγκατέλειψε τήν κρωσσοφοέλληνικν δικαίων για το Καστελλόριζο μέ βάση τό βίαν. Σήκωσε τό τηλέφωνο καί μίλησε μέ τόν ΠρόΔίκαιο της Θάλασσας και του άγχους νά μήν προ- εδρο Πούτιν. Τόν μόνο πού μπορει νά σταματήσει
τόν Ερντογάν . Δέν έχει ή σημασία τί του άπάντηΑμερικανός πρεσβευτής Τζέφφρυ Πάυατ μας εχε σε Ρσσος Πρόεδρος. Αν τόν παρέπε μψε ή όχι
άνακοινσει μάλιστα και τήν θέση της νομικής στό ΝΑΤΟ . Γιά νά έπανέλθουν οί σχέσεις μας σέ
υπηρεσίας του Σταίητ Ντηπάρτμεντ, ή όποία άνα - τροχιά-κακοφόρμισαν μετά τίς άπελάσεις Ρσσων διπλωματν έπί ΣΥΡΙΖΑ- θά πρέπει νά περάσει καιρός .Ήρκεσε ή κίνηση . Οέμπειρος Άμερικανός πρέσβυς διείδε μετά το άνοιγμα γραμμής
ΕΝΩ δ Ερντογάν προσευχόταν στήν Αγία
Σοφία, δπρέσβυς τής Τουρκίας στήν Αθήνα
Μπουράκ οζουγκέργκιν κατευθύνετο πρός
τήν Θράκη. Η κίνησις αύτή καλύφθηκε άπό
ίδιαίτερη μυστικότητα , κάτι πού τήν καθιστά
υποπτη, δεδομένου δτι οί προσπάθειες για
Συνέχεια στήν σελ.3
καλέσει τήν μήνιν του Σουλτάνου Έρντογάν . Ο
γνωρίζει ύφαλοκρητιδα καιί ΑΟΖ στά κατοικημένα
νησιά , όχι στά άκατοίκητα . Στό διάστημα αύτό ή
πρεσβεία τον ΗΠΑ στήν Άθήνα και το Υπουργειο έπικονωνίας Αθήνας-Μόσχας ότι μπορεί νά κατων Εξωτερικν στήν Ούάσιγκτων άπέφυγαν να επικοινωνίας Αθήνας-Μόσχας ότι μπορεί νά καπροβούν σέ οίοδήποτε νομικό χαρακτηρισμό για ταστραφεί σε μία βραδιά όλα όσα κτίζει για τήν χρα του τρία χρόνια τρα . Έκν άκων έσπευσε την
βιάζει και διαστρεβλνει κάθε έννοια του Δικαίου επομενη της έπικοινωνίας Πούτιν- Μητσοτάκη νά
της Θαλάσσης. Οί χαρακτηρισμοί τους ήταν πολι- πραξει ο,τι άπέφευγε καιρό τρα. Νά άναγνωρίσει
<Καταστρατήγηση
του Διεθνους
Δικαίουν
τό τουρκολιβυκό μνημόνιο, μολονότι αύτό παρα ότι τό Καστελλόριζο έχει ΑΟΖ καί ύφαλοκρηπίδα
παντντας κατ ' ούσίαν στίς πρόσφατες δηλωσεις Άκάρ και Καλίν. Δέν ξέρω πόσο σοβαρή μπορει νά είναι μία χρα της όποίας ό πρέσβης διορΣέ έρτηση που έγινε δέ πρός τόν κύριο Πάυατ θνει έπίσημη άνακοίνωση του Υπουργείου του
στό τελευταΐο Φόρουμ των Δελφν., είδικς για μέ 24 ρες διαφορά . Δέν ξέρω ποιά άπό τίς δύο θέ το Καστελλόριζο, ή άπάντησή του ήταν διφορού-σεις ίσχύει . Του τοπικου πρέσβεως ή του κεντριμενη . Καί πρός τουτο διεγράφη άπό τήν έπίσημη κού State Department. Γνωρίζω όμως άριστα έστω
άπομαγνητοφνηση της πρεσβείας ή είδική άνα - καί έτσι ότι τηλεφωνντας στόν Πούτιν ό Μητσοφορά στο άκριτικό μας νησί! Υποτίθεται ότι δέν τάκης άνακάλυψε τά όφέλη του μή δεδομένου. Καί
άκουγόταν καλά ή έρτηση. Όλα αύτά μέχρι προ- οάγιος φοβέρα θέλει . οι ΗΠΑ έκαναν στροφή 180
Συνέχεια στήν σελ. 3
τικοί, περιγραφικοί , καί έστελναν τό τόπι στήν κερ - .
κίδα: Προκλητικό , άντιπαραγωγικό., άχρείαστον κ.λπ.Άνευ νομικής άξίας .
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μητροπολίτου Μάνης
Χρυσοστόμου Γ.
Ή έλληνική γλσσα
στήν Βοσνία
Αγαπητοί μου,
ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ αύτές βαθύτατη θλίψη
κατέχει τίς καρδιές όλων των χριστιανν άνά τήν οίκουμένη μέ το
άπαράδεκτο και πασιφανές άδικο
έγχείρημα της μετατροπής τοϋ χριστιανικου ναού τής του Θεοϋ Σοφίας σέ μου σουλμανικό τέμενος
( τζαμ) άπό τήν πολιτική ήγεσία τής
Τουρκίας.
Ως είναι γνωστόν , ο βυζαντινός
αύτοκράτωρ Ίουστινιανός Α' έκτισε στήν Κωνσταντινούπολη τόν περίφημο καί ύπέροχο αύτό Ναό τής
Λεπτομέρειες στήν σελ .5
χθές . Προχθές που ό Πρωθυπουργός Κυριάκος
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Έπιστροφή άναδρομικν
σέ όλους τούς συνταξιούχους
Η φλόγα τής έλευθερίας
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ και πάλιν τό
. Όπως τον
βλέπετε αύτόν
τόν. . . τύποι
μάλλον για ήλ
θιο τόν περνάς .
Άλλωστε ύπάρχει τό γνωστό
άνέκδοτο για
τό ύφος χρυσόψαρου. Νoμίζουμε ότι τά
Ψάρια και κυρίως τό ρυσόψαρο είναι κουτά.
Λάθος! Τά χρυσόψαρα λοιπόν, έάν άφιερσουμε άρκετό χρόνο κοιτάζοντάς τα στό έννδρείο, θά
άρχίσουμε νά καταλαβαίνουμε πολλά για Τήν συμπεριφορά τους, ίδίως γιά Τόν τρόπο που άντι δρούν στίς κινήσεις τν άλλων ψαριν . Άκόμη
και όταν ένα χρυσόψαρο δέν κοιτάζει ένα άλλο,
φαίνεται ότι μπορεί νά άνιχνεύσει τήν παρουσία
του καί νά άκολουθήσει τήν διαδρομή του, χάρη σέ μια είδική σειρά αίσθητηρίων όργάνων κατάμήκος Τής πλευράς του, Τήν λεγόμενη πλευρική γραμμή . Μέσω τν αίσθητηρίων τάχρυσόψαρα άνιχνεύουν ρεύματα και κυματισμούς που τους
προειδοποιούν για κινήσεις και δραστηριότητες
που γίνονται κοντά οι έπιστήμονες πιστεύουν
ότι έτσι άκολουθούν τό ένα τό άλλο μέ μεγάλη
άκρίβεια. Ή πλευρική γραμμή είναι καί ένα έργαλείο έπικοινωνίας άλλά και ένα μέσο προστασίας
βιβλίο τοϋ Βρεταννού ίστορικού και Όμοτ. Καθηγητου Κλασσικν Σπουδν τής
Όξφόρδης κ. David Brewer
μέ τίτλο: Ή φλόγα τής έλευθερίας 1821-1833 (μτφρ. Τιτίνα Σπερελάκη, έκδ. Πατάκη, σελ . 512, εύρ 20) . Η με τάφρασις παραμένει ή αύτή
Η ΦΛΟΓΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ του Ελεγκτικού Συνεδρίου γιά τά
άναδρομικά τν συνταξιούχων του δημοσίου τομέως,
πού άναμένεται νά έκδοθεί έντός τού πρτου δεκαπενθημέρου τού Αύγούστου , πέριμένουν στό 'Υπουργείο
Οίκονομικν προκειμένου νά διαμορφσουν τό τελικόσχέδιο γιά τήν έπιστροφή τν άναδρομικν στό σύ
νολο τν συνταξτούχων. Αυτό σημαίνει ότι τό πιθαντερο είναι ό Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
Συνέχεια στήν σελ. 6
8 ΕΣΓΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 7
στίτυ σας κάθε
πρωμε συνέπεια
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
συνδρομή 80Ε
Ειδίκή προσφορ
Έπιστολή διεθνν φορέων
Ναυτιλίας σέ Μητσοτάκη
Λίγεs μόλις ήμέρες Επειτα
άπό τήν έκκληση που άπηθυνε ό κπτ. Παναγιτης Τσάκος γιά τήν έπίλυση τού προΑκαδημίε Εμπορικούναυτι
κυβερνήσεων έναντι τν ναυκου! Πέρυσι έχαμε 3.800 ατή- τικν, άποστρέφουν τό πρόσωπο άπό τό λίαν προσοδοδτι ή πέτρα τήν όποία έριξε
δΟμιλος Τσάκου στά μέχρι
τότε φερόμενα ς ήρεμα νερά
φόρο και έλληνικότατο έπάγ- τής διεθνούς ναυτιλίας , ταρακούνησε γιά τά καλά τήν διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, ή
όποία-μετά τήν δημοσιότητα που Ελαβε στά έλληνικά καί
διεθνή ΜΜΕ ή πρωτοβουλία
του Όμίλου- κινητοποιήθηκε
Ισχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΛΛΟΝΚΗ
σεις , τό 2018 ol aίτήσεις ήταν
4.500 και τό 2017 εχαμε 5.000
βλήματος τού έγκλωβισμού αίτήσεις! Έτσι, σέ μιά Εποχή γελμα του άξιωματικού τού
μέ τήν άνεργία νά πλήττει όλο Εμπορικού Ναυτικού! Ούδό
λως χαιρόμεθα γιά τήν Επαμέτην Ελλάδα νά κατέχει την λήθευση τν άνησυχιν τίς
πρτη θέση στήν εύρωπαϊκή όποιες μόλις πρό έβδομάδος
άπό τήν στήλη αυτή έκθέσαμε! Κρίμα Φαίνεται , δμως ,
τν ναυτικν στά πλοία και
την στεριά, ήλθε ή πρτη
σημαντική άπλεια γιά την
Ελληνική ναυτωσύνη . Μόλις
2.200Ελληνόπουλα ύπέβαλαν ναυτιλία, oί νέοιΕλληνες, βλέ
αίτηση για νά είσαχθούν στίς
καί περισσότερο τους νέοus και
ΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130170 670
email [email protected]
ποντας τήν συμπεριφορά τν
Συνέχεια στήν σελ. 4
α ΕΣΤΙ
αΩΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ . 10
25-7-2020 .