Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website Website







Recognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Η τηλείατρική φτάνει
στην Κρεμαστή Λακωνίας
Προβληματισμός για το ΣΔΙΤ
Πελοποννήσου
Στο Σαίνοηούλειο Αμφιθέατρο
|n 13η ορκωμοσία πυχιούχων
6 oελ 101 του ΤΟΔΑ > σελ. 11
> σελ, 7
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παροσκευή 24 Ιουλίου 2020 1Ετος 25- Αριθμός 59221 Τμή φύλου 0,506
Τηλ. 2731001253 Fax 2731061250e-mailinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Κυκλοφοριακά μέτρα
στην παραλιακή οδό Γυθείου
Έως 19 Αυγούστου
η αναμόρφωση
των δασικν χαρτν
στη Λακωνία
Πρόσκληση με την onοία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για
την ηροσκόμιση ατομικν δι
οικητικν Πράξεων , στο ηλαίσιο της διοδικοσίας για την
αυτεπάγγελτη αναμόρφωση
και κατάρτιση των δασικν
χαρτν , εξέδωσε η Διεύ θυνση Δασν Λακωνίας
Η κατάθεση των στοιχείων
των διοικητικν πράξεων
των nολιτν θα γίνεται με αί τηση στα γραφεία της Διεύθυνσης , κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ρες , εντός προ θεσμίας τριάντα ημερν , η
onoίa ξεκίνησε ήδη στις 21/7 .
Έτσι, καταληκτική ημερομηνία
της nαρaηάνω ηροθεσμίας
είναι η 19-8-2020, ημέρα Τετόρτη.
Η ηρόσκληση αφορά ατομικές διοικητικές ηράξεις της
περίπτωσης ζ των nαραγρά φων 6 και 7 του άρθρου 3 ν .
998/1979 , όηως αυτές εξειδι κεύονται στα άρθρα 1 και 2
της υn' αρίθ. ΥΠΕΝΙ ΔΠΔ/
64663/2956/ 3-07-2020 Αno φάσεως κ . Υnouργού ΠεριΒάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ
2773 τ.B .
Για περισσότερες ηληροφορίες μηορείτε να απευθύνεστε
στα γραφεία της Διεύθυνσης
Δασν σμήμα Δασικν
Χαρτογραφήσεων), οδός Ορθίας Αρτέμιδος 135, Σπόρτη ,
τηλέφωνο 2731089403 , fax
2731081 182 ,
ddiakO51 48.5yzexis.gov.gr.
Αίτημα των καταστηματαρχν Παίρνει σάρκα και οστά
Ξεκίνησαν ην Πέμπτη Ιου - anό την είσοδο του Λιμένα Γυ - ριοχής, στην αναβάθμιση του
λίου τα ηροσωρινά κυκλοφο - θείου ως τη συμβολή της με τη τουριστικού ηροϊόντος nou Πο - ριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
ρισκά μέτρα και ρυθμίσεις στην νήσο Κρανάn, κατά τις ρες 7 το οφέρει η Πόλη , στην τόνωση της του συνοικισμού Γυθείου και
nopαλιακή οδό Τζανή Τζαννετάκη απόγευμα έως 2τα ξημερματα . επικειρηματικής δραστηριότητας συγκεκριμένα της οδού Λαρυστην Πόλη του Γυθείου. Τα νέα
μέτρα, nou θα έχουν ισχύ μέχρι τροnή Ποιότητας Ζωής του υγείας των μόνιμων κατοίκων των επαγγελματιν της nαραλιατις 31 Οκτωθρίου 2020, περιλαμ- Δήμου Ανατολικής Μάνης , μ
Βάνουν την onαγόρευση κίνησης σκοπό να συμβάλει Περαπέρω χής μεινοντας τον κίνδυνο δια - οστά.
οχημάτων στην nαρandvω οδό , στην τουριστική ανάπτυξη της πε - σnοράς του κορωνοίο
Μετά τις πρόσφατες κυκλοφοTην aπόφαση συτή έλαθε n Εni- και στη διασφάλισηης δημόσιας σαίου, ένα ακόμη χρόνιο αίτημα
και των επισκεπτν της περιο - κής οδού naiρνει σάρκα και
199 χρόνια
από την Απελευθέρωση της Μονεμβασιάς
Λτός φέτος ο εορτασμός της επετείου λόγω της Πανδημίας
Την 199η επέτειο απελευθέρωσής της από τον τούρκικο ζυγό
γιόρτασε την Πέμπτη 3 Ιουλίου
η Πόλη της Μονεμβασιάς Επe τειος η onοία αnοτελεί oπόδοση
φόρου τιμής στους αγωνιστές
nou έδωσαν την ζωή τους για
την απελευθέρωση της πόλης το
1821.
Δήμος Μονεμβασίας δεν ηραγ ματοποίησε καμία Πολιτιστική
εκδήλωση για τον εν λόγω εορτασμό. Ωστόσο , το Πρωί ης Πέμ πτης, τελέσθηκε η καθιερωμένη
Αρχιερατική Δοξολογίο στον
ιερό νοό της Παναγίας Μυρτιδιτισσας στην Καστροπολιτεία.
χοροστατούντος του Σεβασμιω τάτου Μητροπολίτη Μονεμβα σίας και Σηάρτης κ . Ευστάθιου ,
ουνέκεια σελ8
email
Λόγω της nανδημίας του κορωνοtού και της ανάγκης περιορι σμού της διασηοράς του , ο.
β1lakonikos.gr
Παναγιτη Ζαμηέλη:
Αναπολντας
τον Σείριο
και τον Ακρούξ
του Αθ . Στρίκου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ.3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα