Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ Θ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκεευή
24 Ιουλίου 2020
Χριστίνης μεγαλομάρτυρος. Αθηναγόρου του άπολογητο
Σελήνη 4 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6,22-Δύσις 8.41.
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ . (23-368 )
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοιβορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ (22-34β.).
Αριθμ. φύλ., 41712
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΣΤΟΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ ΠΟΝΤΑΡΕΙΟΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Εθνικό μέτωπο
ιετωπ0π
παρά τό βαρύ κλίμα
Σάκnος τούμπόξ μεταξύ Τουρκίας Γερμανίας-Κύπρου ή Ελλάς έκτιμα ό ΣΥΡΙΖΑ
EXΕΙ ό καιρός γυρίσματα. Στήν θέση πού καθόταν χθές στό Μέγαρο κή άντιπαράθεση.
Μαξίμου ό Άλέξης Τσίτρας , καθόταν πρίν άπό τρία χρόνια ός άρχηγός τής άξιωματικής Αντιπολιτεύσεως ό Κυριάκος Μητσοτάκης. πυγμένο στό Αίγαίο, ήταν ή σειρά
Και τό άντικείμενο τής συζητήσε
ως μεταξύ τν δύο άνδρν ήταν πα - .
ρεμφερές : οί μεταξύ τους σχέσεις. τήν στοχοποίησή του . Τοείχε κατα Τότε ό ΣΥΡΙΖΑ είχε στοχοποιή - στήσει σαφές άπό τήν προηγουμέ
σει τήν σύζυγο του Πρωθυπουργού νηστήν Βουλή άλλως τε. Στήν σύΜαρέβα και ήλεγχε έξονυχιστικά
τό πόθεν έσχες της. Χωρίς άποτέλεσμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είχε θεωρήσει έκείνον τόν γύρο
σκανδαλολογίας ς προσωπικό και όχιό Αντνης Σαμαράς, όπως
κτύπημα κάτω άπό την ζνη , τόν
χρέωνε στόν Τσίπρα και γι ' αυτό
θερησε σκόπιμο να του διαμαρ - έντυπα έκδιδόμενα ή φίλα προσκεί- σία του έχει ς ύποβολέα τόν ίδιο
τυρηθεί έκ του σύνεγγος . Οι οίκογένειες έπρεπε, κατά τήν άντίληψή θεσις πού έδέχθη ήγΌλγα Γεροβασί. δτι τάπαρατετεμένα πυρά πού δέχε- άζει έκλογές.
"Όχι άπό τόν κύριο Σαμαρά ταξύ τους σχέσεις, μετά άπό μιάμιση ρα συζητήσεως Μητσοτάκης
και Τσίπρας σύν βεβαίως οί ύπόλο ποι πολιτικοί άρχηγοί συνέπηξαν
ένα ένιαίο, άρραγές και άδιάσπα στο έθνικό μέτωπο. Άν και οι προσεγγίσεις τν δύο, τν κυρίων Μηματα αύτά καί πς τάξεκαθάρισαν , τσοτάκη και Τσίπρα γιά τάκίνητρα
πού θουν τόν Ερντογάν να άνεθέμα, γ' αύτό και ή (Εστίων δέν θά βάσει τό θερμόμετρο στό Αίγαίο
δέν συμπίπτουν άπολύτως, ή γραμ
μή τους γιά τόν διάλογο είναι ένιαία: δέν συζητάμε τίποτε παρ' έκτός
άπό την ύφαλοκρηπίδα και την
ΑΟΖ πού ταυτίζεται μέ την ύφαλοκρηπίδα . Αύτό είπε ό άρχηγός της
άντιπολιτεύσεως μετά τήν λήξη τής
συναντήσεως. Για τήν ίστορία άξί ζεινά άποτυπωθεί ότι ή άξιωματική
του , να έξαιρούνται άπό την πολιτιαυτήν τήν φορά . "Ετσι ή μεταξύ
τους συζήτη σις χθές στό Μέγαρο
Μαξίμου δέν άρχισε μέ τούς καλύτερους δυνατούς οίωνούς. Η δυσπιστία ήταν διάχυτη μεταξύ τν δύο .
Τό τι είπαν μεταξύ τους για τά θέΧθές , τρία χρόνια μετά και μέ
τόν τουρκικό στόλο πλήρως άνετού Αλέξη Τσίπρα νά διαμαρτυρη.
θεί στόν Κυριάκο Μητσοτάκη για
άντάξεκαθάρισαν , είναι δικό τους
όπεισέλθει στήν ούσία της συζητήσεως περαιτέρω .
ντομη παρέμβασή του ύπεστήριξε
ότι πίσω άπό τις έπιθέσεις πού δέ
χεται ό ΣΥΡΙΖΑ και δ ίδιος, βρίσκεταιό ίδιος ό Κυριάκος Μητσοτάκης
Γιά τό καλό του τόπου έλπίζουμε νά συνεννοήθηκαν έπί προσωπικού, Ήταν χρήσιμο πάντως πού
είπε δ ένας στόν άλλο τί σκέπτεται
ται ό ίδιος, τό κόμμα του καί ή ήγε- και τό έάν έλύθησαν οίπαρεξηγήσεις θά φανεϊ στό μέλλον.Ωστόσο
τον Πρωθυπουργό , δ όποίος σχεδι - έχει ίδιαίτερο ένδιαφέρον τό γεγονός ότι παρά τό βαρύ κλίμα στίς με άρχικος έπιστεύετο γιά δσο καιρό
τά δημοσιεύματα προέρχοντο άπό λη άπό τό συγκρότημα της Καθημερινήςν έπεισε όμως τόν άρχηγό
μενα στόν δμιλο Μαρινάκη . Η έπι - της άξιωματικής Αντιπολιτεύσεως
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Νά άλλάξει
όνομασία τό Αίγαίο
ζητούν οί Τουρκοι!
Ή άστική δημοκρατία σήμερα
24ΙΟΥΛΙΟΥ σήμερα. Επέτειος άποκατάστασης της
Δημοκρατίας. Ηόπως μου έλεγε με σκηνοθετημένο<θυμόν στίς συναντήσεις μας στό σπίτι της όδου " νιστν άλλοτε σκοτεινά και άλλοτε όχι ( πολιτικν ,
Ξενίας στήν Κηφισιά ή άείμνηστη Γραμματέας του
Εθνάρχη Λένα Τριανταφύλλη Αύτή είναι ή μέρα τιν , μιντιαρχν μάνατζερς ) , έμείς πού γνωρίζουμε
του Κωνσταντίνου Καραμανλή παιδίμου, για ποιά έως καί τήν παραμικρή λεπτομέρεια του παρασκηνίδημοκρατία μου λές!> Δημοκρατία έτων 46 λοιπόν. Δημοκρατία σέ ριμη ήλικία .Άλλά πόσο ριμη
δμως; Οι άνθρωποι τού Τύπου έχουμε τό προνόμιο
νά γνωρίζουμε τήν Δημοκρατία άπό μέσα. "Οχι μόνο άπό τήν βιτρίνα . Από τήν βιτρίνα καλή δείχνει.
Η Πρόεδρος τής Δημοκρατίας άσκεί τυπικς άψο- νόμενα μονοκαλλιέργειας στήν δημοκρατία μας ,
γατά καθήκοντά της ς ρυθμιστής του πολιτεύμα
τος μέχρι στιγμής. Η Βουλή είναι έξακομματική και δεκτή, μέ τό ζόρι, όχι ούσία .
λειτουργεί ύποδειγματικς μετά τόν γύψο των μνημονίων καττά τήν διάρκεια του όποίου νομοθετοϋσε
ή τρόικα. Τό Ύπουργικό Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά άπό τόν πρωθυπουργό , ή άντιπολίτευση άσκει παράδρομο και τίς μποτιλιάρει Γιάνα μήν πολυκυτόν ρόλο της, ή έλευθεροτυπία (μέ 7 τηλεοπτικούς κλοφορούν έπειδή άπλς δέν του άρέσουν,Όποιος
σταθμούς , καμμιά δεκαριά καθημερινές έφημερίδες και άπειρα σάιτ και ραδιόφωνα ) μοιάζει άνεμπό- χνίδι! 24 Ιουλίου σήμερα (ξεκινω άπό τά άπλά ) και
διστη, ένω και οί θεσμοί μέ πρτη τήν δικαιοσύνη
έκπέμπουν πρός τά έξω μία γενικς συμπαθητική δημοσιεύονται στίς έφημερίδες θά πιστέψετε ότι
είκόνα . Είναι όμως έτοι; Αμφιβάλλω πολύ.
σίας άπό τήν άλλη της όψη , Εμείς πού χαζεύου
με τά σκαμμένα πρόσωπα των βασικν πρωταγωΔημοτικό
Θέατρο
Πειραις
ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ κάθε τι έλληνικό άπό
τήν συλλογική μνήμη τους επιχειρούνοί
Τουρκοι . Μετά την Αγία Σοφία , ή δποία
άπό σήμερα καί έπισήμως λειτουργεί ς
τζαμί, τό καθεστς Ερντογάν θέλει νά ξε
γράψει την λέξη Αίγαίον, γιατί άπλούστατα τούς θυμίζει Ελλάδα. Δέν είναι
τυχαίο δτι την μετονομασία του Αίγαι
ου σέ Βόρεια Μεσόγειον ή Θάλασσα
τν Νήσων την έχει έμπνευσθεί δ απατέρας τουδόγματος τής Γαλάζιας Πατρίδος Τζιχάτ Γιαίτσί . Μάλιστα προτεί νει νά άλλάξει όνομα καί μία έκ των έπτά
περιφερειν της Τουρκίας, ή Περιφ ρεια Αίγαίου, και θά άποκαλείται Δυτική
Ανατολία! Άποδεικνύεται ότι στόχος του
ίεραρχν , διπλωματν , στρατιωτικν , έπιχειρηματιμά τον
ου, λέμε ότι ή βιτρίνα παραπλανά . Ως κλασσικός φιλελεύθερος, ό όποιος όχι μόνο άνέχεται άλλά άποδεδειγμένα έπιδικει τήν διαφορετική γνμη γιά νά
συγκρούεται μαζί της (κάνω ραδιοφωνική έκπομπή
. μαζί μέ μέλος του ΚΚΕ!) , μέ λύπτη παρατηρ φαι Δραγούμη
( σελ. 7)
έσχάτως. Η διαφορετική άποψις τύποις γίνεται άποΑν οί γνμες ήταν αυτοκίνητο θά ήταν δύο λογιν: Αύτές πού κυκλοφορούν μέ άνεση στήν Εθνική Οδό καί αυτές που το σύστημα στριμχνει στόν
αΘερμό έπεισόδιον:
Τό άποκορύφωμα
του εύφημσμού
Συνέχεια στήν σελ. 4
έλέγχει τήν ροή της πληροφορίας έλέγχει καί τόπαι του ΒύρωναΕ Πολύδωρα
ΠΕΝΝΙΕΣ
άν μελετήσετε προσεκτικά τις γελοιογραφίες που
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ αύτός ό τρόπος του λέγειν; Ότι θά τρακάρουν (συγκρουσθουν) δύο πλοτα πολεμικά , έχθρι κά όπωσδήποτε, χωρίς νά έπεκταθεϊ
ή σύγκρουση σέ εύρύτερη σύρραξη;
Είναι μία δειλή έκφραση, ένεκα φό βου ή μήπως τυχαία; Δέν είναι προσποιητική λέξη . Είναι έξορκιστική.
Αυτός πού χρησιμοποιεϊ αυτές τίς δύο
λέξεις τίς έπιλέγει σκόπιμα, Γιά νά παρει άποστάσεις άπότό κακό , τ.ε. τον
πόλεμο , τήν έκτεταμένη ναυμαχία ή
τή μάχη μέ λίγα θύματα και πολλές
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
πρωθυπουργός είναι άκόμη ό Τσίπρας και ΠρόεΈμείς πού λόγω έπαγγέλματος έξαιρούμαστε δρος της Δημοκρατίας ό Παυλόπουλος. Τόσο ταάπό το άβατο, μας έπιτρέπεται ή είσοδος σέ γρα φετα άπρόσιτα, και βλέπουμε τήν μοναξιά της έξουΠΕΡΙΕΡΓΑ
κτικά τούς σκιτσάρουν. Δέν είναι ύγιές αύτό. Δέν
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Κατανόηση και τήν συμπόνια έζήτησε ή Κμ
Καρντάσιαν , άποκαλύπτοντας ότι ό σύζυγός της
Κάνιε Γουέστ πάσχει άπό διπολική διαταραχή.
Αύτό ήταν τό πρτο δημόσιο σχόλιό της ύστερα
άπό έβδομάδες άσυνάρτητων συνεντεύξεων , δημοσίων έμφανίσεων καί άναρτήσεων τού Γουέστ, σχεΤικς πρός τήν άναγγελία Τής ύποψηφιότητός του
γιά Τήν προεδρία τν ΗΠΑ καί Τήν άμεση σχεδόν
άπόσυρσή της Η άνάρτησις τής Κίμ Καρντάσιαν
άκολουθεί μία σειρά άπό tweet τού Κάνιε Γουέστ,
μεταξύ άλλων ένος στό όποίο γράφει πς προσπαθεί νά πάρει διαζίγιο άπό Τήν Καρντάσιαν, έν σέ
άλλο ύποστηρίζει ότι ή οίκογένειά του προσπαθεϊ
νά τόν πείσει νά πάει σέ κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα
<Στόν άέραν τά 1,8 τοίς
του πακέτου άνακάμψεως
Έξεδόθησαν οί πρτες
ψηφιακές συντάξεις
Η ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ έξέφρασε τις έντονες ένστάσεις
της στίς περικοπές στόν πολυετή προϋπολογισμό της
ΕΕ , μέ άποτέλεσμα ή συμφωνία τήν όποία πέτυχαν.
μετά τετραήμερες διαπραγματεύσεις οί ήγέτες των
κρατν μελν τής Εύρωπαϊκής Ενσεως νά κινδυνεύεινά καταρρεύσει . Οί Εύρωβουλευτές άναγνωρίζουν
μέν ότι ή συμφωνία άποτελεί θετικό βήμα γιά την βραχυπρόθεσμη άνάκαμψη , θεωρούν όμως άπαράδεκτες
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ καθυστέρηση και έν οί έκκρεμείς συντάξεις αύξάνονται άντί νά μεινονται, τό 'Υπουργείο
Εργασίας έθεσε σέ έφαρμογή τήν διαδικασία της ψη.
φιακής άπονομής τους , μέ πλήρως ήλεκτρονική καί
αυτοματοποιημένη διαδικασία άπό τό στάδιο τής αίτήσεως έως τήν κοινοποίηση στόν δικαιούχο . Η πρτη
φάσις του έργου της ψηφιακής άπονομής συντάξες
Aλας παρουσιάσθηκε χθές σέ έπίσημη έκδήλωση
Συνέχεια στήν σελ. 2
Συνέχεια στήν σελ. 3
3ΕΣΤΓΙΑ
. Η Άμερικανίδα ήθοποιός Άμπέρ Χέρντ κατηΥόρησε τόν πρην σύζυγό της Τζνν Ντέπ ότι
πέταξε έναντίον της καμμιά τριανταριά μπουκά
λια σάν χειροβομβίδε, κατά τήν διάρκεια καβγα
Τους στήν Αύστραλία, στήν δίκη πού βρίσκεται σέ
έξέλιξη γιά συκοφαντική δυσφήμηση έπειτα άπό
προσφυγή τού πρωταγωνιστή τν Πειρατν Τής
Καραίβικής έναντίον Της βρεταννικής ταμπλόιντ
The Sun. Ή3χρονη ήθοποιός έκλήθη ς μάρτuς άπό τύς συνηγόρους Της Su, έναντίον τής
όποίας έχει προσφύγει ό Τζννυ Ντέπ ένπιον
του Άνωτάτου Δικαστηρίου του Λονδίνου, έπειδή
τόν χαρακτήρισε βίαιο σίζυγο. Η έκδοτική έταιρεία Τής έφημερίδας ΝGN άναφέρε 14 περιστατι κά κατά τά όποία ό ήθοποιός βιαιοπράγησε έναντίον της συζύγου του. Ό Τζννυ Ντέπ άπορρίπτει κατηγορηματικς Τις κατηγορίε , άνταπαντντας πς δέν σήκωσε ποτέ τό χέρι του στή
γυναίκα του Τήν όποία κατηγορεί μέ την σειρά
του γιά βιαιοπραγίες, Μάλιστα κατά τήν διάρκεια ένός καβγά , ή άκρη του δακτύλου τού Ντέπτ
άπεκόπη!
Συνέχεια στήν σελ.5
σπίτισας κάθε
προβμεσυνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
συνδρομή 80Ε
ΉΗμερολόγιο καραντίνας καί μία πρόταση
Μήν μέ παραξηγήσετε,
ρη ή άτμόσφαιρα και ή πόλη! Ώνάσει0, γιά νά γυρίσω στήν γίτου, άπολάμβανα έναν καφέ
ύπό τόν 1ερό Βράχο καί διάβαζα δύο καί τρείς έφημερίδες ,
τiς όποίες άγόραζα έπιδεικτικά
άπό τό περίπτερο, μήπως καί
συγκινήσω κανέναν άπό τούς
λιγοστούς πελάτες Επειτα,
κατέβαινα μέ τά πόδια μέχρι
τό Μοναστηράκι , γιά νά πιά σω σφυγμό , δηλαδή γιά νά
Κατέβαινα στό Μικρολίμανο Καστέλα, χωρίς νά άκούσω ένα
και καθόμουν (αξημέρωτα) μέ
τους Ψαράδες, oι όποίοι έχαν
άλλά άναπολ έκείνο τό σαΙoχύειγια συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
ραντόμερο του κορωνοϊοϋ! Το τε, που (κατέχοντας τήν είδι κή άδεια λόγω τής έργασίας μόλις έπιστρέψει άπό τήν ακαμου) μπορούσα νά κινούμαι
έλεύθερα έντός τν όρίων τά ζωντανά άκόμη, άλιεύματα
Τής Περιφερείας Αττικής . Ευπνούσα χαράματα κι Εβγαινα στόν δρόμο. Έρημιά , ούτε
μισό τροχοφόρο! Πεντακάθακορνάρισμα, χωρίς νά είσπνεύσω καυσαέριο! Πού καί που κάποιο λεωφορίο ή κάποιο άλλο
όχημα , δέν ήταν ίκανό νά διαταράξει τήν ήρεμία τού τοπ
ου Έπετα , μέ τό αύτοκίνητο,
δδηγούσα μέχρι Τό Καλλιμόρμαρο, παρκάριζα χωρίς άγχος
καί περπατούσα τήν Αρεοπα
λάδαω τοs και τακτοποιούσαν
στά τελάρα
Έπειτα, έπαρνα τόν δρόμο
και , άπό τήν έρημη παραλιακή δδό , περπατούσα μέχρι τό
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ. 2130 170 670
emalt [email protected],gr
Συνόχεια στήν σελ. 6
PHOTO: AΠΕ-ΜΠΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ