Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

24

ΙΟΥΛΙΟΥ
2020

Χρόνος 19ος / Αριθµ. φύλλου 5488

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

46 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝΩ Η ∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

∆ύο νέα
κρούσµατα
στο ΠΓΝΠ

ΕΟ∆Υ: 33 ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, 10 ΣΤΙΣ
ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ, 201 ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ
ΣΕΛ. 3

Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

∆ιευθυντής
στο Κ.Υ.
Β. Τοµέα

Η ιστορική έκδοση
της «Γ» στις 24.7.1974
n ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ

ΤΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ

ΟΦΟΡΕΙ
ΕΠΑΝΑΚΥΚΕΛΡΑ
ΣΗΜ

ΣΕΛ. 20-28

«ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ» ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ

Την «πληρώνουν»

οι 518 εργαζόµενοι

ΣΕΛ. 12

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΚΙΚΙΛΙΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Επισπεύδεται
η αποποµπή
από το
Κ.Ε.Σ.Υ.
ΣΕΛ. 12

ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ

∆ραµατική
η κατάσταση
ΣΕΛ. 2

ΠΡΟΠΗΛΑΚΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΣΕΛ. 13

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ
ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ

Γόνιµος
διάλογος, παρά
τις διαφωνίες
n ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΝ ΣΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΣΕΛ. 6

ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕ ΠΑΤΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

Ηµέρα
πένθους και
στην Αχαΐα
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ: 86 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
ΚΛΑΙΕΙ ΒΟΥΒΑ ΤΟ ∆ΡΑΜΑ ΤΗΣ
ΣΕΛ. 8