Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7120
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Τιμή: 1.00ε
ΕΦΚΑ:
Αυξάνονται τα
εισοδηματι κά
όρια για
το επίδομα
ανεργίαs αυτοαπασχολού
Σε δόσειs n πληρωμή
φόρου εισοδήματοs
μενων
εξοφλήσουν τον φ .
τινό λογαριασμό της
Εφορίας σε 8 , 12 ή λογικά βάρη των νοι ακόμα και σε 24 μηνιαίες δόσεις έχουν τα
νοικοκυριά και οι επαγ γελματίες που δίνουν
αγνα επιβίωσης εν
μέσω πανδημίας . Η
Ανεξάρτητη Αρχή Δη.
μοσίων Εσόδων και οι
τράπεζες προσφέρουν ζητήσει οι λογιστές δε
στους φορολογούμε
φουσκνοντας ακόμα
περισσότερα τα φοροκοκυριν.
Εν αναμονή των αno φάσεων του οικονομικού επιτελείου για την
παράταση της προθε
σμίας υποβολής των
φορολογικν, δηλ
σεων την οποία έχουν
ΟΝ ΦΟΡΟΛΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ4
Αλλαγές περιλαμβάνει στην καταβολή
βοηθήματος αυτοτε - νους μέχρι και τέσσε - στιγμής, 9 ημέρες πριν μείωμα ο φορολογούλς και ανεξαρτήτως
απασχολουμενων
στους ασφαλισμέ νους του ΕΦΚΑ (τέως
συνέχεια στην 11
δομένου ότι μέχρι
Πληροφόρηση (-Στο χεία Οφειλν εκτός
Ρύθμισης ) στο myΤΑXiSnet .
Ο1 4 λύσεις
Μετά και την αλλαγή
του αδοσολογίου. για
την πληρωμή
από την εκπνοή της
προθεσμίας , έχει υποβληθεί το 70% των δη εναλλακτικές
λύσεις για την αποπληρωμή του εκκαθαριστι
μενος βλέπει:
το ποσό της οφε
κού σημειματος σε λσεων , η ΑΑΔΕ
άρχισε να εκκαθαρίζει
- την έκπτωση
πολλές μηνιαίες δοτην , ημερομηνία
τις φορολογικές δηλ , πληρωμής
σεις .
Ο φόρος εισοδήμα- σεις που υποβάλλονται
τος που καλούνται να
πληρσουν από τις 31
Ιουλίου πάνω από
3.000.000 φορολογού- καταβολή του φόρου
μενοι υπερβαίνει τα
- το ποσό στην περ .
πτωση εφάπαξ καταβο- φόρου εισοδήματος
Κορονοϊόs:
"Πληγή"
στα έσοδα
του τουρισμού 3,3 διο. ευρ, εν από
- Βουπά στο neντάμηνο
laνουαρίου - Μαou
με βάση τον νέο
αριθμό των οκτ μην λής ( δηλαδή με την
αίων δόσεων για την
έκπτωση 2%).
Η κατανομή της οφει .
λής σε οκτ δόσεις θα
εμφανίζεται από την
από την ΑΑΔΕ οι φορολογούμενοι μπορούν
να εξοφλήσουν το ρα.
βασάκι της Εφορίας:
1. Εφάπαξ μέχρι την
τον Σεπτπέμβριο θα
έρθει και ο λογαριασμός
εισοδήματος , αλλά και
την παροχή έκπτωσης
2% , στην περίπτωση επόμενη της υποβολής προθεσμία πληρωμής
εφάπαξ καταβολής.
Στο εκκαθαριστικό σητης δήλωσης στην
Προσωποποιημένη
της πρτης δόσης , δη
συνέχεια στην 10
ΕΝΟΙΑ
Μείωση κατά 78,5%
εμφάνισαν οι εισπρά.
ξεις από τον τουρισμό
στο πεντάμηνο iανουαρίου . Μαtou,
καθς οιαφίξεις των
τουριστν έξαιτίας
των περιορισμν στις
μετακινήσεις λόγω
της Πανδημίας του κορονοϊού, ήταν μειωμέ
συνέχεια στην 2
ΑΑΔΕ:
Παράταση έως
τιs 31 Οκτωβρίου
για την απόσυρση
ταμειακν
μηχανν
Σελίδα 9