Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
μέχρι θανάτου p
Ιουλίου
Αριθ. φύλλου 6060
Τιμή φύλ.:0,50
Καθημερινή εφημερίδα Κoζάvης
Αγρότες "Ναυιγεί"
η τιχύτερη προκαταβολή
Eναίας Ενίσχυσης
Σελίδα 12
Ενημέρωση για τα αναπτυξιακά
χρηματοδοτικά προγράμματα
από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας Γιργο Κασαπίδη
στην Καστοριά
Αναδρομικά
Διαγραφή
Σελίδα 17
φόρων για 70.000 συνταξιούχους
- Ο ατήσεις για tis διορθσεις
των αδήλωτων αναδρομικν
θα Πρέπει να υποβληθούν έωs
Στον Πάγον τα φωτοβολταϊκά
από 0,5 έωs 1 Mw μέχρι
να βγεί η Υπουργική για
την Περιβαλλοντική Κατάταξη
us 31 lουλίου 2020
Σελίδα 13
Γ Εθνική:
Η προκήρυξη του νέου
πρωταθλήματος
- Σέντρα στις 20/9
Πρόσκληση
συμμετοχής
σε υπαίθριεs
αγορέs ,
επ' αφορμή ms
α' ετήσιαs εμποροπανήγυρns
Τσοτυλίου
Σελίδα 14
Η νοσηρή σχέση
πολιτικν- κράτους
Σελίδα 24
Την ρα κατά την oποaη Εάδα αντμετωπει τους δ .
| δυμους κινδύνους της ανδημίας και της Τουρκίας, η κοινωνία και ο Τολιτικός κόσμος συγκλονίζονται από τις
| απο καλύψες της -Καθημερινής - για την απόnειρα συγκά
|λυψης των ευθυνν της τραγωδίας στο Μάτι Η υπόθεση!
| μας ταράζει όχι μόνο γα τον ωμό τρόπo ou φαίνεται να επ χειρήθηκε πmpέμβαση στο έργο του ειδικού ερευνητή, αλλά
| και για τη χρόνια δυολειτουργία ενός κρίσμου μέρους του
| κρατικού μηχανισμού . Απο καλύπτεται μια νοσηρή νοοτρο| ria, σύμφωνα με την oπoία άνθρωποι επιφορτισμένο με την |
|pοστοσία της ζωής και της περιουοίας noλιτν δρουν βάσει
| τaτεινότατων κριτηρων: για να Τροστατεύοουν εαυτούς και!
| τους ανωτέρους τους για να εκμεταλλευθούν τη θέση
συνέχεια στη σελίδα 4,
Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 38
Παρ.1 του Ν.4497/13-112017
Την υπ' αριθμ.
286/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
| με την οποία
Εθνικλ
έχει εγκριθεί ο
κανονισμός λειτουργίας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ υrαιθρίων αγορν με
αφορμή
Σελίδα θ