Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Π ε µ π τη 2 3 Ι ο υ λ ι ο υ 2 0 2 0

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 36 37 Åτοσ 17ï/ Τι µ η 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Ï ðñùèõðïõñãüò
åíçìåñþíåé ôïõò ðïëéôéêïýò
áñ÷çãïýò ãéá ôá åèíéêÜ èÝìáôá

Ó ÅË . 5

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ
«ÊÁÑÅËÁÓ» ΙΚΕ
ãéá ÔåôÜñôç 22/07 êáé
ÐÝìðôç 23/07/2020

Ìïó÷άñé øá÷íό................................... 7,89 € ôï êéëü
×ïéñéíέò ìðñéæόëåò............................... 3,99 € ôï êéëü
Ðáíóέôá ÷ïéñéíÞ.................................. 4,29 € ôï êéëü
Øá÷íό ÷ïéñéíό...................................... 4,39 € ôï êéëü
Ãίäá...................................................... 2,89 € ôï êéëü
Æõãïύñé................................................. 2,99 € ôï êéëü
Êéìάò áíάìåéêôïò.................................. 4,99 € ôï êéëü
Ëïõêάíéêï............................................ 2,49 € ôï êéëü
Áñíί ή êáôóίêé ïëόêëçñï ή ìéóό............ 6,49 € ôï êéëü

Óôá øçôά ìáò èá âñåίôå

Êåìðάð êïôόðïõëï.............................. 4,90 € ôï êéëü
Êïôόðïõëï ïëόêëçñï......................... 4 åõñþ ôåìά÷éï
Êåìðάð ÷ïéñéíό.................................... 7,90 € ôï êéëü
Êåìðάð ðñόâåéï................................... 7,90 € ôï êéëü
Êïêïñέôóé............................................ 7,90 € ôï êéëü
Êåìðάð ìïó÷άñé................................... 9,90 € ôï êéëü
Óðëçíάíôåñï........................................ 7,90 € ôï êéëü
Êόôóé ÷ïéñéíό...................................... 3 åõñώ ôåìά÷éï
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÐÇÃÅÓ ÃÅÅÈÁ

ÁìåôÜâëçôç ç
êáôÜóôáóç óôï Áéãáßï
-ÅñíôïãÜí: Èá õðåñáóðéóôïýìå ôá äéêáéþìáôÜ ìáò -Ï åëëçíéêüò óôüëïò ðáñáìÝíåé
óå åðéöõëáêÞ & ðáñáêïëïõèåß ôéò êéíÞóåéò ôùí ôïõñêéêþí ðëïßùí ÓÅË. 24
Ç Ð.Å Êáñäßôóáò óõíáíôÜ…. ôçí ðïßçóç
-ÊùóôÞò
Íïýóéïò:
«Ç ðïßçóç
åßíáé
êáôÜèåóç
øõ÷Þò»
ÓÅ Ë . 6

Õðïäï÷Þ áðïôìÞìáôïò
ôïõ éåñïý ëåéøÜíïõ
ôçò Aãßáò ÐáñáóêåõÞò
óôïí ïìþíõìï É.Í.
Áãßáò ÐáñáóêåõÞò
Êáñäßôóçò

Ó ÅË . 2 3

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ÁÍÏÉÎÁÌÅ ÊÁÉ
ÓÁÓ ÐÅÑÉÌÅÍÏÕÌÅ!!!
Ï åðáããåëìáôßáò ðëÝïí
Ý÷åé ôçí äéêÞ ôïõ åðéëïãÞ
ÙñÜñéï ëåéôïõñãßáò:
ÊáèçìåñéíÜ 7.00 ìå 21.00 êáé ÓÜââáôï 7.00 ìå 20.00
Äéåýèõíóç: 3ï ÷ëì. Ð.Ï. Êáñäßôóáò - ÔñéêÜëùí
(Ðáëáéü êôßñéï Óêáëßãêïõ)

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα