Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
23Ιουλίου 2020
Φωκά ίερομάρτυρος. Ιεζεκήλ του προφήτου
Σελήνη Βήμερων / Ανατολή ήλίου 621Δύσις 8421
ΑΓΤΙΚΗ Ζέστη μέ ίσχυρούς βορείους άνέμους Οερμοκρασία εως 35β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος καιρός μέ άνέμους. Θερμοκρασία έως 34β.
Αριθμ. φύλ . 41711,
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΕΦΟΛΗΣΤΗΣΥΛΗΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥΚΑΛIN-ΣΟΥΡΑΝΗ
Ημυστική συμφωνία του Βερολίνου
γιά άναστολή έρευνν στό Αίγαίο
Ρήτρα τύπου Τμίων για <άποχή άπό έχατέρωθεν ένέργειες
- Ήπαραβίασίς της άπό τόν Ερντογάν
ΜΕ τούς χειρότερους δυνατούς συνεργάτου και έξ άπορρήτων του
οίωνούς άρχισε στήν πράξη δ έφ, Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχίμ Καλίν .
δλης τής υλης διάλογος μεταξύ Είχε δέ ς στόχο νά διαμηνύσει το
Έλλάδος-Τουρκίας δ δποίος συνεφωνήθη μυστικς στό Βερολίνο εθνή κοινότητα ποιός έχει τό πάμεταξύ τν δύο κυβερνήσεων άμέ- νω χέρι στόν διάλογο. Ποιός καθο σως μετά τήν μετατροπή της Άγί - ρίζει τούς δρους . Σύμφωνα μέ άποας Σοφίας σέ τέμενος Η έξοδος λύτως άξιόπιστες πληροφορίες της
του τουρκικού στόλου στό Αίγαίο Βστίας στό Βερολίνο δέν συνετά δύο προηγούμενα είκοσιτετρά-ζητήθη ή άτζέντα του συμβουλίου
ωρα άποτελεί στήν πραγματικότητα μή παραβίαση τν συμπεφωνηθέντων μεταξύ της έμπειρης διπλωματικής συμβούλου του Πρω - ζεικαί πάλι άπ' εύθείας διμερής δι θυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άλογος μεταξύ Έλλάδος-Τουρκί
Έλένης Σουρανή και του στενο
να μήν ύπάρχει άμφιβολία μάλι-σε στόν κύριο Καλίν τό γνωστό, δτι
στα άμέσως μετά την αποκάλυψη έχουμε μόνο μία διαφορν, ένδει της μυστικής συμφωνίας (ή όποία
έγινε γνωστή μέ πρωτοβουλία του
ίδίου του Μεβλούτ Τσαβούσογλου ) , έδωσε συνέντευξη σέ τουρ κικό ΜΜΕ Ίμπραχήμ Καλίν γιά τερωθεν ένέργειες πού προκαλουν
νά προκαταλάβει και τά θέματα της
άτζέντας: άποστρατιωτικοποίη
σις νησιν του Αίγαίου, διαμοιρα - έλληνικά οίκόπεδα έντός της έλλησμός φυσικν πόρων της Μεσογείου, άμφισβητούμενα νησιά, γκρίζες
ζνες, μουφτείες Θράκης, τέμενος
Αθηνν κ.ά Η Ελλάς δέν έπιβεβαί - χωρικν ύδάτων σέ 12 μίλια, ή άναωσε ούτε καί διέψευσε τούς όρους, βολή καταθέσεως συντεταγμένων
πολύ δέ περισσότερο δέν άπήντηκτικό της καταστάσεως.
σο στήν 'Ελλάδα όσο και στήν διΔεύτερον , συνεφωνήθη μεταξύ τν δύο μερν κάποχή άπό έκαγια ένταση Ήτου, σέ έλεύθερη μετά φραση για την Ελλάδα, ή άποχή
άπό έρευνες ύδρογονανθράκων στά
Γενικν Υποθέσεων όπως διέρρευσε άρχικς, άλλά:
νικής ύφαλοκρηπίδος, ή άναστολή
του δικαιματος έπεκτάσεως των
Πρτον, συνεφωνήθη ότι άρχί ας για όλα τά έκκρεμή θέματα . Γιά
ΌΤμπραχίμ Καλίν
Ή Ελένη Σουρανή
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σέ έμένα βρήκατε
νά τά κάνετε αύτά
Τό πεπρωμένο του Έθνους
Η Μόνιχα Μπελλούτσι
ς Κάλλας στό
φθινοπωρινό Ήρδειο
ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ
συναισθηματικά,
ήταν ή δμιλία τοϋ
πρην Πρωθυπουργού Αντνη Σαμαρ .
χθές στήν Όλομέλεια όπου σνζητήθη
κε και έψηφίσθη ή
παραπομπή του Δημήτρη Παπαγελλόπουλου γιά την ύπόθεση Νovartis. Εμένα βρήκατε νά διαπομπεύσετε τήν έπόμενη ήμέρα του συλλαλητηρίου για την Μακεδονία μας. Σας
ένοχλ γιά τις άπόψεις μου γιά τά έθνικά,
γιά τούς λαθρομετανάστες, τόξέρω. Σς
ένοχλ και γιά άλλα θέματα; Αύτά όμως
λύνονται πολιτικά . Σέ έμένα βρήκατε
Συνέχεια στήν σελ.4
ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑόΕρντογάν συγκάλεσε χθές τό Εθνι- τόν πολιτικό κόσμο , Πρόχειρη άνασκόπηση όλων
κό Συμβούλιο Ασφαλέίας. Στήν Αθήνα σήμερα 6σων έχουν συμβεϊ άπό τόν Σεπτέμβριο του 201 ,
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (άφο0 μα- όταν και ή πρτη συνάντηση Μητσοτάκη-Έρντοταίωσε σωστά την χθεσινή του όμιλία στήν Βουλή γάν έως και την χθεσινή άνακοίνωση του Τουρκι
γιά την Νovartis) προκρίνει μία πιο άσφαλή μέθοδο: κού Υπουργείου Εξωτερικν , δείχνει ότι οί δύο
ένημερνει τούς πολιτικούς άρχηγούς κατά μόνας χωρες κινουνται σέ έντελς διαφορετικό άξιακό
και έπιδικει τήν συνεννόηση. Αν και ή σύγκληση έπίπεδο. Θυμίζω ότι τόν Σεπτέμβριο του 2019 στά
του Συμβουλίου Αρχηγν συζητήθηκε πίσω άπό τίς Ηνωμένα" Εθνη ό Πρωθυπουργός μίλησε για - θετ κλειστές πόρτες του Μαξίμου, έν τέλει ή ίδέα άπορ- κή άτζένταν μέ την Τουρκία , κάτι που δέν έκτιμήθηρίφθηε . Έκτιμήθηκε πς δύσκολα θά μποροϋσε
να ακρατήσειν την διαδικασία ύπό έλεγχο ή άπειρη βρίου, μέρα τής Κυπριακής Έθνικής άνεξαρτησίας,
νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλα - για πρτη φορά μετά άπό δεκαετίες δένπέταξαν
ροπούλου . Ό Πρωθυπουργός έπέλεξε νά δει έναν-έλληνικά F16 πάνω άπό τήν Λευκωσία. Άκολούθησε
έναν τούς άρχηγούς παρά να ρισκάρει στό ρίγκ τής ή συγκλονιστική μεταβολή: ή ύπογραφή τουϋ παρά
άνευθυνότητας καί τού λαϊκισμού σέ μια συνεδρία - νομου τουρκολιβυκού μνημονίου και ή άβλαβής διση του Συμβουλίου Πολιτικν Αρχηγν . Κατάτουτο έλευση του Όρούτς Ρείς άπό τήν έλληνική ύφαπροσπέρασε τήν κυρία Σακελλαροπούλου, άν δέν λοκρηπίδα τόν Ίανουάριο του 2020.
την κατήργησε . Μία ένημέρωση τόν μήνα , μία κοινή
έξοδος στό Αβγό του Κόκκοραν και ή παρακολούθηση μιάς συναυλίας ύπεραρκούν. Στήν πραγματι κότητα-γιά νά είμαστε άπολύτως είλικρινείς τήν κε κάν θέμα Αίγαίου ή παραβιάσεις του έναερίου
προστάτευσε . Θά προεδρεύσει ή κυρία Σακελλαρο- χωρου μας (συμφωνα μέ δηλσεις του κυβερνητιπούλου άλλά στήν σωστή στιγμή! Δεδομένης αυτής κου εκπροσωπου στήν ΕΡΤ.) Κυριάρχησε ή έλλητης διαχείρισης λοιπόν -τό Συμβούλιο Αρχηγων θά νική διαβεβαίωση περί <προβλέψιμου συμμάχου.
συγκληθεϊ μόνον άν χρειαστεί νά ληφθούν μείζονες Θυμίζω έπισης ότι τά μηνύματα που έστάλησαν έπαάποφάσεις- τό κρίσιμο πλέον είναι ή έστω τήν υστά- νειλημμένως στούς άπέναντι μέσω Ντόκου-Ροζάτη ρα διαμόρφωση μιάς νέας έπιθετικής στρατηγικής , άπέναντι στήν Τουρκία σέ εύθυγράμμιση μέ
κε άπό τήνΑγκυρα. Θυμίζω έπίσης ότι τήν 1η Οκτω(σελ. 7)
Θέμα ποντιακής
γενοκτονίας να τεθεί
στην Τουρχία
Θυμίζω άκόμη ότι στήν συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη μέ τόν Πρόεδρο Τράμπ δέν τέθητου Σάββα Άναστασιάδη*
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΟΡΓΗ, άγανάκτηση, λύτη και άπογοήτευση είναι τά αίσθήματα που διακατέχουν πιστεύω όλους μας . Η άπόφαση του Ερντογάν καί της τουρκικής
κυβέρνησης νά μετατρέψει σέ μουσουλμανικό τέμενος τόν έμβληματικόναό της Όρθοδοξίας, τήν Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, άποτελεϊ
βαθύτατη προσβολή καί ύβρη για τή
Διεθνή κοινότητα καί τόν πολιτισμένο κόσμο. Γι ' αύτό έχει προκαλέσει
τήν παγκόσμια κατακραυγή και άντίδραση, λεκτική όμως μέχρι στιγμής .
Συνέχεια στήν σελ 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
κη περί ασυνεκμετάλλευσης καί άπομονωμένου
Συνέχεια στήν σελ.3
. Γά τρίτη φορά θετικός στόν κορωνοϊό ό Πρό
εδρος τής Βραζιλίας Ζαίx Μπολσονάρου. Όσο ό
Νοτιοαμερικανός ήγέτης έπιμένει νά άδιαφορεί γιά
τήν έξάπλωση τής πανδημίας, Τόσο ό ιός έπιμένει νά τού κάνει τήν ύπαρξή του καί τήν παρουσία του αιίσθητή.
Τηλεφωνική συνομιλία
Πούτιν-Μητσοτάκη
0ΟΣΑ"Υ φεσις έως 9,8%
και άνεργία 20,4%
. Και έν στις ΗΠΑ άκόμη και ό Ντόναλντ Τράμπ
έμφανίσθηκε δημοσίως μέμάσκα προστασίας, ό ήθοποιός Συλβέστερ Σταλλόνε άνέλαβε νά κατακεραυνσει τήν χρήση της . Μάλιστα τό έπραξε ς κΡάμπον χρησιμοποιντας Τόν χαρακτήρα τν όμωνύμων ταινιν που τόν έκαναν διάσημο . Ό Ράμπο θά ήταν άντίθετος μέ τήν χρήση μάσκας ς
μέσου προφυλάξεως άπό τόν κορωνοιό, δηλνει .
Ο74χρονος ήθοποιός δημοσίευσε ένα στιγμότυπο
άπό τήν ταινία δράσεως Ράμπο. Τοπρτο αίμα,
Του 1982, τό όποίο δείχνει Τόν ίδιο χωρίς μάσκα νά
άναρωτιέτα: Που είναι ή μάσκα, Yυέ μου;. Στήν
συνέχεια ό Σταλλόνε προσέθεσε: Ανέπρεπε νά γίνει τό Πρτο Αμα σήμερα Σ.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυριάκος Μητσοτάκης ειχε
χθές το άπόγευμα τηλεφωνική έπικοινωνία μέ τόν
Πρόεδρο τής Ρωσσίας Βλαντμήρ Πούτιν. Σύμφωνα
μέκυβερνητικές τηγές , είς τό επίκεντρο εύρέθησαν οoί
διμερείς σχέσεις, ή κατάστασις στήν Άνατολική Με σόγειο και τήν εύρύτερη περιοχή και τό ζήτημα τής
μετατροπής της Αγίας Σοφίας σέ τζαμί , (γεγονός πού
άποτελεί πρόκληση για δλο τόν Ορθόδοξο κόσμΟ.
Συνέχεια στήν σελ.3
ΥΦΕΣΗ στό 8% του ΑΕΠ στό βασικό καί 9,8% στό
δυσμενές σενάριο προβλέπει φέτος γιά την Ελλάδα δ
Οργανισμός Οίκονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως μέ παράλληλη αύξηση του ποσοστού άνεργίας,
μέχρι και πάνω άπό 20%,Ωστόσο συμφνως πρός τον
όργανισμό , ικλειδίν γιά την άνάκαμψη θεωρούνται
οί μεταρρυθμίσεις . Κατά τούςύπολογισμούς του 00ΣΑ, ή έφαρμογή πακέτου μετάρρυθμίσεων μπορεί νά
1ΗΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 2
σπίτισας κάθε
πρωί με συνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
συνδρομή 80Ε
Ειδικήπροσφορά
yανους συκδρομητές
. Τά καγκουρ μπορεί νά ζουν στήν Αύστραλία
άλλά ένα ζωάκι άπό τό όμορφο αύτό είδος προεκάλεσε πανικό . στήν Φλόριδα τν ΗΠΑ. Ο ίδιοκτήτης του τό είδε νά τό σκάει άπό τήν οίκία του στό
Φόρτ Λοντερντέλ Τής Φλόριδα πρίν άπό μερικέ
ήμέρες και νά βγαίνει στούς δρόμους. Ηάστυνομία
κατάφερε νά άκινητοποιήσει τόν Τζάκ, τό ήλικίας 2
έτν καγκουρ, τό όποίο κικλοφορούσε άνέμελα
στούς δρόμους τής πόλεως έpω ότι θά μέ περά
σετε για τρελλό , όμως όλοι σταματούσαν νά δούν
τό καγκουρ άν καί κινδύνευε νά τό παρασύρουν
τά αυτοκίνητα Καί δέν θά ήθελα νά σκοτωθεί άνe
φερε ένας άνήσυχος πολίτης στό τηλεφνημά του
στίς άρχές Πάντως όταν οί άστυνομικοί πλησίασαν
Τόν δραπέτη, δέν προέβαλε άντίσταση.
Νά μάθεις χύριε, νά μή σέ νοιάζει
να έπί χρόνια γεμάτο σκουπίδια , έστία μολύνσεως δίπλα σέ Παιδικό Σταθμό!
κή μας άρμοδιότητα Περπατ στόν πεζόδρομο , που
έίνα πεζόδρομος μόνο λόγω
του σχετικού σήματος τής
Όπως κάθε πρωί, βγήκα τήν χθεσινή, Ο δρόμος μας ,
καί χθές άπό Τήν πόρτα μέ ένας μικρός πεζόδρομο, πού
κατεύθυνση τήν στάση του
τρόλευ . Χρησιμοποι τά μέ- παρός , σχεδόν πλακόστρω- Προφανς στήν θέση τους
σα μαζικής μεταφοράς . Νμίζω ότι έτσι πιάνω τόν παλμό του κόσμου, άρπάζω τόν
σφυγμό τής ήμέρας. Μπορί άμορτισέρ. Στήν θέση του τό
νά μήν είναι έτσι , άλλά έτσι
νομίζω Ή είκόνα , δμοια μέ μηχανουργείο , πού παραμέ - τήν άπάντηση: Aέν είνα δ Ιoχύει για συνδρομές σε AΘΗΝA-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
κάποτε ήτν γραφικός , ρυΔΟΡΟ
τοS, καθς χάσκουν χαριτω
μένες λακκούβες δθεκείθε,
άπειλντας κάθε περαστικό
και οί ύπάλληλοι του Δήμου Τροχαίας , άλλά δέν είναι πε
και τής Περιφέριεας, πρ- ζόδρομος, καθς τά αυτοκίην Νομαρχίας, τούς όποίοuς έχω ένοχλήσει δεκάδες
φορές, άλλά πάντα παίρνω
ντα τον διατρέχουν μέ ταχύτητα γιά νά κόψουν δρό μου καί οί πεζοί-καθς δέν
ΤΗΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Ζ130 70 670
email. gyndromes @estianewΕ.gr
παρατημένο άκίνητο, παλιό
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΜΕΣΤΙ
Π ΕΣΙΑ
23-7-2020
PHOTO: ΑΠΕ-ΜΠΕ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΑΤΑΣ
" 771108
701144 "