Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7119
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Τιμή : 1.00ε
Στατιστικά
στοιχεία
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότηταs
Μικρν και Πολύ Μικρν
Επιχειρήσεων
- Δευκρινήσειs για την χρη ματοδότηση
εγγεγραμένns
ανεργίαs
- Ιούνι0s 2020
Για να μην θεωρηθεί ριστική χρήση το 2019,
εξαρχής , μη πλήρης
και συνε πς απορρι.
πτέα, μία πρόταση χρηματοδότησης
δράση Εργαλειοθήκη σης του ισολογισμού
Ανταγωνιστικότητας
Μικρν και Πολύ Μ .
πρέπει εκτός της δήλωσης E3 να έχουν
υποβάλει τουλάχιστον
την αίτηση δημοσίευστη
A. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜEΝΟΙ ΣΤο ΜΗΤΡΩ0
ΤΟΥ ΟΑΕΔ
1. Το σύνολο των εγ - κρν Επιχειρήσεων
γεγραμμένων ανέργων , με κριτήριο την λίδα για το ΕΣΠΑ του διαφορετική
αναζήτηση εργασίας
( αναζητούντων εργα .
σία ) , για τον μήνα lούνιο 2020, ανήλθε σε
1.068.856 άτομα . Από
αυτά 536.144 ( noo
συνέχειά στην 11
στο Γ.Ε.ΜΗ. ή αντίστοιχα να έχουν ήδη
δημοσιεύσει τον Ισο λογισμό του 2019. Σε
περίστην ηλεκτρονική σε
υπουργείου Ανάπτπυ- πτωση η αίτηση υπα ξης κάι Επενδύσεων γωγής
υπάρχει μία λίστα διευ-υποβληθεί με Οικονοκρινίσεων .
Συγκεκριμένα, για
επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλ
λουν nρόταση στη
ΔράσηΕργαλειοθήκη
πρέπει να
μικά Στοιχεία τελευταίας διαχειριστικής
χρήσης του 2018 , σύμ
φωνα με όσα αναφέ .
ρονται στο Παράρτημα
, α/α 6 της πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι
σε αυτή την περίπτωση
πρέπει να επισυνάψουν , στην αίτηση
χρηματοδότησης και
την ΥΔ σύμφωνα με το
υπόδειγμα r του Πα
ραρτήματος IΧ της
2. Κατ' αντιστοιχία για
επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλ και υπογραφή Νομίμου
λουν πρόταση
τηρούν διπλογραφικά στή . Σε αυτή τη περί.
βιβλία αλλά δεν έχουν
υποχρέωση σολογι σμού στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον έχουν υποβάλει το
φορολογικό έντυπο E3
χρήσης 2016, τότε επι
συνάπτουν και αντ
γραφο
Ισολογισμού 2019 με
σφραγίδα ειχείρησης
Εκπροσπου ή Λογ
Συν-Εργασία: |Αντανωνιστικότητας
Ένα μήνα
μέσα βάζει
τοus εργαζόπτωση δεν απαιτείται η
επισύναψη της ΥΔ
σύμφωνα με το υπόδειγμα Γ του Παραρτήματος
και έχουν υποχρέωση
Ισολογισμού στο
ΚΕ) επσημαίνονται
τα εξής:
Όσες επιχειρήσεις
επιλέξουν ως τελευταία κλεισμένη διαχει . πρόσκλησης .
διαχειριστικής πρόσκλησης.
μενουs το
Πρόγραμμα
3. Για επιχειρήσεις
που τηρούν απλογρα
συνέχεια στην 10
Επίδομα
Μετά τη νέα παρά.
ταση που δόθηκε από
το Υπουργείο Εργα
σίας ( 24/7) για την
υποβολή των δηλωσεων της Β' φάσης για
τον μήνα Ιούνιο 2020
( το 2ο, 15νθημερο του
Ιουνίου) , για τον μηχα.
νισμό Συν-εργασία,
συνέχεια στην 2
για 20.000
νοικοκυριά
Σελίδα 9