Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7118
Τιμή: 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Εετυλίγεται το κουβάρι>
των νέων
αντικειμενικν αξιν
Πρόωρη
συνταξιοδότηση
για 12.000
μητέρες
Την επικαιροποίηση μιολογικής κρίσης.
Στόχος του ΥΠΟΙΚ
είναι οι νέες αντικειμε
νικές αξίες να τεθούν
πσουν με όσο δυνα - σε ισχύ έως τις 31 Ια2021 ,
πράγμα που σημαίνει
πως η ολοκλήρωση της
νόμος για την πρό. ματαγοράς , ανασύρει ριζικής αναμόρφωσης
αξιν των ακινήτων
προκειμένου να αοτυαντικέιμενικν
προσέγγιση τις πραγ .
μεγαλύτερη νουαρίου
Ανατροπές φέρνει ο
νέος ασφαλιστικός ματικές τιμές της κτηωρη συνταξιοδότηση
πολλν μητέρων.
Όπως αναφέρει η
από το συρτάρι το Υπ.
Οικονομικν.
Έχοντας δρομολογή του νομοθετικού και
κανονιστικού πλαισίου
προσδιορισμού
τιμν θα τρέξει πριν
ΣΙΑ naράθυρο νια noίηση των δηλσεων από το τέλος του
έτους και στη βάση
των εκτιμή σεων των
πιστοποιημένων εκτ .
εφημερίδα "ΗΜΕΡΗ: σει την πλήρη ψηφιοέξοδο στη σύνταξη
έως και 12 χρόνια νω.
ρίτερα άνοιξε ο πρό
φορολογίας κεφα.
λαίου, ( μεταβιβάσεις,
δωρεές, γονικές παρΥπουργείο Οικονομι .
κν , αλλά η όλη διαδι τωπο , οι οποίες θα
έχουν επίπτωση στον
μητν που είχαν τρέ - κασία "πάγωσε- λόγω σχεδιασμό για τις αντιαξίες ,
πράγμα που σημαίνει
πως η προαναγγελθείσα νέα μείωση του
ΕΝΦΙΑ δεν θα είναι
συνέχεια στην 11 χές, κληρονομιές ) "ξε
Παγνεω
σχεδιασμό της αναπροσαρμογής της φορολογητέας
ακινήτων όχι μόνο
ξει τη διαδικασία τον της ύφεσης και των
περασμένο Φεβρουά - εππτσεων που θα
κειμενικές
Αφορολόγητεs
οι γονικέs
ριο και Μάρτιο.
είχε στην αποτίμηση
των ακινήτων.
Στο Υπουργείο θεω
ρούν ότι σταδιακά η οριζόντια, αλλά στο κατάσταση στην οικο - χευμένη με παρεμβά.
νομία θα αρχίσει να
σταθεροποιείται
ότι δεν θα υπάρξουν
δραματικές εξελίξεις
στο δημοσιονομικό μέ
αξίας
οποίοι είχαν αναλάβει
το έργο της υποβολής
των προτάσεων για τις
λογιστεί με τις νέες νέες τιμές ζνης , με
αυτοψίες και συλλογή
φύγει τη βύθιση, της στοιχείων, παρέδωσαν
- παρά το bckdown - τις
νέα έξαρση της επιδη . προτάσεις τους στο
Παροχές χρημάτων | στε ο ΕΝΦΙΑ της
νέας χρονιάς να υπογια αγορά
α" κατοικίas
σεις στην κλίμακα και
υπολογισμού του βασι.
κού φόρου.
| τιμές , αλλά και να αποσυντελεστές
κτηματαγοράς από μια
συνέχεια στην 10
Καταργείται η αυτοτε λής φορολόγηση με
συντελεστή 10% από το
πρτο ευρ -Δείτε naραδείγματα
Ευκολότερη γίνεται η
απόκτηση πρτης κα τοικίας από τους νέους
που χρησιμοποιούν για
την αγορά του ακιν
του χρήματα που τους
δίνουν οι γονείς τους.
Με διάταξη του νέου
συνέχεια στην 2
Οι αλλαγές
στον αριθμό
δόσεων φόρου
εισοδήματοs
Σελίδα 9
50 ERo