Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόΠο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΑΥΤΟΙ...
ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ;
ΜΕΤΑ ΤΑ ΟΕΑ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΕΤΟΝ ΔΗΜ. ΛΙΟΤΕΙΟ,
ΟΤΟΤΕ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΒΑE ΜΑΤΟΑΙΟΠΟΥΛΟΣ
ρή κι anotpo - αρχηγός του οματος Μάλιστα, unό το βάρος
ναλάβeι το έpγο της διε. ν μήνυσunέpan. καο ευδοκμήσε στο napeA .
ρεύνησης των οιτν της εμnooνμονος Δημή . 0όν .
|Eιρθρθηκε εγκληματική ομάδα διαρρακτν
Πou δρούσε και στην Πρέβεζα
Μεγάλα επιτιχία του Τμήματος Ασφαλείας Αρτας
Εξορορε, μετά ano ενδeλεxn t
Εγκληματική ομάδα nou δρούσε και στηw
| p pαι moτή tου Ζφιούνη, e arnueuve πρτα
9 nepτσεκ κλοnuv . δαpρpίξεων σ
| enitu neυ έyνoν κατά το τεΛευταίο &.
Δενά μας, μη μου θupσεις κα εpένα κι oούo αυτό το
ΕΡΑΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
- Πooί είναι οι nεp , σουAίνης (μερική ή την κατοστροφή των
Κλασκό οβ-κυτπόρων των νηo
δίων του Langernans
ντες nou αυξάνουν w νoοunινοοντίστατον κίνδυνο εκδήλω - oης μειωμένη ευσι . nou napoγουν νοου
σης του Σακχαρδη σθησία των κυττόρων nvm στο noγκpεoς , με
Διαβήτη;
Αn: 0οκχορδης κρίνονται τpες κύριοι thhεψη ή sλάnστη
διαβήτης diabetes τύno DM Δοβήτης έκκριση wσουλίνη . Ameuitus . DΜ είvo μια τύnou 1 σ10) , Διαβή . nouoίa ενδογενούς .
ομάδα οσθενειν noυ της tύnou 2 (T20) κα
χορακτηρζονται anό διαβήτης
Παραβίασης
του άρθρου
134 του Πo .
στην nνοουAίνn ) . Διασυνέπεα την ηλήρη
νικού Κδι.
σουλίνης . ο o0θενής
της Προδοo.
no την εξωγενή χοpή .
διαταρακή του μετα . ο τunos T1D είναι ο γησn νoου nίvη . ο
βολισμού της γηυκό. συχνότερος
ξης, είτε Λόγω μείω - διαβήτη των nooων.
της τελευταίες anοκαλύψεις για τα neτύηος T10 είναι μια αυτοάνοση διατραn .
πραγμένα της κυβέρνησης Τοίnp .