Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοΠο του
Πρεπει να ξέρε
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ
ΤΑΚΥΡΑΡΧΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑνΟ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ.
ηλά στην α
προέδρου του ουμΕλλάδα να δεκδικεί κα
της βουλίου Σερλ Μιο
Στη ουνεδρίαση της κυρσεις κατά της A.
γετν της Ευρω κος Μητοοτάκης μαζ
Το θέμα, μάλιστα , t
κής Ένωσης ήταν τ με τον Κύπρο πρόeδρο θηκε πριν καν να ξκ .
nως προκύπτει anό μέρωσαν τους υπόλοι - το ταμείο Ανάκαμψης
σεις στο διαδίκτυο νέpγς του Pεt Το . σκληρό mζρu .
του ampoοnou του γία Ερντογάν με την
Νέα Διοίκηση στον Σύνδεσμο
|Ημερήσιων Περιφερειακν Εφημερίδων (EHΕ )
Eνθουσιδα σχόλια της Κρτικής Εππροπής
| Που αξολόγηισε τα έργα της Διαμαντίνας Βραλιτη
Το ηλήeος και
Ενθουο δη ήτον τα σχόλια της κριτικής ε.
|μτροηής nou αξoλόγηeε τα έργα της Διαμα .
Ιντίνος Βραxηι τη στο nλaίoo των διηλωμα .
κν εξετόσεων σύνθεσης , οι onoίες ηρoγ.
|ματοηοιήθηκον στς 29 Ιουνίου 2020 στο 0
δείο Αθηνν .
αφορούν στον nsppεpoιακό Τύno και ος στο
των μελν του Συνδέσμου Ημεράσων
neρpερειακν Εφημερίδων ΕΗΠΕ) , στην
ΕΡΩΠΗΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (28)
Maia όνυ rcira
Να τελεισει ό1οια Ποθιτική
τατευγασμού
-Εκτός σno τους γε th κορκίνου του μο .
νετκούς napoyovτες στού .
Δίγες ημέ
την επέτειο
( 30 Ιουλίου)
της τουρικ Ι
napdyovτες ουξάνουν φηβεία ο καρανος του
νετική nροδι0θεση , Γuτον κίνουνο ανάητυ - μοστού μηορεί να εμEης καρκίνου του Μa - φανoθεί σε κάθε nλικ . κά yονίδια BRCA1
στού;
broast cancer tγpe 1
κής εσβολής
Αn Οικογενειακό - ρες nερτoεις καρκ . susceptibity protein
στορικό : Γuvoiκες με νουτου μαστού και ωοοικογενειακό ιστορικό eηκν napouoιdζoνται
κορκνο του μοστού μετά την ηλίa των 50 πτύοσουν καρκίνο του
στην Κύπρο ,
το 1974 , το τουρκικό υnouργείο ΕΟνικής
και άλων μορφν ετw, εν είναι αnάνος μοστού ηριν αnό την η .
ναν άκρως προκλητικό τρόnο για να .
Γρόμι ο Μm Λακός κορκνου έκουν ουn σε yυνaitες μικρότερες Λκίa tων 50 ετν .
μένο κίνδυνο ανάητυ - των 35 ετν (noooστό
πενθυμίοουν την πιχείρησή τους αυτή .