Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
[anatolh
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Ετος ιδροστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.859
Σελίδες 24253
Επίσκεψήτης Εφης Αχτσιόγλου
σον Αγιο Νικόλαο
ΑΟAN: Νασυνεχίσουμε στο δρόμο των
επτυχιν και της σοβαρής οργάνωσης>
Σελίδες 3 και 23)
Σήμερα
η Φφη Γενηματά
στον Άγ. Νικόλαο .
Το Παραεμπόριο και τα κΚινέζικα
μάστιγα για Τις νόμιμες επιχειρήσεις
ο Γιάνης Βαρουφάκης |
Προτάσεις για τη σήριξη της επιχειρηματικότητας
Ρεπορτάζ :
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδα 3
Θέματα επιχειρηματικότητας αλλά και προ βλήματα nou λειτουρ.
γοuν αθέμιτα ανταγωνι.
στικά στις νόμιμες , εniχειρήσεις του Νομού Λασιθίου , όπως το παραε .
μπόριο , τα κνέζικα . καταστήματα, οι μηχανισμοί
ελέγχου των αρμοδίων
Υπηρεσιν κα , συζητήθηκαν ευρέως σε συνά .
ντηση με τον θεματικό Aντιπεριφερειάρχη Κρήτης Σητείας Ν. Μακρυνάκης , πος του Λμεναρχείου ΑΑντνη Παπαδερό αρμό- Οροπεδίου Λασιθίου Δ.
διο για θέματα Επιχερη - Τζιράκης ο πρόεδρος του υπηρεσιακοί παράγοντες φερε ως χαρακτηριστικό
ματικότητας , Εμπορίου , Δημοτικού Συμβουλίου Ιε Καινοτομίας και Κοινω - ράΠετρας και Πρόεδρος σιθίου και αρκετοί επιχει ποήσεις , προϊόντων (κινικής Οικονομίας , Η συ - του Εμπορικού Συλλόγου pηματίες
νάντηση ήταν πρόταση Βαγγέλης Μπυνιχάκης,
της θεματικής Αντιπερι - οι πρόεδροι των Εμπορ .
φερειάρχου για θέματα κν Συλλόγων Αγίου MΟικονομίας Μαρίας Χα - κολάου Εμμ . Πάγκαλος
Μωτάκη- Μυλωνάκη και Σητείας Μαρία Νικητάκη , Λασιθίου Πάννης Γουλι yορά , με διάφορους τρό έγινε με τη συμφωνία και 9ροπεδίου Λασιθίου Νικ. . δάκης τόνισε ότι τα θέ - nους και μεθόδους κατασυνεργασία του Αντιπε . Τσαμάνδουρας , ο πρόe - ματα της λειτουργίας , στρατηγούνται . Εξ άλλου.
ριφερειάρχη Λασιθίου
Γιάννη Γουλιδάκη
Παρέστησαν , μεταξύ εδρος του Συλλόγου Ε . στο επίκεντρο , πρέπει να λέχωσης , του ελεγκτικού
άλλων , οι αντιδήμαρχοι Α. στίασης και Διασκέδασης τηρούνται κανόνες και - μηχανισμού αφήνει πεYίου Νικολάου Θ . Χαριτά - Αγίου Νικολάου Κων . Ζa - πως είπε, η Αντιπεριφέ . ριθρια φαινομένων πou
κης (ο οποίος εκπροσ . χαριάς , ο Διοικητής του.
mησε ως πρόεδρος και το ΑT. Αγίου Νικολάου Ιωαν , προσπάθειές της στε
Επιμελητήριο Λασιθίου) Παπαλεωνίδας , εκπρόσω- να σταματήσουν διάφορα
- Ένα σημαντικό έργο
ύδρευσης
για την περιοχή
του Επ. Μεραμπέλλο
Σελίδα 6
φαινόμενα nαραβιάσεων
γίου Νικολάου καθς και της νομοθεσίας και αν . Το πρόγραμμα
τον Κορναρείων
στη Σητεία
της Αντιπεριφέρειας Λα- παράδειγμα τις -ελληνονέζικα, τουρκικά , αιγυπτι .
ακά κλπ ) Enεσήμανε ότι
οι ισχύοντες κανόνες με
βάση τους οπoίouς πρέ Ο Αντιπεριφερειάρχης πeι να λειτουργεί η ο.
Η εποπτεία
της αγοράς
Σελίδα 10
DΕBE Λασιθίου επoπτείας και ελέγχου
όπως ανέφερε, η εν μέρι
Εμμ Κριθαράκης , ο πρό
της αγοράς βρίσκονται αδυναμία , λόγω υποστερεια θέλει να εντείνει τις πρέπει να Παταχτούν .
Προσπάθεια της ΑντιORASIS
ΔΕLTA
ΕΥEWEARΛΑΣΙΟΙΟΥ
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ0
ΚΑΛΕΣΕ:
28420-93400
ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΤΑΞΑΡΑΚΗΣ
Gγγη γε ς8 Τ
ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο Κοντογιάννη 25 , Τ.Κ. 2100 @(30 2841025768
ΘοasiuyoweorChotmail.com
| 28420-9340

Τελευταία νέα από την εφημερίδα