Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ .
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
Δευτέρα
20 Τουλίου 2020
Ηλιού προφήτου του Θεσβίτου
Νέα Σελήνη ΙΑνατολή ήλίου 6.19-Δύσις 8.447
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως 33β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αθριος μέ μετρίους άνέμους . Θερμοκρασία έως 33β
Αριθμ. φύλ. 41708
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΝ ΑΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ-ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΥΝ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟΤΩΝ 32 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Το θρίλλερ τν Βρυξελλν
φέρνει τίς κάλπες
πιο κοντά
κλπες
Προανακριτική για τό Μάτι έν όψει, μετά άπό Παπαγγελόπουλο - Καλογρίτσα
ΠΡΟΣΤΕΙΩΣΗ στήν όδυνηρή πραγματικότητα μιας νέας Ενσεως, ή όποία
δέν λειτουργεί πλέον ένιαία άλλά άναλόγως πρός τό θέμα (μεταναστευτι κό, εύρωτουρκικά , κορωνοϊός, Ταμείο Άνακάμψεως) άλλά έμφανίζεται δ ασπασμένη σέ πολλά μικρότερα μέτωπα, άπεδείχθη ή τριήμερος Σύνοδος
Κορυφής τν Βρυξελλν γιά τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη . Τόν
ήγέτη ό όποίος πρωταγωνίστησε τό καλοκαίρι τοϋ 2015 στήν καμπάνια του
Μένουμε Εύρπην , Η έμπειρία άπό τήν συμμετοχή του κυρίου Μητσοτά
κη στίς έργασίες της Συνόδου Κορυφής άπετέλεσε γά έκείνον μιάφρικτή
άπογοήτευσις για τό είδος της άλληλεγγύης που -ποτίθεται-ότι έπικρατεϊ
μεταξύ έταίρων στούς κόλτους τής Ενσεως. Απογοήτευση ή όποία άναγκά
ζει τόν Πρωθυπουργό νά έπανεξετάζει ήδη τίς άποφάσεις του γιά τις έκλογές
μέ βάση τά νέα δεδομένα. Η δήλωσις Μητσοτάκη για τό Μάτι άπό τις Βρυξέλλες σέ συνδυασμό μέτήν άπόφασή του νά όμιλήσει στήν Όλομέλεια τς
Βουλής για τόν Παταγγελόπουλο μεθαύριο, οί έναρμονισμένες δηλσεις
Σακελλαροπούλου για τήν τραγωδία στό Μάτι κάδιανόητη για εύνομούμενη πολιτείων, οί δηλσεις Πέτσα για αποινικές εύθύνες για τό Μάτικαι οί έντός τν κοινοτικν όργάνων σέ έπίπεδο κορυφής συζήτηση γιά τήν προέπερχόμενες έξαγγελίες Μητσοτάκη γιά τά άναδρομικά, καταδεικνύουν τος κλητικότητα της Αγκύρας και για τόν άποσταθεροποιητικό ρόλο της στην
στήν Σύνοδο Κορυφής ή πλάστιγγα γέρνει ύπέρ τν έκλογ .
τά ευρωπαϊκά σύνορα σέ" Έβρο και Αίγαίο. Μολονότι έθεσε τό ζήτημα τν
κυρσεων στήν Σύνοδο Κορυφής ή άδιαφορία πού συνήντησε άπό τούς φιλότουρκους όμολόγους του ήταν έξοργιστική, Άρχικς έμεινε άνοικτό νά
συζητηθεί τό θέμα στό πλαίσιο μιάς άτυπης πενταμερούς, στό περιθριο της
Συνόδου , μέ την συμμετοχή της Μέρκελ και τοϋ Μακρόν . Κάτι θά ήταν και
αυτό . Δέν συνέβη . Έπειτα ό Πρόεδρος τοϋ Εύρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ Μ
σέλπρότεινε τήν διεξαγωγή μιάς είδικής Συνόδου Κορυφής γιατήν Τουρκία
τόν Σεπτέμβριο. Ούτε αύτό ικλείδωσεν. Ο κυβερνητικός έκπρόσωπος Στέ
λιος Πέτσας όμιλν μάλιστα στόν Σκάν (Γ. Αύτιάς) τόνισε τό Σάββατο ότι
ούτε ή Είδική Σύνοδος είναι συμφωνημένη, και κράτησε έξαιρετικς έπιφυλακτικούς τόνους ς πρός τήν διεξαγωγή της. Γιά τήν Άγια Σοφία την όποία
έπιθερησε χθές δ ΠρόεδροςΕρντογάν, τέλος, ούτε λέξις άπό τήν χριστιανική ΕΕ! Σιωπή . Τούτων δοθέντων άφήνεται ό Σουλτάνος μέσα στό καλοκαί ριάνεξέλεγκτος νά προκαλεί όσο θέλει. Τελευταίο κρούσμα ή κάθοδος τουρ
κικν άλιευτικν πρός τήν Λιβύη . Άλλά και στό δεύτερο μέτωπο πού ένδιαφέρει τά έλληνικά συμφέροντα , ό Πρωθυπουργός μόνον ίκανοποιημένος
δέν μπορεί νά είναι . Μία όμάς κρατν και ήγετν (όμοϊδεατν Μητσοτάκη ,
Δειλοί, Άβουλοι καί Μοιραίοι οί ήγετες της ΕΕ
Ο Πρωθυπουργός μετέβη στήν Σύνοδο μέ δύο στόχους Νά προκαλέσει
περιοχή τής Μεσογείου . Δέν τά κατάφερε άν και έντεταλμένος νά φρουρεί
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κλείνουμε τά σύνορα
μέτήν Αλβανία
για 10 ήμέρες
Ή άτίμωσις ένός είσαγγελέα
Ίερείς μόνο
μέ πτυχίο!
ΜΠΟΡΕΙ ένα είσαγγελικό πόρισμα 217 σελίδων, έξαι-K.κ Σαμαρα, Αβραμόπουλο, Βενιζέλο) , διάβασε
ρετικά πυκνό σε παραπομπές στό Σύνταγμα , στούς
Νόμους, στίς Διεθνείς Συμβάσεις, σέ Κοινοτικές θέσεις μαρτύρων γνωστν και προστατευομένων ,
όδηγίες, σέγνωμοδοτήσεις, σέ νομολογία , σέ ύπομνήματα καί σέ διαβιβαστικά έγγραφα δικαστν νά Αθηνν, μελέτησε τά 86 αίτήματα δικαστικής συνάποτελεί. .. έργον τέχνης; Η άπάντηση είναι αναί,
μπορείν άν είναι γραμμένο σέ έξαιρετικά έλληνικά ,
άν θεμελινει ίσχυρισμούς στήν ύπέροχη άρχαία
έλληνική γραμματεία (Aίσχύλος , Ηράκλειτος, Όμηρος, Ησίοδος, Αλκιβιάδης κ.ά.) καί στήν Καινή Διαθήκη (Δαυίδ), και άν καταλήγει σέ άσφαλή συμπε-ρ
ράσματα μέσα άπό τά πραγματικά περιστατικά της
ύπόθεσης . Σέ μία τέτοια περίπτωση είτε συμφωνείς έλάχιστα κολακευτική είκόνα γιά τήν δικαιοσύνη και
είτε διαφωνείς χαίρεσαι νά τό διαβάζεις . Ή νομική γιά τήν πολιτική, Καί άς μήν αυταπατμεθα, το πόσκέψη μπορεί νά είναι καί γοητευτική, σχεδόν λογοτεχνική , άκόμη καί άν διερευνά τήν ασύσταση συμ
μορίας καί τήν κκατάχρηση έξουσίας!
όλα τά έγγραφα , όλα τά πορίσματα , όλες τίς καταHANΗΣΥΧΗΤΙΚΗ έξάπλωσις του κορωνοϊού στήν Αλβανία τις τελευταιες
ήμέρες έχει άνησυχήσει τήν έλληνική
Κυβέρνηση, ή όποία συμφνως πρός
πληροφορίες της (Βστίας πρόκειται
σήμερα νά άνακοινσει τό κλείσιμο τν
συνόρων γιά τίς έπόμενες δέκα ήμέρες .
Καθημερινά είσέρχονται στήν Ελλάδα
περίπου 50.000 άνθρωποι άπό την Άλβανία, άριθμός πολύ μεγάλος συγκριτικά μέ
τήν άλληλογραφία μέ τό FBI και τήν πρεσβεία των
δρομής γιά το άνοιγμα 191 λογαριασμν φυσικννομικν προσπων πού άκόμη έκκρεμουν (!!!) -τά
πάντα περί τήν ύπόθεση Νovartis.
Τό άποτέλεσμα του πορίσματός του έχει τερά .
στια νομική, πολιτική και ήθική σημασία, διότι παραμονές έορτασμού τής άποκατάστασης της Δημοκρατίας άποκαλύπτεται στόν άναγνστη του μία
" Τήν Τετάρτη άρχίζει ό διάλογος
Έκκλησίας- Πολιτείας
( σελ. 3)
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ό ίός σαρνει
τά Βαλκάνια
ρισμα Σοφουλάκη ς έγγραφο πού θά έξετάσει τό
Δικαστικό Συμβούλιο του έπερχόμενου Είδικου Δ καστηρίου, έπιδρά καταλυτικά άν δέν άποδυναμ
νει τό πόρισμα της προανακριτικής έπιτροπής τής
Βουλής. Ή δικαιοσύνη στό πρόσωπο του Σοφουλάτεσσάρων κορυφαίων πολιτικν κατά της είσαγγε- κη (υπάρχει καί τό μόλις 60 σελίδων πόρισμα Ζαλέως Τουλουπάκη καί των συνεργατν της: Ένέ - χαρή που υπεβλήθη μεταγενεστέρως) διαφωνει μέ
ταξε τά πραγματικά περιστατικά που γνωρίζουμε την Βουλή . Τής λέει ότι ή ΕλένηΤουλουπάκη δέν
( έως τρα) στό σύνολό τους στίς ίσχύουσες διατά- έλάμβανε έντολές άπό κανέναν Ρασπούτιν, τής λέει
ξεις του νόμου και άπεφάνθη: Αθα . Στήν πραγμα - έπίσης ότι δύο άλλοι είσαγγελείς, βασικοί μάρτυρες
τικότητα <δίκασε- τήν τριετή έρευνα τής κ. Τουλου- τής υπόθεσης πού κατέθεσαν ένπιόν της είναι παπάκη . Καί για νά τό πράξει έλαβε καταθέσεις άπό ντελς άναξιόπιστοι καίπρέπει νά διωχθούν. Η μέΣυνέχεια στήν σελ. 3
Τό βραβείο Μαντέλα στήν
Μαριάννα Βαρδινογιάννη
Αύτό άκριβς έπραξε ό είσαγγελέας Λάμπρος
Σοφουλάκης πού άξιολόγησε ποινικς τίς μηνύσεις
Λεπτομέρειες στήν σελ.4
του Νικολάου L.Μέρτζου *
Η ΑΠΕΙΛΗ του κορωνοϊου άνάγκασε τήν Έλλάδα νά κλείσει τά βόρεια
σύνορά της μέ την Άλβανία, τά Σκόπια καί τήν Βουλγαρία. Το μέτρο προστασίας, όμως , έπληξε σοβαρά τόν
τουρισμό της Ελληνικής Μακεδονίας και όδήγησε σε άπόγνωση τούς
έπιχειρηματίες του εύρύτερου τουριστικού δικτύου. Χιλιάδες Βούλγαροι κατέκλυζαν τίς παραλίες άπό την
Θάσο μέχρι τήν Καβάλα και άπό έκει
όλη τήν δαντελωτή άκτή μέχρι τόν
Σταυρό Χαλκιδικής. Άκόμη περισσότεροι βόρειοι γείτονες άπό τά Σκό| πια παραθέριζαν στίς άκτές της Πι - ς
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
τά δέκα πολιτικά πρόσωπα (χωρίς όρκον άπό τούς
. Άνήσαν στήν Ελλάδα μπορεί νά είχαν πάει γιά
σουβλάκια Στις Βρυξέλλε όμως Τό πρόχειρο φαγητό είναι οί τηγανητές Τατάτες πού σερβίρονται σέ
χάρτινο χωνί. Ετσι ή Πρωθυπουργός του Βελγίου Σοφί Βίλμές μέ τους όμολόγους της άπό ΤόΛουξεμβούργο Ξαβιέ Μπετέ, Τήν Εσθονίας Γιούρι Ράτας καί τήν Μάλτα Ρόμπερτ Άμπέλα, σέ διάλειμμα
της Συνόδου Κορυφής κάθησαν έξω άπό τό γνωστό
κατάστημα Maison An toine, γιά νά φάνε άπλς
πατάτε Ανήρτησαν μάλιστα καί Τήν φωτογραφία
τους, στήν όποία όμως δάν φαίνετα άν έφαγαν Τς
τηγανητές πατάτες σκέτες ή μέ μαγιονέζα όπως συνηθίζεται στό Βέλγιο. Καί καθς ή Σύνοδος παρατεί
νετα μπορεί να φάνε και άλς τηγανητές πατάτες
γιά νά τήν φέρουν είς πέρας Μόνον νά μήν άρχίσουν
νά έπιπίπτουν στό άλλο είδος που προσφέρετα στίς
Βρυξέλλε Στις μύρες σέ τεράστια ποτήρια Κάτι
τέτοιο μάλλον δέν θά ήταν καί πολύ θετικό
Ποινικές εύθύνες
γιά τό Μάτι
Καταργούνται δωρεές , γονικές
παροχές γιά την α κατοικία
PΑΓΔΑΙΕΣ έξελίξεις πρόκειται νά δρομολογήσουν
οι άποκαλύψεις γιά τούς χειρισμούς τής Κυβερνήσεος ός πρός τήν έρευνα γιά τίς εύθύνες της τραγωδίας
στό Μάτι , πρίν άκριβς άπό δύο χρόνια . Οκυβερνητικός έκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας είπε ότι πρόκειται
για κέγκλημα συγκάλυψης, μέτεράστιες ήθικές, πολιτικές και ποινικές διαστάσεις και ζήτησε άπό τήν τό τε άρμόδια ύπουργό Όλγα Γεροβασίλη ότως και άπό
Συνέχεια στήν σελ . 3
ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ή αύτοτελής φορολόγησις των
χρηματικν δωρεν καί γονικν παροχν , πού συνιστνται άπό τούς γονείς πρός τά τέκνα τους για την
άγορά πρτης κατοικίας, μέ ρύθμιση πού κατετέθη
στήν Βουλή Σημεινεται ότι ένίσχύι είναι διάταξις ή
όποία είχε ψηφισθεί στά τέλη τής περασμένης δεκαετίας συμφνως πρός τήν όποία είχε θεσπισθεί αυτοτελής φορολόγησις 109% στίς δωρεές χρηματικν ποσν.
μ Σ ΤΑ
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
σπίτι σας κάθε
πρωμε συνέπεια
.0 81χρονος Ίταλός Μάουρο Μοράντι άντιμετοπίζει τόν κίνδυνο νά ύποχρεωθεί νά έγκαταλείψει τό
μικρό νησί στό όποίο ζεί ούσιαστικς σάν έρημίτης
άππό 1989 Τότε είχε ξεκινήσει μέ τό καταμαράν του
γιά τόν Νότιο Είρηνικό, άλλά ή περιπέτεια είχε άδο
ξο Τέλος καθς τό σκάφς διαλύθηκε κοντά στό μικρό
νησί Μπουντέλι, άνοικτά τής Σαφδηνίας, που φημίζεται για Τήν παραλία του μέρόζ άμμο . Όμως έί
άνεκάλυψε ότι δέπιστάτης του νησιού που άνήκε σε
μια έταιρεία ήταν έτοιμος νά συνταξιοδοτηθεί Έτσ,
έγκατέλειψε τά ίστιοπλοκά του σχέδια καί άνέλαβε
τήν θέση. Ή έταιρεία τρα χρεωκόπησε και έν π
στευε πς τά έχει βρεί μέ τους Νεοζηλανδούς που
ήθελαν νά άγοράσουν Τό νησί, παρενέβη τό ίταλικό
δημόσιο πού θλει νά Τόκάνει περιβαλλοντικό παpα
τηρητήριο καίβεβαίως νά άπομακρύνει Τόν Μοράντι
άπό Τό παλαιό καταφύγιο του ΒΠαγκοσμίου Πολέ
μου, Τό όποίο χρησιμοποιεί για κατοικία
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
linlinis
ουνδρομή
Τό φρόνημα, καί πς νά τό άποκτήσουμε..
Ειδική πpοσφορά
για νέους συνδρομητέ )
Στό τραπέζι φίλοι καί
γνωστοί . οι δύο παρακα
θήμενοί μου ίατροί . Μέ εύρύ χρόνου . Ορείλουμε νά άντιέπιστημονικό και κοινωνικό ληφθούμε ότι κάποια στιγμή διάλογο, πού μέ άφήνει-έπ 'κληρωτούς οί πόλεμοι πλέ
Εργο. Η κουβέντα μας γύ- θά ύποχρεωθούμε νά πολε
ρω άπό τά έλληνοτουρκικά μήσουμε λέει ό ένας ίατρό ,
καί άπό Τιςταρζανιέ του
, παρά Τρίχα σουλτάνου καί ψή του τονίζοντας ότι κδ ν
κατά φαντασίαν πορθητού είναι δυνατόν νά ύποχωρείς ί σημαίνει τουφέκι; Νά πά
Έρντογάν.
<Νομίζω ότι ή σύγκρου-βρεθείς μέ την πλάτη στόν
ση μέ τήν Τουρκία είναι θέμα τοίχο καί θά πρέπει νά κάνες κάτι . Καί άρχίζει ένας
πενταετίας, νά τους έκπαιδεύσει και νά τους έχει έτομοπόλεμους! Δέν γίνοντα μέ
Ισχύει γα συνδρομές σε ΑΘΗΜΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
άρκετόν-άφωνο!
ον! Όλοι οί στρατοί είναι μι κΚαί ποιός θά πάει νά σθοφορικοί! Τά παιδιά μας
δ όποίος στηρίζει τήν άπο- πολεμήσει; Ο γυιός μου και
δγυιός σου, που δέν ξρουν
μέχρι νά πούν "Παρν"
άπολύονται! Τίνά μάθει ό
άλλος μέσα σέ έννέα μήνες
ΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΩΝ: 2130 170 670.
email: [email protected]
συνέχεια, κάποια στιγμή ά
ρει τό κράτος μισθοφόρουs ,
Συνέχεια στήν σελ. 4
εΤΕΣΤΙΑ Ο
20-7-2020 .