Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 *Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδον Ι. Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974- Αp. φύλλου 6330-12.156
0.50ε
Οι θησαυροί
στο χρόνο
Στις 27-28 Ιουλίου
η δράση
εθελοντικής
αιμοδοσίας
στη Δράμα
Με επιτυχία
Ο ιός σαρνει
τα Βαλκάν ια
Γρόpε η Μαριά κθη. Ζήση
το Φαλακρό
ΕΛΛΑΔΑ 2020!
Γράφει ο κ. Νικόλ. LΜέρτζος
Ιησούς Χριστός : Αγάτα τον
πλησίον όπως τον εαυτό σου.
Εγκαθίσταται ο εργολάβος και σύντομα ξεκινούν οι εργασίες
Η πρτη διαβούλευ ση με καταστηματάρχες της περιοχής για το έργο του ΒA
Ξεκινάει το έργο
της ενεργεια κής αναβάθμισης | Τμήμα των έργων στην 19ης Μαΐου
του Νοσοκομείου Δράμας
Από τον Αύγουστο το πρτο
Μιλάνε στον Π.Τyο αντιδήμαρχος κ . Τάσσου και η υπεύθυνη του ΔΙΔΙΑΚ κα. Καζάνα
Του Θανόση Πολυμένη
ΡΑΜΑΤΟΠΟΗΘΗKΕ την Τετάρτη 15 bυλίου
| στην aίθουσα του Δημοτυκού Συμβουλίου Δράμας
1η πρτη συνάντηση και συζήτηση με τους κατοστηματόρχες-επιχειρηματίες nοu δραστηριοποιούνται
ετί της οδού 19ης Μαου .
Πρόκειται για το πρτο μεγάλο έργο της ανάπλασης
της οδού και της περιοχής της 19ης Μaΐου στο πλαίσο
του έργο της Βισμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑA) , το
ατοίο αναμένεται να ξενήσει από Τις αρχές Σεπτεμβρίου και μετά Μέχα σήμερα, όπως έχουμε δημοσεύσει
ολοκλήρωσαν τα έργα τους η ΔΕΥΑ Δήμου Δράμας με
υδρευση και αποχέτευση, εν ολοκληρνεται μέχρι
Του θανόση Πολυμένη
PΧΙΣΕ από χθες η εγκατάσταση του εργολάβου
yα την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Δρά
μας προκειμένου σε σύντομο
χρονικό διάστημα να ξεανήσουν οι εργασίες
Πρόκεπαι για ένα από τα ση
μαντικότερα έργα εδ και
πολλά χρόνια για το Νοσακομείο της Δράμας, το οποίο σt
γουρα θα δσει νέα πνοή στο
δημόσιο ίδρυμα υγείας της
πόλης μας.
Το έργο έχαι προύπολογιομό 5.543511 εναι περίτου 23.460,37 μ2 και η ωφ
ευρ , και στοχεύει στην εξουονόμηση λμη εpάνεια (θερμαινόμενη) είνα
ενέργειας , στη μείωση των εκπαμπν 21.790.37 μ2
διοξειδίουω του άνθρακα και τη μείωση -Αντικατάσταση Κουφωμάτων .
των λειτουργικν δαπανν του Νοσοκο
μείου, αναβαθμίζοντάς το από την κατηγορία ενεργεακής απόδοσης Δoυ εναι
σήμερα , στην κατηγορία ενεργειαής -Αντικατάσταση ψυκτκν συγκροτημά
απόδοσης Β.
Στη φωτογραφία απeκονζονται τα κοντένερ που έστησε χοες το πρωίστον αυ
λειο χρο του Νοσοκομείου Δράμας ο -Αντοατάσταση λεβήτων με νέους
εργολάβος , προκειμένου σύνταμα να apΧίσει ηις εργασίες
Το έργο χρηματοδοτείται από το Εm χερησιακό Πρόγραμμα της Περpέρeας ζεύξης φυσικού -τεχνπού φωτομού κα
Αν. Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΠΑ) και π ρίλαμβάνει Τις ακόλουθες εργασές
1. Οκοδομικές Εργασίες
-Το συνολικό εμβαδόν (δόμηση ) των κτ ρίων στα oποίa θα γνουν οι εργασίες
ματος Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας, καθς
| και της αναδόχου εταιpείας ΤΑΪΡΗΣ ΑΕ.
Στη συνάντηση παραβρέθηκε επίσης ο προϊστάμε
νος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ . ωάννης
Κοσσές, η προίσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας κ . Ακατερη ωσηφίδου
εν εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας ΤΑΪΡΗΣ ΑΕ ο
μηχανικός κ Θεόδωρος Τσαούσης Από πλευράς του
ΔΙΔΙΑΚ-ΔΡΑΜΑΣ συμμετείχαν η κ. Βασδική Καζάνα,
καθηγήτρια του Δθνούς Πανετιστημίου Βλλάδος
που συντόνισε τη συζήτηση και η κ. Ευθυμία Χρυσανeδου επιστημονική συνεργάτης του δικτύου
- Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης
στο κιρακό κέλυφος.
2 Ηλειτρομηχανολογικς Εργασίες
των παραγωγής ψυχρού νερού .
- Αντικατάσταση πύργων ψύξεως νερού
με νέους
- Αντικατά σταση φωτιστικν σωμάτων
με νέα τύπου Lod.
Ταποθέτηση αισθητήρων αυτάματης
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙ ΟΥ Π.Τ.
Το πρτο Τμήμα του έργου
Μλντας στον -Πρωνό Τύπο η υπεύθυνη του ΔΕ
ΔΙΑΚ κα. Καζάνα, σημείωσε ότικατά τη δάρκεα της
τέλος Αυγούστου και το έργο του ΔΕΛΛΗΕ με την υπο - συνάντησης α επιχερηματίες είχαν την ευκαιρία να εκ
φράσουν θέματα ενδιαφέροντος για τη λειτουρία των
Από εχεί και πέρα, στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμέεται επιχειρήσεν τος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
να εγκατασταθεί και ο εργολάβος , ο οποίος θα ξεννή σει έργου ανάπλασης Ακολούθησε λεπτομερής καταγραφή
το μεγάλο έργο της ανάπλασης. Το όλο έργο, μαί με τις αυτντων θεμάτων ανά επτχείρηση με επίκεντρο κρίως
κάθετες οδούς και μέχρι και την οδό Βενζέλου μπροστά την πρόσβαση προμηθευτν , εργαζόμενων και πελατν
από τον Leρό Ναού Αγίου Nικαλάου , αναμένεται να ολο - στακαταστήματα, η στάθμεuση των οχημάτων , αλλά και
κληρωθεί σε διάστημα 20 μηνν σύμφωνα με την σύμ - περιβαλλοντικά θέματα όπως σκόνη και θόρυβος που
αναμένοντα να υπάρξουν κατά την υλοποίηση του
έργου , έτσ στε αυτάνα ληφθούν υπόψη από τους αρ μόδιους φορείς με σκοπό την ελαχιστατοίηση των επιετιχειρηματν, οργανθηκε από το Δίκτυο Διακυβέρνη- πτσεων για τις επιχειρήσεις από το έργο ανάπλασης-.
ελέγχου παρουσίας.
Εγκατά σταση
εuτήρησης κπρίου (BMS τρν λεπουργικν επιπέδων 1200 σημείων.
ήρους συστήματος
γειοπούηση καλωδίων.
-Αντικατάσταση θερ μαντήρων νερού ( μπό λερ .
- Αντικατάσταση κυκλοφορητν νερού.
- Αντικατάσταση, στις
ζνες των χειρουργείων
και των μονάδων εντατι
κής θεραπείας του συ
στήματος θέρμανσης ψύξης-κλιματισμού με
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
βαση , eφόσον όλατρέξουν σύμφωνα με το πρόγραμμα
Η συνάντηση
Η συνάντηση με την πρτη ομάδα καταστηματαρχνΝέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
σης Βιοκλιματικής-Περιβαλλοντικής Αναβάθμσης της
Δράμας (ΔΔΙΑΚ-Δράμας).
με η συνδρομή της Τεχνκής Υπηρεσίας και του Τμήσελη
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
σελ 4η |
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
η ελίξη στην εξίταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΒARCΘΠ
ERSONAι PROTECΤIVE EQUIΡΜΕNT
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων,
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.A)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @gmailcom
9 Άρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου , Δράμα
&2521031290 16936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα