Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΞΕΣΤΙΑ Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 ).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 18-Κυριακή 19
Τουλίου 2020
Aίμιλιανού, Παύλου, Θεης καί Ούαλεντίνης μαρτ
Σελήνη 28 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.17-Δύσις 845
ΑΤΚΗ Καλοκαιρία μέ μετρίους άνέμους. Θερμοκρασία έως 32β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικοί όμβροι. Ανεμοι μέτριοι Θερμοκρασία έως 29β.
Αριθμ. φύλ. 41707
Ετος 144ον
Τιμή 1,50e
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΚΕΨΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝΕΣΟΔΩΝ
Τί συζητουν πίσω άπό τις κλειστές πόρτες
κλειστες π
του Μεγάρου Μαξίμου γιά τίς έκλογές
Άνοικτό τό θέμα
Τέλη Αύγούστου οι άποφάσειςΑναδρομικά πενταετίας στό τραπέζι
Η ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
μέ την όποία άπήντησε ό Πρωθυ- ως τής έξουσίας .Ωστόσο οι συνερπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης γάτες του μέ γερή μνήμη παραπέστίς δύο τελευταίες συνεντεύξεις μπουν σέ μία άλλη συνέντευξη του
του δταν ήρωτήθη γιά τό ένδεχόμε - κυρίου Μητσοτάκη σέκυριακάτικη
νο διεξαγωγής πρόωρων έκλογν , έφημερίδα . Σέ αυτήν άπέκλεισε τις
διέλυσε έν τή γενέσει της κάθε φ - έκλογές γιατί δτως είπε αίσθάνεται
λολογία περί αύτού . Στήν πρτη
συνέντευξη στό Star χαρακτήρι- γιά τήν ύλοποίηση του προγράμμασε κτακτικισμόν τυχόν τέτοια άπό- τός του . Αύτός ο όρος-λαϊκή νοφαση, Στήν δεύτερη συνέντευξη μιμοποίηση)-έπανέρχεται έσχάστόν Σκάυ είπε ότι κθά ήταν πολιτικά άνέντιμο νά πάω σέ έκλογέρ
και έκανε άναφορά στό προσωπικό 1 πού κάποιος θέτει έκ νέου ζήτημα
πολιτικό κεφάλαιο πού έχει άποταμιεύσει ή Κυβέρνησις και δ ίδι ος μετά άπό έναν χρόνο άσκήσε φθείοίαδήποτε άπόφασις , παραμένει άνοικτό .
λύύψηλά της-τό 11% ν ψηφοφόρωντού ΣΥΡΙΖΑ 2019 μετακινείται
πρός ΝΔ- θά μπορούσε να μετατρα πείσέλαϊκή ψήφο. Σταθερά έναντί ον είναι δΥπουργός Επικρατείας
Γιργος Γεραπετρίτης, στόσο χωρίς να μεταβάλλει άποψη, άκούει τά
ψ έπιχειρήματα τής άλλης πλευράς .
Στό Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι
Υπάρχουν συνεργάτες του κυρίου Μητσοτάκη , οί όποιοι τάσσονται ύπέρ των έκλογν καί συνεργάτες, πού τάσσονται έναντίον
τν έκλογν. Ο ύπουργός Έσωτερικν Τάκης Θεοδωρικάκος παραμένει σταθερά ύπέρ τν έκλογν
και ένδύει τά έπιχειρήματά του μέ ηνομιμοποίησις και ή διατήρησις
χρηματιστηριακούς όρους . Όταν
μια μετοχή είναι στά πολύ πολύ ύψηλά της, τήν έξαργυρωνεις θυπουργός Κυριάκος Μητσότά-.
είναι ή άποψίς του . Και ή μετοχή
. Μητσοτάκη μέ βάση και τίς τελευ
Ε ταίες δημοσκοπήσεις είναι στά ποδτι έχει τήν λαϊκή νομιμοποίησην
τως στίς έσωτερικές συζητήσεις
του Μεγάρου Μαξίμου κάθε φορά
ή άπλεια συνδέονται εύθέως μέ τό
μείγμα πολιτικής πού θά έξαγγείλει άπό τό βήμα τής ΔΕΘ ό Πρωέκλογν. Διότι στήν πραγματικότητα το ζήτη μα χωρίς νά έχει ληκης Εάντά νούμερα βγαίνουν , δέν
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Διάβημα ΗΠΑ για
τiς γαλλικές φρεγάτες
Προηγείταιή πατρίς
Η Γερμανία άναθεωρεί
τήν ύπηκοότητα ένός
έκατομμυρίου Τούρκων!
ΤΑ πάνω -κάτω φαίνεται ότι έρχονται
στήν άγορά τν γαλλικν φρεγατν,
καθς δημοσιεύματα στόν γαλλικό Τύ.
πο άναφέρουν ότι ή λλάς, μέ έμπλοκή
τν ΗΠΑ, δέν έπιθυμείνά τίς έντάξει στό
Πολεμικό Νωυτικό. Συμφνως πρός πληροφορίες τής έφημερίδος La Thibune, ή
χρα μας δέν έπιθυμεϊ τήν ύπογραφή διακυβερνητικής συμφωνίας (AG) μέ τήν
Γαλλία ή άργότερα συμφωνίας για τήν
πόληση δύο φρεγατν άμύνης και έπεμβάσεως ( FD) όπλισμένων μέ πυραύλους Naval Scalp , κάτι που θά άποτελέσει ένα τεράστιο χαστούκι για την Γαλλία. Ο άρθρογράφος έπισημαίνει ότι κάποιοι στήν Γαλλία διακρίνουν πς πίσω
άπό την άλλαγή στάσεως σέ αυτήν τήν
Συνέχεια στήν σελ.4
ΞΕΡΩ ότι καμμιά φορά γίνομαι γραφικός καί χα- μάζω. Ίδούγιατί: στόν κόσμο ύπάρχει κενό ήγεσίλάω την χαρίεσσα άτμόσφαιρα όταν ύποστηρίζω ας καθς οί ΗΠΑ όδεύουν πρός προεδρικές έκλοάπόψεις άσύμβατες μέ τήν έντύπωση πού έπικρα- γές σκλμα βαθέος διχασμού. Ο κορωνοϊός δέν
τεί στήν χρα αυτόν τόν καιρό, άλλά τί νά κάνου- τιθασεύεται και έχει ς άποτέλεσμα τήν περαιτέμε ! Αποστολή του Τύπου δέν είναι νά περιγράφει ρω βύθιση της παγκόσμιας οκονομίας σέ ύφεση.
τήν ρουτίνα. Όταν τά πράγματα πάνε καλά τό κα-Η Εύρπη όπως διαπιστνουμε άπό δσα διελαμ
ταλαβαίνει και ό τελευταίος. Δέ χρειάζεται ή βα- βάνοντο στήν Σύνοδο Κορυφής μέχρι τήν στιγθυστόχαστη άνάλυση ήμων που ζουμε τήν παρα - μή πού τυπνοντο αύτές οί γραμμές-παραμένει
μυθία ότι είμαστε μέσα στά πράγματα . Έν όμως άνίκανη νά όμονοήσει καί νά λάβει γρήγορα κοιβρισκόμαστε μέσα πρός τέλη Ίουλίου και ή καλο-νές άποφάσεις . Θά τό πληρσουμε άκριβά αύτό.
καιρία είναι δεδομένη, στόν όρίζοντα διακρίνονται Η Μέρκελ θέλει νά άξιοποιήσει τήν κρίση, στε νά
τά πρτα σύννεφα. Όποιος θέλει νά τά δε , στα - μεισει τήν ύφεση στήν Γερμανία . Συμφωνεί νά
ματά νά διαβάζει τίς κέπικές δημοσκοπήσεις και <πέσει ρευστό στό Νότο ύπό τήν προυπόθεση ότι
τά βλέπει. Καί αυτό πού βλέπει νά έρχεται -μάς τό αυτό θά έπιστρέψει ς κατανάλωση καί ς ένίσχυψιθυρίζουν τά ήμερομήνια πού έλεγε και ό συγχω - ση τν έξαγωγικν έπιχειρήσεν της.
ρεμένος ό παππούς μου- δέν είναι μπουρίνι άπλό
πού θά ξεσπάσει και θά τελεισει για νά βγεί άμέσως μετά τό ούράνιο τόξο. Ούτε ιχάλα. Αυτό που πληρωνουμε όσα τούς χρωστούσαμε , τρα μάς
έρχεται μοιάζει μέ μεγάλη καταιγίδα . Εθνική , πολιτική, κοινωνική , οίκονομική. Αδικο βεβαίως για νασσουμε τίς έπιχειρήσεις τους. Πλέον αύτων τά
τόν έλληνικό λαό πού αίρει τά βάρη της κρίσης ελληνοτουρκικά δέν τούς ένδιαφέρουν, δέν συέπ' μου, μία δεκαετία τρα, άδικο για τήνέα
νια πού είναι ή πρτη μετά τόν Πόλεμο, ή όποία μια ατυπη πενταμερή Καί όταν έρθει ή ρα της
περνά χειρότερα άπό τούς γονείς της, άδικο και αλήθειας θά μας πιέσουν μαζί μέ τις ΗΠΑ νά κατεγια τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Δέν βασουμε τάπαντελόνια γιά χάρη τοϋ άγαπημένου
τήν προκάλεσε αυτός τήν κρίση. Άδικο, άλλά ίσχύ-τους Σουλτάνου. Το μόνο που τούς καίει είναι μή
ει. Μελετ διαρκς τήν μεγάλη είκόνα έπί τη βά - τυχόν και έξαπολύσει έναντίον τους ο Έρντογάν
σει δεδομένων, όχι είκασιν ή έπιθυμιν , καί τρο(σελ. 6)
Σέτί δέν έλεγε ΟΧΙ
6 Μεταξάς
Κάποτε μας ένέκριναν τήν δόση για να τούς
δανείζουν μέ στόχο νά κάνουμε παραγγελίες για
του Τίτου Ίο. Άθανασιάδη
γε ζητήθηκαν κάν στήν Σύνοδο, παραπέμφθηκαν σέ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ τν δικαιολογημένων
διαφωνιν για τή δικτατορία του καί τις
έν γένει πολιτικές άντιλήψεις του Ιωάννη Μεταξά, δέν μπορεί νά άμφισβητηθεϊ
ότιο δημιουργός του ΟΧΙ υπήρξε άπό τά
μεγαλύτερα κστρατιωτικά μυαλάν στήν
ίστορία τοϋ νέου Έλληνικού κράτους.
Μάλιστα, άν και άνθρωπος τωνστρατοπέδων , διακρίθηκε στή διπλωματία όσο
ούδείς"Ελληνας διπλωμάτης καρριέρας
καί πολιτικός, μέ την έξαίρεση του μεγάλου άντιπάλου του , Έλευθερίου Βενιζέλου, όπως άπεδείχθη κατά τήν περίοδο 1939-1941. Στήν ίδιωτική ζωή του
ό 'Ιωάννης Μεταξάς άπετέλεσε ύπόδειγμα άφοσιωμένου συζύγου , πατέρα
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ.4
. Τό είκονιζομενο Ψάρι είναι
βρσιμο , άλλά
μάλλον δύσκολα θά τό τρ-.
γαμε . Είναι το .
σο όμορφο και
έντυπωσιακό! !
Άλλωστε άγοράζεται κυρίως
ς Ψάρι γιά ένυδρεία . Όνομάζεται κινουμπέλα
(