Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Διπλό "καμπανάκι" από ΤτΕ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ :
Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου : 27.274
Διπλό καμπανάκυν από ΤτΕ
κΙ απΠΟ
Πρόβλημα ο αναβαλλόμενος φόρος-Περιμένει αύξηση κόκκινων δανείων-Η θέση της για τηv Bad Bank
αυτό αναμένεται να επηρεάσει το καθαρό περιβληματικής κεφαλαιακής δομής Που δημιουργεί θριο κέρδους τους στο μέλλον και συνακόλουθα
αντιπροσωπεύοντας το 54% των συνολικν εποΠτικν κεφαλαίων , τονίζει η κεντρική τράπεζα.
να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη συνολική κερ- Σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιν της ΤράΧρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας δοφορία τους . Τον Μάρτιο του 2020, ο συνολικός πεζας της Ελλάδος, στα επόμενα 4 τρίμηνα, χωρίς
να ληφθούν υπόψη οΠοιεσδήΠοτε επιπτσεις
quacy Ratio) διαμορφθηκε σε 16,2%, γεγονός από την Πανδημία, η συμμετοχή του DIC στα
εποπτικά κεφάλαια των τραπεζν θα προσεγγίσει
το 75%. Στην Πράξη αυτό συνεπάγεται ότι μεγάλο
μέρος τωνεποπτικν κεφαλαίων θα εμφανίζεται
ως μη καταβληθέν (με άγνωστο το χρονοδιάγραμ
μα καταβολής) , εν τα δικαιματα ψήφου θα
είναι στη διάθεση μετόχων , το κεφάλαιο των
οΠοίων θα έχει ουσιαστικά εξαυλωθεί , με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τις αρχές εταιρικής δια
Θέμα εταιρικής διακυβέρνησης λόγω της Προ
Αβέβαιες οι προοπτικές
της ελληνικής αγοράς ακινήτων
ο αναβαλλόμενος φόρος θέτει ανοιχτά η Έκθεση
Εξαιρετικά αβέβαιες χαρακτηρίζει ο οίκος αξιολόγησης DBRS Mormingstar τις Προοπτικές της
ελληνικής αγοράς ακινήτων κατά το δεύτερο
εξάμηνο , εξαιτίας της κρίσης Που έχει προκαλέσει η Πανδημία. Όπως σημεινει σε σχετική
ανάλυσή του, η Πιθανότητα ενός νέου κύματος
της Πανδημίας σε συνδυασμό με την υψηλή
εξάρτηση Που έχει η ελληνική κτηματαγορά
από τις επενδύσεις ξένων αυξάνουν την πιθανότητα ενός σοκ στον κλάδο . σελ 6
της Ελλάδος, εν ταυτόχρονα σημεινει το μεγάλο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adeαπόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο ,
ανάλογα με την εξέλιξη των μακροοικονομικν
μεγεθν , θα αυξηθεί περαιτέρω το επόμενο χροΠου υποδηλνει ότι οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ένα αξιόλογο μαξιλάρι ασφαλείας για να
νικό διάστημα . Η ύπαρξη ενός ιδιαίτερα υψηλού αντιμετοπίσουν τις επιπτσεις αφενός από την
Πανδημία και αφετέρου από την ανάγκη ταχείας
τελεί περιοριστικό Παράγοντα της κερδοφορίας , μείωσης του υφιστάμενου αποθέματος ΜΕΔ.
Όμως είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι οι ορι
στικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred Tax Credits) τον
αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων απο
καθς διατmρεί υψηλό το κόστος του Πιστωτικού
κινδύνου , αναφέρει n TiE, Συνεπς, ανάλογα με
το εύρος της επιβάρυνσης των ισολογισμν των
τραπεζν από τη δημιουργία νέων ΜΕΔ , το κόστος Μάρτιο του 2020 ανέρχονταν σε 15,5 δισ. ευρ κυβέρνησης . σελ .5
Προτεραιότητα στη βιομηχανία
για ισχυρότερη οικονομία
Ισκυρό μήνυμα Λαγκάρντ
αΤάκιστα συμφωνία
σε ένα φιλόδοξο Πακέτον
Σύνοδος για συνοχή
και ενότητα στην Ε.Ε.
Μια Προτεραιοποηση της ανάπτυξης της βιομηχανίας θα έχει ως αποτέλεσμα Πολύ
υψηλότερες μισθολογικές αμοιβές και υψηλότερα λειτουργικά πλεονάσματα από
αντίστοιχες προσπάθειες σε άλλους κλάδους ,
με αποτέλεσμα την αύξηση της ευημερίας της
κοινωνίας. Αυτό τονίζει στο εβδομαδιαίο του
δελτίο για την οικονομία ο ΣΕΒ. σελ .9
Κρίσιμες διαπραγματεύσεις
Ησύνοδος κορυφής των Ευρω νοδο είναι καλές, εν ο στόχος
Παίων ηγεττν, Που ξεκνησε σή
μερα το Πρωί στις Βρυξέλλες, εί Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, είναι
ναι, τόσο από Πολιτική όσο και
από οικονομική πλευρά, μια από
τις κρισιμότερες, αν όχι η κρισι
μότερη, στν ιστορία της Ε.Ε. Κι
αυτό γιατί από την αλληλεγγύη
Που θα επιδειχθεί στις διαπραγ ληφθεί θααποτελέσει προηγού
ματεύσεις για το Πολυετές Δη μοσιονομικό Πλαίσιο της Περιό ότι Ποτέ στο παρελθόνη Ε.Ε. δεν
δου 2021-2027 και κυρίως το Τα
μείο Ανάκαμψης, θα κριθεί η συ
Vοχή και n ενότητα την επόμενη
μέρα. Οι Προοπτικές επίtευξης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
συμφωνίας στην Παρούσα σύ
του Προέδρου του Ευρωπαϊκού
Κορονοϊός
HAΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ
ΦΕΡΝΕΙ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙΕΛΕΓΧΟΥΣ >6
ανδεντα καταφέρει σε αυτήν τη
διαπραγμάτευση, να συγκαλέσει
μια δεύτερη μέχρι το τέλος του
μήνα. Πολιτικά το διακύβευμα
είναι μεγάλο, όΠοια απόφαση
μενο για το μέλλον , δεδομένου
ΣΤΟ 331% ΤΟΥ ΑΕΠ
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΧΡΕΟΣ
δανείστηκε από τις αγορές για
να Προσφέρει επιχορηγήσεις.
Αυτό Που Προβλέπεται να γίνει
ΣΕ 0ΟΛΟ ΤΟΠΙΟ Ο ΚΛΑΔΟΣ
ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
αλλάζει τα δεδομένα. σελ. 223
Παναγιτης
Ψαριάνός
Πρόεδρος της "Γραφείο
Ψαριανού Α.Ε.
Το φορολογικό
σύστημα, ασπίδα
για την άμυνα
της χρας
Πρόταση για Σενάρια
Παράτασης
για τις δηλσεις
Covid Bonus
σε υγιείς
τουρίστες
Εενοδόχοι
Φορολογία εισοδήματος
Πρόγραμμα επιβράβευσης Co
vid Bonus σε υγιείς τουρίστες
του εξωτερικού Που επιλέγουν
την Ελλάδα για τις διακοπές
τους και επέκταση του τεστως
Προϋπόθεση εισόδου στη χρα
σε όλες τις εθνικότητες Που το
ρα είναι αποκλεισμένες Προ τείνει ο Πρόεδρος της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Εενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος. σελ . 7
Σενάρια για Παράταση στην Προθεσμία υποβολής
δηλσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικν Προ
σΠων κατά 1 έως 2 εβδομάδες και ταυτόχρονη δια ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΟ
τήρηση ή μείωση του αριθμού των μηνιαίων δόσεων eesιyal ruses: Αγόρασε κρουαζερόπλοιο
εξόφλησης των οφειλν Που θα προκύψουν για
όσους υποβάλουν τις δηλσεις τον Αύγουστο και
λάβουνχρεωστικά εκκαθαριστικά σημειματα εξετάζε
η Πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ. Σύμφωνα με Πληρο
φορίες , μελετνται ήδητρόποι για να αντμετωπστεί
το Πρόβλημα που ανακύπτει λόγω των καθυστερήσεων
στην αποστολή των δηλσεων . σελ 4
Ειδική
έκδοση
Η Celestyal Cruises ανακοίνωσε την προσθήκη του κρουαζίερόπλοιου
Costa Neo Romantica, της εταιρείας Costa Cruises, στον στολο της . Η
Costa είναι θυγατρική του ομίλου Carival. Το πλοίο ναυπήγησης 1993
ανακαινίσθηκε πλήρως το 2012 και μπορεί να φιλοξενήσει 1.800 επβάτες, εν διαθέτει 789 καμπίνες . ΌΟσον αφορά την τιμή, οι δύο
Πλευρές έχουν υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας και δεν αποκάλυψαν το ύψος της συμφωνίας. σελ 11
μόνο στους
tan μo γρογρρn- συνδρομητές
3θεραπεία τις μανόπμίας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα