Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Έκρυβαν την κάνναβη
σε αυλή στη Γλυκόβρυση
Παράταση για απόσυρση
| ταμειακν μηχανν αξινει,
sσυλ 7| το Περ/κό Επιμελητήριο > σ0λι
Ένα ρεσιτάλ για τον Μ.
θεοδωράκη στην καστροπολιτεία Μονεμβασίας > σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παροσκευή17 Ιουλίου 2020 Ετος 24Ι Αρθμός 5917 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250e-mailtinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Αμεσες αποζημισεις
απαιτεί το ΔΣ Σπάρτης
για τις ζημιές
από τον καύσωνα
Νέα στρατηγική
για το Παυλοπέτρι
Κατά την τακτική -κεκλεισμένων των θυρν - συνεδρίαση
του στις 13/7/2020, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Παρουσιάστηκε το Πλάνο γα την ανάπτυξη του αρχαιολογικού χρου
Το μεγαλεπήθολο σχέδιο ολο- γράμματος sinterreg Med 2014 - τουριστικής ανάπτυξης nou μετείχαν , από την Περιφέρεια
κληρωμένης διακείρισης του 2020- , το οnoίο συγχρηματοδο- θέτειως Προτεραιότητα την Προ - Πελοηοννήσου η εντεταλμένη
ενάλιου αρχαιολογικού χρου τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο στασία και αξιοποίηση της nολι- περιφερειακή σύμβουλος Μαρστον Βυθισμένο Προίστορικό οι - Περιφερειακής
κισμό στο Πουλοηέτρι Ελοφονή - (ΕTΠΑ ) και στο οποίο η Περιφέ- κληρονομιάς , καθς και την σύμβουλος σε θέματα ΕΣΠΑ
σου και του περιβάλλοντος του , ρεια Πελοποννήσου συμμετέχει ανάδειξη τουριστικν δραστη- Νίκος Φοίφας , καθς και στε Παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 13
Ιουλίου στην παρanάνω nεριοχή δε Εφορεία Εναλίων Αρχαιστή κτήρα .
Το εν λόγω σχέδιο, noυ έχει εκ - των λαμβάνει μέρος ως συνερnoνηθεί anό τmν Εφορία Ενο - γαζόμενος εταίρος
λιων Αρχαιοτήτων , εξελίσσεται.
στο ηλαίσιο του έργου N- anoβλέπει στην κατάρτιση και στην αρχαιολογική περιοχή τοούμηα.
HERIT, του Ευρωηαϊκού Προ - εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής Παυλοηετρίου , στην onoίa συμΣπάρτης ηροχρησε στην έκδοση ψηφίσματος με το onoio
οξινει , αnό τους αρμόδιους
κρατικούς φορείς όμεση στή ριξη και χορήγηση ano ημι σεων για τους Παραγωγούς, οι
καλλιέργειες των οnoίων uπe στησαν ζημιές αnό τον κούσωνα nou έπληξε περιοχές
Ανάπτυξης τισμικής
φυσικής γαρίτα Σπυριδάκου κοι ο ειδικός
ως επικεφαλής εταίρος, εν η ριοτήτων με αειφόρο χορα - λέχη της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων , μεταξύ των onoίων
οι αρχοιολόγοι Παρή Καλομορά
έγνε την nερασμένη Δευτέρα -nροϊσταμένη της εν λόγω ΕφοΔέσποινα Κου του Δ Σπάρτης, αλλά και της
Η nαρουσίαση του σχεδίου
υπόλοπης Λακωνίας. στα
μέσα του ηερασμένου Μαΐου .
Συγκεκριμένο , για το ψήφ
σμα nou εξέδωσε, το συμβούλιο έλαβε υπόψη του τα
Παρακάτω 1) τον ηρωτοφανή
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα 13/η, σε συνάντηση εργασίας ρείας- και
συνέχεια σελ 9
Εκκίνηση από Σπάρτη
για την εξωστρέφεια των δήμων
για την εποχή του Μαϊου καύ σωνα, Πou προξένησε μεγάλη
ζημιά στην φυτική nopaγωγή
σε όλη την Περιφερειακή Ενο τητα Λοκωνίας και ιδιαίτερα
στον Δήμο Σπάρτης λόγω των
Πρωτόγνωρων θερμοκρασιν , 2] τον κανονισμό του
ΕΛΓΑ 0 onoίος δεν ηροβλέηει
aποζημίωση των αγροτν
λόγω καύσωνα, 3 ) τη μεγάλη
συρρίκνωση του εισοδήματος
των ογροτικν ηροϊόντων από
Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας ICC-KΕΔΕ
Ένα ιδιαίτερα Πρωτοποριακό
μνημόνιο στενής συνεργασίας
με στόχο την οικονομική εξω στρέφεια των δήμων , υπeγρόφη μεταξύ
Εμπορικού Επιμελητηρίου μC
Ελλάδας) και την Κεντρικ .
Ένωση
(ΚΕΔΕ) , το πρωί της Πέμπτης
16/7 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης .
Καλωσορίζοντας τους εκπροσηους των δύο φορέων , ο
ηρόεδρος του Δημοτικού ΣυμΒουλίου Σπύρος Μοιράόγιας
εξήρε την ηρωτοβουλία του
δημάρχου Π. Δούκα να επισημοηοιηθεί η σύμπραξη ICCΚΕΔΕ στη Σπάρτη.
Διεθνούς
Δήμων Ελλάδας
τη μείωση των τιμν τους τα
τελευταία χρόνιο-.
συνέχεια σελ 9
συνέχεια οελ, 7
Β1lakonikos.gr
Ρέκβιεμ για ένα
κοσμικό όνειρο
της Κατερίνος Σκου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα