Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 ),
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΠΙΑ
ε60%αιων 000.00 διr 3ν ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
17Ιουλίου 2020
ΑΤΠΚΗ Καλοκαιρία Άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μπωφόρ (21-33β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι μεταβλητοί άσθενείς (20-29β)
Αριθμ. φύλ, 41706
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
Σελήνη 27 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 6.16- Δύσις 846,
ΟΕΠΤΙΜΟΣ ΑΓΕΕΘΑ ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣΑΥΜΠΕΡΗΣ ΓΡΑΦΕΙΣΤΗΝΕΣΤΙΑ ΠΑΤΑΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Είρήνη χωρίς δικαιοσύνη
είναι άσήκωτο βάρος
Οχυ υμβιβασμό
στόν ταπεινωτκο συ
Τήν νίκη τήν φέονουν οίκαβαλλάρηδες , όχι τά άλογα!
μια είρήνη μέ δικαιοσύνη . Ταυτόχρονα, στήν ίδια περιοχή , έξελίσ- έπιχειρηματολογία.
σεται άνταγωνισμός γεωπολιτικής
και γεωοικονομικής έπιρροής μεταξύ Ούάσιγκτων-Βρυξ ελλν και
Μόσχας . Στήν έπικίνδυνη ζνη
τής Ανατολικής Μεσογείου κόβε - ται, ράβεται και δοκιμάζεται ένας
νέος γεωπολιτικός χιτνας . Πι στεύω ότι ή Αθήνα θά έξασφαλίσει
τήν παρουσία της άπό τή σχεδίαση
τουχιτνα. Θά πρέπει νά είμεθα παμική, ίστορική, ήθική καί πολιτική
Litνob Κlήμα κακός γείτων ασμό και μέ διεθνή δημοσιεύματα
(Ησίοδος) γιά τό μέλλον τής Ε.Ε. έχουν άφε τηρία τή συμπεριφορά της Τουρκί
ας και άνοίγουν μιά νέα συζήτηση
για τούς δύο Οργανισμούς , ΝΑΤΟ
Η ΕΚΧΩΡΗΣΗ στήν Τουρκία Εύρωπαϊκού έδάφους και τν
Στενων μέ τή Συνθήκη της Λωζάννης 1923, προϊόν γεωπολιτικν συμ
βιβασμν μεταξύ των ίσχυρν Δυνάμεων , κληροδότησε στήν Εύρ - έχουν συσσωρευθεί μείζονες γεω πη διαρκή πονοκέφαλο . Εκτοτε ή
Αγκυρα άσκεί γεωπολιτικό έξανα - πριακό , Σύριακό , Λιβυκό , Κουρδιγκασμό στήν Εύρπη καί τις HΠΑ,
καθς και στή Ρωσσία.
Κατά καιρούς έχουν τεθεί τά
έπόμενα ευλογα έρωτήματα: Ποιά
θά είναι ή νέα ίσορροπία στήν περι οχή; Προσδοκνται φελή για την
Ελλάδα; Ποία ή πιθανή έξωτερική
άλληλεγγύη στίς έθνικές μας έπιδι ωξεις; Πόσο κοντά/μακρυά βρίσκεται τό ένδεχόμενο θερμού έπεισοδί ου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας;
Ποιές οι έπακόλουθες συνέπειές
του για τό ΝΑΤΟ και την Ε.Ε; Τe λος, τί πρέπει νά πράξει ή Ελλάδα
Συνέχεια στήν σελ. 4
και Ε.Ε.
Στήν Ανατολική Μεσόγειο
πολιτικές έκκρεμότητες , δπως: Κυκό, μεταναστευτικό , Παλαιστινιακό και ή δριοθέτηση θαλάσσιων
Ζωνν. Στήν έπίλυση τν άνωτέρω
διεθνν έκρεμοτήτων ή Τουρκία
Π7μ ρόντες στήν άναζήτηση λύσης τν
Η πρόσφατη δήλωση του Γάλ
λου Προέδρου Macron, περί έγκε- Επιχειρεϊ νά έπιβάλει τούς ίμπεριφαλικά νεκρού ΝΑΤ, σέ συνδυπροβλημάτων μέ κατάλληλη προπαρασκευή , τούτέστιν μέ σαφείς
έθνικές έπιδιξεις και ίσχυρή νοαλιστικούς της στόχους. Εμποδίζει
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ναυτοσύνην όπως Ρωμιοσύνην
| έπί 15 μήνες γιά
200.000 ναυτικούς
Ρότσιλντ κατά Μητσοτάκη
για την έπένδυση
στήν Κασσιότη
Μαθημένοι νά λαμβάνουμε άπό τόν καπετάνιο κατά καιρούς ποιήματα του
Έλύτη, του Χριστιανόπουλου και του Βρεττάκου για
τήν θάλασσα, μαθημένοι
νά γινόμαστε άποδέκτες
φωτογραφιν άπό λιμάγια, είδικς της Χίου, νόμισα ότι ο κύριος Τσάκος ήθελε νά μας δσει μια γεύση
άπό τις συνθήκες έργασίας
των ναυτικν . Όποία πλάναγνη Κατάλαβα τό βάθος τής
ΣΚΕΦΟΗΙΚE, άραγε , κανείς τίθά γινόταν άν-ένα πρωί - σταματούσαν νά γυρίζουν οι τρόπιδες των πλοίων, Σκέφτη
κε κανείς ί θά γινόταν άν-έν μέσω κο
ρωνοϊού-σταματούσαν τά βαπόρια όπως
σταμάτησαν τά άεροπλάνα; Πς θά μπορούσαν νάκινηθούν τά αύτοκίνητα χωρίς
τό πετρέλαιο πού μεταφέρουν τά πλοία;
Πός θά είχε ψωμί καί άγαθά ό κόσμος άν
| τά βαπόρια-τού μεταφέρουν τό 806 τν
άγαθν και αυτό τόν καιρό άκόμη περισσότερο-έμεναν χωρίς ναυτικούς; E,λο πόν, κανείς δέν τό σκέφτεται! Καί περισσότερο άπ όλους, δέν τό σκέφτονται οί
άνά τόν κόσμο κυβερνήσεις! Και σήμερα, 200.000 ναυτικοί σε όλο τόν κόσμο ,
Εδυεν οπλη Συνέχεια στήν σελ. 2
ΠΡΙΝ καμμιά έβδομάδα έλαβα ένα μικρό βίντεο στό
mail μου. Αποστολέας ήταν
ένας σημαντικός άνθρωπος της ναυτιλίας μας , ό
καπετάν Παναγιτης Τσάκος. Σέ αύτό πρωταγωνι στουσε έν πλ ένας καπετάνιος της έταιρείας του , ο
όποιος πλοηγοϋσε ένα μεγάλο πλοϊο της ποντοπόρου μας, κάπου στόν Ώκεανό. Δέν έχει σημασία πουν.
Η φιγούρα του δέν διακρινόταν. Μόνον ή φωνή του καί ή θέα άπό τήν γέφυ-άγνοιάς μου στήν έκδήλωση πού διοργάνωσαν
ρα του "μακρόστενου> γίγαντα: πυξίδες, χάρτες , προχθές δ καπετάνιος και ο υίός του, άξιος διάδοκατάρτια, το φορτίο , ή θάλασσα, ή ξηρά . Ό καπε τάνιος άποφάσισε νά μιλήσει στήν κάμερα άφου κτίριο "Μακεδονίαν, στίς άρχές του άνοδικού ρεύπροηγουμένως έδωσε στό πλοτο τήν έντολή νά ματος τής Συγγρου Καίντράπηκα γιά όλους μας.
μας "χαιρετίσειν μέ ένα παρατεταμένο σφύριγμα Τόσο καιρό έχουμε άνακηρύξει -δικαίως- ήρωες
που άντήχησε άπό τίς τσιμινιέρες θυμίζοντας τόν του κορωνοιου τούς νοσηλευτές , τούς έκπαιδευ Πορτοκαλή"Ηλιοχ και το <Μυκήναιν τν παιδικν τικούς , τούς ίατρούς , τους ύπαλλήλους σουπερ
μου χρόνων. Βοηθήστε μας νά μεταφέρουμε τά μάρκετ , τούς ντελιβεράδες. Άλλάγια τούς ναυτι
άγαθά άνά τόν κόσμο και νά γυρίσουμε στίς οίκο- κούς και τίς οίκογένειές του που ζουν μια Οδύσγένειές μας άσφαλείς ήταν το μήνυμά του. Τήν σεια μηνες τρα , ουτε λέξη. Χωρίς ύπερβολή Όλα
άμαρτία μου θά τήν π! Δέν κατάλαβα πόση άγω-τά έπαγγέλματα που έβαλαν πλάτη στήν πανδη.
νία είχε αύτός ο άνθρωπος που μιλούσε στό β- μία καλούνται στήν δεξίωση της Προέδρου της
ντεο. Δέν κατάλαβα γιατί είπε .βοηθήστε μας.
m Νάτ Ρότσιλν
(σελ. 3 )
Η Όκαπετάν Αύγουστής διηγείται στόν
Π. Τσάχο τό πρτομπάρκομέ τήν έταιρεία
Ή Αγιά Σοφιά
είναι Ίδέα
χος Νικος Τσάκος, στά γραφεία της έταιρείας στό
του Βύρωνος Γ. Πολύδωρα
AΝ ΗΣΑΝ πιό δεκτικοί μαθήσεως οί
έπιτελείς και τό κατεστημένο του
Έρντογάν όπως και ό διος (ό πάσχων μάλιστα άπό τό σύνδρομο της
Ψευδαίσθησης μεγαλείου-ilusion de
grandeur) θά άντιλαμβάνονταν πς ή
Άγία Σοφία δέν άλνεται, ουτε ξανααλνεται , δέν αίχμαλωτίζεται , ούτε
τίθεται σέ όμηρεία , ούτε μετατρέπεται σέ τζαμί άπό μνημείο και Ναό
της του Θεού Σοφίας, Από καθεδρικό
Ναό του Όρθόδοξου Χριστιανισμού
μέναν λόγο. Θά συμπεριφέρονταν
λογικά και θά άπέρριπταν τή θεωρία
της κάκινησίας του χρόνου . Καί θά
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΤΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Στήν άρχή ήταν οί έκλογέ Μετά ό κορωνοι
ός Ετσι τά σχέδια τής Πρωθυπουργού Τής Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν νά ένσει τήν ζωή της μέ
Τόν σύντροφό της Μπό Τίνγκμπεργκ καθυστέρησαν Τουλάχιστον γιά ένα χρόνο . Ή Δανίς πολιτΙκός παντρεύτηκε Τελικς χθές σέμιά τελετή σέ στε
νό κύκλο , σέ μιά μικρή έκλησία στόνησί Μόν σήν
Βαλτική Θάλασσα , όπου Τό ζευγάρι έχει τήν έξοχική του κατοικία . Μετά άλλεπάλληλες άναβολές ό
γάμος είχε προγραμματισθεί για τό προσεχές Σάβ
βατο. Όμως προέκυψε ή Σύνοδος Κορυφής τής ΕΕ
Αντίλοιπόν να τόν άναβάλουν γιά μίαν άκόμη φορά, προτίμησαν νά τόν έπιτοχύνουν .
Ποινική δίωξις
κατά της Τουλουπάκη
Άπαραίτητη ή σύστασις
Kbad bank>
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ για τό χρονικά άπόφαση έλαβε ή Είσαγγελία Πρωτοδικν , καθς ήσκησε ποινική δίωξη κατά της έπίκεφαλής τής Είσαγγελίας Διαφθορας Ελένης Τουλουπάκη για μία σειρά πολύσοβαρν άδικημάτων . Ο προίστάμενος τής Είσαγγελίας
Πρωτοδικν Βαγγέλης Ίωαννίδης βασιζόμενος στό
πόρισμα τού άντιεισαγγελέως Αρείου Πάγου Εύάγγελου Ζαχαρή , ήσκησε δίωξη για ένα κακούργημα
Συνέχεια στήν σελ.3
ΔΕΝΥΠΑΡΧΕΙ λύσις γιά την άπομείωση τν κόκ .
κινων δανείων χωρίς την δημιουργία bad bank, άνα φέρει ή Τράπεζα της Ελλάδος στήν νέα Εκθεση γιά
την Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα.Όπως τονίζε
ται, ή bad bank είναι άπαραίτητη για την άποτελεσμα
τική άντιμετπιση του προβλήματος τν μή έξυπη.
ρετουμένων δανείων, καθς άκόμη καί μέ τήν πλήρη
έφαρμογή του σχεδίου Ηρακλήςν έκτιμαται ότι τά
Συνέχεια στήν σελ. 2
Υπόδειγμα ψυχραιμίας άπεδείχθη ή Μαρίσκα
Παντάλκο , παρουσιάστρια του καναλιού 1+1 της
ούκρανίας, ή ότποία έχασε ένα μπροστινό δόντι ένο
ήταν στόν αάέρα . Οί τηλεθεατές είδαν τό δόντι τής
νεαρής παρουσιάστριας νά είναι έτοιμο νά πίσει ,
έν έκείνη έκφωνούσε τς είδήσεις . Χωρίς όμως νά
δείξει ότι ύπάρχει κάποιο πρόβλημα ή παρουσιά
στρια έβαλε τόχέρι Της μπροστά στό στόμα, Εβγαλετό πεσμένο δόντι και τό έκρυψε στή χούφτα της ,
έν συνέχισε νά όμιλεϊ
σπίτι σας κάθε
πρως με συνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
συνδρομή 80Ε
Εδική πρασφαρα,
γιανέουςαυνδρομητέ
Ό ος δέν έχει σκοπό νά φύγει, δένχαλαρνουμε
τόρθωσε νά έπιστρέψει στό πολλοί ) τήν διάθεση νά φιλοξενούν διάφορα ΜΜΕ,
άλλά ένστερνίζονται καί δι. Χάκερς είσέβαλαν σέ λογαριασμούς προσπων
και έταιρειν στό twitter, μέ άποτέλεσμα ή έταιρεία
να μπλοκάρει γιά λίγη ρα Τίς άναρτήσεις Οί χάκερς πουλούσαν δήθεν bitcoins , μέ σκοπό νά άποσπάσουν χρήματα άπό τά θύματά τους Ανάμεσα
σέ αύτούς που είδαν τους λογαριασμούς τους να
χακάρονται, ήσαν οί Μπίλ Γκαίητ, Ελον Μάσκ,
Τζό Μπάντεν, Κάνιε Γουέστ, Μάικλ Μπλούμπεργκ,
Τζέφ Μπέζο, Μπαράκ Όμπάμα, καθς και έταιρείες
όπως ή Apple και ή Uber. Οι άγνωστοι ύπόσχοντο νά διπλασιάσουν τάλεφτά τν ύποψηφίων θυμάτων τους, μέ τήν άγορά bitcoins .
Ο φίλος μου είναι άπό
τους πρτους οί όποίοι γραφείο του και νά άρχίσει ύποστηρίζουν ότι κό 1ός
έπλήγησαν άπό τόν κορωνοϊό . Έμφάνισε τά συμπτματα , Εσπευσε στούς Γνωρίζοντας τί άκριβς σηγιατρούς καί κατέληξε σέ
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Πάλεψε μέ τόν έπικίνδυνο και θανατηφόρο 1όκαι Διερωτμα που στήν εύχή και άλλες γελοιότατες κτη
μόλις τις τέλευταίεs μέρεs καΙσχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
Τήν προσπάθεια τής έπανό- είναι μούφο , ότι κδέν ύπάρ - αλαλούν άκόμη και άνθρω
δου στήν κανονικότητα .
χει κορωνοιός, ότι ίναι
άνακάλυψη του Γκέτς για στημονική κατάρτιση! Προνα κονομήσι άπό τά έμβό - φανς , αύτοί πού ίσχυρίζοποι μορφωμένοι καί μέ έπιμαίνει ή προσβολή άπό τον
1ό καί ή όλη περιπέτεια στήν λιων , ότι κό Κυριάκος και ό
δποία έμπλέετα δ άσθενν .
νται όλος αύτές Τίς βλακείες
Τσιόδρας είναι στό κόλπΟ (πολλοί έκ προμελέτης είτε
γιά νά πλήξουν πολιτικού
ΤΝΗΜΑ ΝΔΡΟΜΩΝ 2130 170 670
[email protected]ς gr.
Ο ΕΣΤΙ
βρίσκουν κάποιοι (καί είναι
νωδίs, Τις όποίες όχι μόνο
Συνόχεια στήν σελ. 6
17-7-2020
9'77108"701151 "