Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7114
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Συμφωνία
ιδιοκτητνεμπόρων
για μείωση
ενοικίων s
το τέλοs 2020
Έρχεται η Υπηρεσία
μιαs στάσns για
στρατηγικές επενδύσειs
Η δημιουργία υτηρε
και ιδιωτικού τομέα,
σίας μιας στάσης για την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονο Επιμελητήριο
Ελλάδος και λοιπές
παραεμπορίου, αλλά διατάξεις" , σύμφωνα
με το οποίο προβλέ
πονται τα εξής:
. Ευέλικτο περιβάλλον για στρατηγικές
στρατηγικές επενδύσεις , νέα μονάδα για
την καταπολέμηση του
και η απλοποίηση της
της ίδρυσης ιΚΕ προμεταξύ
την παράταση της άλλων στο νομοσχέδιο
του υπουργείου Ανά
πτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε
Κοινή πρόταση για
βλέπεται ,
επενδύσεις
μείωσης των ενοικίων
στα εμπορικά κατα.
στήματα κατέθεσαν
χθες ο Εμπορικός
Σύλλογος Αθηνν
( ΕΣΑ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιο - "Διυτηρεσιακή
κτητν Ακινήτων
συνέχεια στην 11
Σύμφωνα με το σέ - ίδρυμα ή τρίτο, που
αρχή είτε από
κατά το στάδιο αυτό
της διαδικασίας αποτελεί επαρκές μέσο για
υπουργό Ανάπτυξης
διο νόμου, στο πλαίσιο
στη Βουλή . Πρόκειται απλοποίησης της δια δικασίας αδειοδότησης των Στρατηγικν
Επενδύσεων , αντικαθ
και Επενδύσεων , με
τον ορισμό της γενι για το νομοσχέδιο του
υπουργείου με τίτλο
Μoνάδα Ελέγχου Αγοράς ,
ρύθμιση της οικονομι
κής δραστηριότητας ,
αντιμετπιση του πa.
εμπορίου ,
πρόστιμα για τη διακί.
τον σκοπό της απόδει - κής διεύθυνσης Στρασταται , η υποχρέωση χρηματοδότησης της
επένδυσης.
ξης της ικανότητας τηγικν Επενδύσεων
της γενικής γραμματείας ιδιωτικν Επενπροσκόμισης νομικά
δεσμευτικού εγγρά φου από τους επενδυτικούς φορείς , όπως
δανειακής σύμβασης,
νηση και εμπορία απο - με την υποχρέωση πa επιστολής προ ν
Το νομοσχέδιο περιδύσεων
Επίδομα
γέννησns:
Εγκρίθηκε
η δαπάνη για
την καταβολή κές επενδύσεις , τις
φωνα με την οποία η
αρμοδιότητα έκδοσης
των αδειν ή εγκρί.
σεων εγκατάστασης
και λειτουργίας στρα.μιση θεμάτων για τη χρηματοδότησης ή τηγικν επενδύσεων ,
λαμβάνει διάταξη σύμ - Συμπράξεων Δημόσιου
και ίδιτικού Τομέα
του υπουργείου Ανά.
πτυξης και Επενδύ.
σεων ως υmmρεσίας
μιας στάσης για τις
στρατηγικές επενδύ.
σεις. Για τον σκοπό της
επιτάχυνσης των σχε.
φορέα της επένδυσης τικν διαδικασιν
συνέχεια στην 10
ράνομου
μιμητικνίαρaπoημέ
νων προόντων, ρύθ βιομηχανία, τις ιδιωτι - υποστήριξης από τον
ίδιο τον επενδυτή ή
χρηματοπιστωτικό
θα μπορεί να ασκείται
κατ' επιλογή του
συμπράξεις δημοσίου
είτε από την , αρμόδια
Επιστρεπτέα
προκαταβολή,
-ΠΡΟΝ
ΟΠΕΚΑ ΛΛΗ
Όπως αναφέρεται
σε σχετική απόφαση
του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων , Γιάννη
Βρούτση που αναρτή.
θηκε στη Διαύγεια ,
αεγκρίθηκε δαπάνη,
ύψους 13.206.000
συνέχεια στην 2
- Πιστθηκαν
172 εκατ.ευρ σε
20.507 δικαιούχουs
του β ' κύκλου
Σελίδα 9