Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ Ο
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής 1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ Ηα
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
16 Ιουλίου 2020
Αθηνογένους Ιερομάρτυρος
Σελήνη 26 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.16-Δύσις 846
ΑΓΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ (20-32β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι μεταβλητοί άσθενείς (20-29β)
Αριθμ. φύλ 41705
Ετός 14Αον .
Τιμή 1,50ε
0ΖΕΕΧΟΦΕΡΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ
Τούς<Γκρίζους Λύκους ,
χοηματοδοτεϊ
μέ 4 έκατ. εύρ ύπουργός της Μέρχελ!
Ίδού γιατί oί Γερμανοί ρχνουν στά μαλακά τούς Τούρκους
ΓΝΩΣΤΟΝ είναι ότι ή Γερμανία Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγέχει συμφέροντα στήν Τουρκία .
Αύτό ίσως έξηγεί και τήν διαλλακτι Συμβούλιο διατηρεί δεσμούς στενής
κή στάση του Βερολίνου άπέναντι συνεργασίας μέ τόν όμοσπονδιακό
στήνΆγκυρα . Αυτό δμως άπέχει πο - ύπουργό Εσωτερικν Χόρστ Ζεε
λύ άπό το νά συνεργάζονται πρωτοκλασσάτα στελέχη της γερμανικής άδελφού κόμματος τής Μέρκελ, τν
κυβερνήσεως μέ τούς άκραίους έθνι
κιστές και ίσλαμιστές Γκρίζους
Λύκους. Παρά ταυτα ή συνεργα- Δευτέρα συνηντήθη μέ τό Κεντρισία αυτή ύφίσταται. Καί αυτό, διότι
τό Κεντρικό Συμβούλιο Μουσουλμάνων της Γερμανίας έλέγχεται Τρείς ήμέρες άργότερα ή δμοσπονάπό τούς Γκρίζους Λύκους . Και
τουτο είναι γνωστό στήν γερμανική Συντάγματος ΒrV παρουσίασε την
κυβέρνηση. Το έχει έπισημάνει ή έκθεσή της για τό έτος 2019, στήν ΟΧόρστ Ζeεχόφερ σέκομματικό συνέδριο δίπλα στήν Αγγελα Μέρκελ γαλύτερος σέ μέλη Σύλλογός του .
δποία άναφέρεται πς ή (Ακροδεξιν άποτέλεί σήμερα τήν μεγαλύτερη άπειλή γιά την άσφάλεια στήν έφημερίδα Die Welt δήλωσε
στήν Γερμανία . Στήν πρόσφατη
αυτή έτησία έκθεση της BN, κα - γερμανική όμοστονδιακή κυβέρνητατάσσεται για πρτη φορά στούς
άκροδεξιούς κΓκρίζους Λύκουςν πς ή ΑΤΙΒ άποτελεί μέλος τν
και ήΕνωσις AΤIB (Ενωσις Τουρ- Γκρίζων Λύκων) έπισημαίνοντας
κο-Ισλαμικν Πολιτιστικν Συλλόγων στήν Εύρπη) . Σημαντικό
στοιχείο στήν ύπόθεση αύτή άπο τελεί τό γεγονός δτι ή ΑΤIΒ είναι
ίδρυτικό μέλος του Κεντρικού Συμ βουλίου των Μουσουλμάνων της
Γερμανίας και μέχρι σήμερα ό μεΗ έκπρόσωπος τής γερμανικής
άριστεράς Ούλλα Ζέλπκε μιλντας
ματος Βίν. Και αυτό τό Κεντρικό
σχετικς : κΕίμαι εύτυχής που ή
χόφερ , έπί χρόνια έπί κεφαλής του |
σις παραδέχεται έπιτέλους άνοικτά
Χριστιανοκοινωνιστν.
Ο Ζεεχόφερ τήν περασμένη
δμως ότι τόγεγονός αυτό θά πρέπει
νά έπιφέρει συνέπειες και να σταματήσουν οί συνεργασίες και συνομιλίες τόσο μέ τήν ίδια τήν ΑΤΙΒ
δσο και μέτό Κεντρικό Συμβούλιο
Μουσουλμάνων , όσο αύτό δέν διαφοροποιείται άπό αύτήν.
κό Συμβούλιο των Μουσουλμάνων της Γερμανίας στό Βερολίνο .
διακή ,Υπηρεσία Προστασίας του
Συνέχεια σήν σελ.5
του Μανλη Κοττάκη
Χείρα βοηθείας
άπό ΣΥΡΙΖΑ σέ ΝΔ
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μέ τά δικά μας πανιά
για συμβιβασμό
μέ Τουρκία.
Μότσαρτ
στά Κουφονήσια
ΟΣΟΙ μέ διαβάζετε χρόνια, ξέρετε ότι λέω μέ θάρρος τήν γνμη μου. Ξέρετε έπίσης ότι δέν χειρα- στό κατηγορητήριο τής προανακριτικής; Ο Άλέγωγουμαι, ότι είναι τό κσκαρίν μου τέτοιο πού δέν ξης Τσίπρας έξαιρέθηκε μέ άπόφαση του Πρωθυτό έπιτρέπει Ξέρετε, τέλος, ότι γράφω πάντα τήν πουργου . Η Ελένη Τουλουπάκη δέν άναφέρεται
άλήθεια μέ τά δεδομένα που έχωστήν διάθεσή όνομαστικά στό πόρισμα παρά περιγράφεται μόμου. Καί άν ποτέ τύχει νά κάνω λάθος, άναθεωρ. νον, Μέχρι αύτή την στιγμή που <μιλάμε, , ποινική
Διορθνω. Σκοπεύω λοιπόν να κάνω χρήση όλων δίωξη γιά " κατάχρηση έξουσίας, δέν έχει άσκηαύτν των εύεργετημάτων- σήμερα προκειμέ - θει έναντίον της . Δύο άντιεισαγγελείς του Αρείου
νου νά σας π εύθέως τήν γνμη μου για τό πόρι - αγου που έρεύνησαν τίς τυχόν εύθυνες της, δι σμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας στήν ύπόθε - aφωνη σαν καί έξέδωσαν διαφορετικά πορίσματα .
ση Νovartis . Κόντρα στήν κοινή πεποίθηση όμως ,
προειδοποιο. Καί τούτο για έναν άπλό λόγο: η
Έρτηση: Ποιοί άπό όλους αυτούς άπέμειναν
Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει άπό Πρέσπες . Καί τορα έμφανίζεται πρόθυμος νά διαθέσει
τήν τεχνογνωσία του πρός τήν κυβέρνηση τής ΝΔ προκειμένου νά τήν δδηγήσει
έκούσα άκουσα σέ έναν έπδυνο συμβιβασμό μέ τήν Τουρκία, δ όποίος θά έχει
ός αντικείμενο όλες τίς έκκρεμείς διαφορές και τά συναφή θέματα στό Αίγαίο και.
τήν Άνατολική Μεσόγειο. Ό,τι δηλαδή
ζητεϊ ή Καγκελλάριος Μέρκελ και άλλες
δυνάμεις κρυπτόμενες όπισθεν αυτής . Η
άνακοίνωσις που έξέδωσε τό κόμμα τής
άξιωματικής Αντιπολιτεύσεως μετά τις
άποκαλύψεις Τσαβούσογλου, ότι άρχισε |
Συνέχεια στήν σελ. 3
Όπρτος της άποδίδει εύθύνες για κάποια άδικήπροειδοποι, Καί τουτο για έναν άπλό λόνο: ή ματα και ο δευτερος μέ ένα έντυπωσιακά λεπτοπροσκείμενη σέ συγκεκριμένη συνιστσα της ΝΔ
πλειοψηφία της έπιτροπής, ή όποία δέν άπηχει τις Η όποια κατηγορία έναντίον της φθάνει λοιπόν
άπόψεις του Πρωθυπουργου Κυριάκου Μητσοτά- στήν προανακριτική άποδυναμωμένη . Για τούς
κη, κάνει κάτι πού δέν τήν τιμα: στοχοποιεί όνομα - δύο άπό τούς τρεις έπίκουρους είσαγγελείς ζηστικά έκδότες καί δημοσιογράφους, τήν διαδρομή τείται έπίσης άπό τούς άντιεισαγγελείς του Αρεί
των όποίων στόν δημόσιο βίο γνωρίζω άριστα και ου Πάγου νά κριθεί ή υπόθεσή τους άπό δικαστι είμαι σέ θέση νά έχω άποψη γι' αυτήν. Άς γίνω ξε - κό συμβούλιο, δέν τούς άπαγγέλλεται κατηγορία .
κάθαρος. Ποιούς άποκαλεί σπείραν και συμμο- Ότρίτος έπίκουρος είσαγγελέας-γιατί ύπηρχε και
ρίαν μέ τήν μήνυση πού κατέθεσε ό Άντνης Σα- τρίτος μέ έπνυμο βυζαντινό-δέν μπήκε κάν στό
μαράς στήν Δικαιοσύνη για την ύπόθεση Νovartis ; κάδρο διότι δέν μηνύθηκε άπό τόν πρην ΠρωθυΑπάντηση. Θεωρεί αoπείραν και ασυμμορία τούς πουργό . Αύτός θά ξέρει γιατί Όσο για τούς τρεις
Άλέξη Τσίπρα, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο , Ελέ-προστατευόμενους μάρτυρες ή είκόνα πού έχω
νη Τουλουπάκη, τους δύο έπίκουρους είσαγγελείς όταν γράφω αύτές τις γραμμές είναι ότι δέν καΝτζούρα καί Μανλη καί τούς τρείς προστατευό- τηγορουνται Αγνωστοι όντες . Οι καταθέσεις πού
μενους μάρτυρες.
(σελ. 7 )
μερές πόρισμα (όπως λέγεται ) τήν άθωνει πλήρως και ζητά νά τεθει ή υπόθεσή της στό Άρχετο .
Υπουργείο
ΆλήθειαςΗ
του Α. ΠΔημόπουλου *
"ΤΑ όρια τής γλσσας μου είναι τά
όρια του κόσμου μουν έγραψε κάποτε οWitgenstein .
ΠΕΝΝΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Καί ή διάσημη φράση δέν έχει
έφαρμογή μόνο στόν χρο τής φιλοσοφίας- γιά νά όριοθετήσει το νοητό
άπό τό ά-νόητο . "Εχει έφαρμογή και
στόν χρο της πολιτικής , Γιατί ή πολιτική γλσσα δέν περιγράφει άπλς
πράγματα, ούτε καί έπικοινωνει μόνο
νοήματα . Η πολιτική γλσσα έπηρε
άζει τό διο τό σημαινόμενό της . Γιατί δέν είναι ούδέτερη άλλά -ίδεολογι κήν , ένας μηχανισμός, που δέν θέλει
Συνέχεια στήν σελ. 3
e Μόλις δύο έβδομάδες έράτησε ή ύποψηφιότηςs
τούράπερ Κάνιε Γουέστ. Ανεκοίνωσε ότι άποχωρε
άπό τήν διεκδίκηση της προεδρίας Τν ΗΠΑ. Συμ
φνως πρό τήν Εφημερίδα Independent, ό Στήβ
Κράμερ, μέλος της όμάδος έκστρατείας Του Γουέστ,
δήλωσε μετά τήν συγκέτρωση που έκανε όράπερ
στήν Φλόριδα, ότι άπεφάσισε νά μήν συμμετάσχει
στις έκλογές Προφανς άπογοητεύθηκε άπό τήν
προσέλευση . Καί οί δημοσκοπήσεις άλλωστε δέν
του έδιδαν ποσοστό μεγαλύτερο του 2%.
Τήν δίωξη Άγγελή-Ράικου
ζητεΐ ό Σοφουλάχης
Ελλειμμα 6,177 δισ.
στό έξάμηνο
PΑΓΔΑΙΕΣ είναι οι έξελίξεις στήν ύπόθεση Νovartis
καθς χθές κατέθεσαν τά πορίσματά τους στόν προ στάμενο τής Είσαγγελίας Πρωτοδικν Αθηνν Εύάγ
γελο Ιωαννίδη οί άντιεισαγγελείς τού Αρείου Πάγου Εύάγγελος Ζαχαρής και Λάμπρος Σοφουλάκης.
Ότελευταϊος ύπογραμμίζει ότι άπό την έρευνα προέκυψαν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα ποινικά άδικήματα κατά των είσαγγελέων Ιωάννη Άγγελή, Ελένης
HΑΠΟΚΛΙΣΙΣ στήν έκτέλεση τοϋ Προϋπολογισμού
τό πρτο έξάμηνο είναι τεράστια και φθάνει τά 6,177.
δισ. εύρ, λόγω τής πανδημίας , καθς άντί για πρωτογενές πλεόνασμα 313 έκατ. εύρ καταγράφεται έλλεμ
μα 5,864 δισ. εύρ .Ωστόσο τά φορόλογικά έσοδα του
Ιουνίου έκινήθησαν σέ καλύτερα έπίπεδα του άναμενομένου . Τά έσοδα άπό φόρους άνήλθαν σέ 2,9 δισ.
εύρ , μειωμένα κατά 426 έκατ. εύρ .
Συνέχεια στήν σελ. 3
Την ίδια στιγμή ό Ντόναλντ Τράμπέμφανίσθηκε
μέφυσικά γρίζα μαλλιά Οί κακές Υλσσες Τής Oύάσιγκτων ύποστηρίζουν ότι μέ τά κομμωτήρια καί
τά ίνστιτούτα αίσθητικής νά έχουν κατεβάσει ρολλά
στις ΗΠΑ λόγω τν περιοριστικν μέτρων γιά τόν
κορωνοιό φαίνεται πς . χασε όρισμένα ραντεβού ,
μέ άποτέλεσμα τά μαλλιά του νά χάσουν τό γνριμο πορτοκαλί-ανθό χρμα τους Μάπιστεύει κανείς
ότι ό Τράμπ δέν έχει τόν προσωπικό του κομμωτήβαφέα και περιμένει στήν ούρά τν κομμωτηρίων;
ΕΣΓΙΑ
Ε Συνέχεια στήν σελ3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
σπίτι σας κάθε
πρωβμεσυνέπεια,
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
Ένα σφραγισμένο, άθικτο video game Super
Mario Bros , έχει καταφρίψε παγκόσμιο ρεκόρ,
καθς πωλήθηκε σέ δημοπρασία στίς ΗΠΑ έναντι 114.000 δολλαρίων . Το κλασσικό παιγνίδι κυκλοφόρησε τό 1985 καί ήταν άπό τς πρτες έκδόσεις που κατασκευάσθηκε άπό τήν Nintendo γιά
Τήν δημοφιλή κονσόλα Nintendο Entertainment
System. Τό χαρτόνι μέ τό όποίο είναι σφραγισμένο χρησιμοποιήθηκε σέ περιορισμένα άντίτυπα στς
ΗΠΑ καί στήν συνέχεια άντικαταστάθηκε άπό πλ
στικό Έτσι τά όλίγα παιγίδια έγκιβωτισμένα σέ
χαρτόνι άπέκτησαν ίδιαίτερη άξία γιά τους συλλέκτες Τό προηγούμενο ρεκόρ κατείχε έπίσης μιά δ σκέτα Super Marno Bros, που είχε ποληθεί έναντι
100.150 δολλαρίων τό 2019.
Έκείνο τόπρωί ένός περίεργου Τουλίου
Όσοι δέν Εζησαν έκείνες έφθασε στό μικρό μας γρ Τίς μέρες του Ιουλίου του
1974, δέν μπορούν νά άντληφθούν τί σημαίνει ή άπουσία τής πληροφορήσεως, ή κή δημοσιογραφική κυψ τσαμπής , Νίκος Επιτροπά - πού είχε έκδσει ό δαιμόνιάσβεστη δίψα γιά νά μάθείς λη , πού είχε δημιουργήσει κης, Γιoργοs eίσβιος, ήταν
τί συμβαίνει , Τί γίνεται, τί
μέλλει γενέσθα .
έκείνοι έμας, τους νεότερους Έτσι κυλούσε ό και τής έποχής Δημήτρης Γανφείο, στήν όδό Βησσαρίω - νουκάκης , Αλέκος Σακελλάνος, πίσω άπό τό Όφθαλμιατρείο , στήν μικρή νεανιΙσχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΑΛΟΝΚΗ
ριoς, Νίκos Ρούτσος, Nίκος ρός, στά γραφεία του περιΒυζαντινός , Γιργος ΚαΔΟΡΟ
οδικού Τράστ του Υέλιου
δ δαιμόνιος Γιάννης Παπα
γεωργίου . Εκi, κάποιοι νe
οι, έπίδοξοι δημοσιογράφοι,
oί καθημερινοί έπισκέπτε ,
για νά άφήσουν τά χειρόγραφά τους, νά τους πειρά - και τήν Αθηναϊκή , Τήν
ξα ό έκδότης, νά πειράξουν
os Παπαγεωργίου, άφού εχε
πλέον δριστικά άφήσει πίσω
του τόν κθησαυρόν άλλά
ΤΝΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 213070670
email. syndromesOesiiane, s.gr
ΚΦάγανε τόν Μακάριο! ήταν τό μήνυμα που μαθήτευαν δίπλα σέ Φηρία
Συνόχεια στήν σελ 4
16-7-2020
19771108701144'