Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7113
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Φορολογικές
δηλσειs:
Προs Παράταση
15 ημερν
- Πs θα nληρωθεί
ο φόρos εισδήματοs
Συντάξες:
Αυξάνονται οι Προσωρινές
- Πότε και Πs θα δίνεται προκαταβολή του εφάπαξ
ΤΑΧΙ Sne
μέσος όρος του μηνι-.
προσωρινές συντάξεις αίου μισθού βγαίνει
από το άθροισμα του
συνόλου των μισθν
που καταβλήθηκαν στο
προκαταβολή μέρους 12μηνο πριν από την
αίτηση δια του 12.
2. Η προσωρινή σύνταξη για τους ελεύθε ρους επαγγέλματίες,
υπουργείου Εργασίας αυτοαπασχολού με.
νους και αγρότες αυσεων που θα κατατεθεί ξάνεται στο 70% του
μέσου μηνιαίου εισοδήματος του τελευταίου 12μήνου αντί
Αυξάνονται όλες οι
που έχουν εκδοθεί από
τις 13/5/2016 και μετά
εν προβλέπεται και
του εφάπαξ, όπως αναφέρονται στις υπό διατάξεις
νομοσχεδίου
Νέα παράταση ανα μένεται να δσει το
υπουργείο Οικονομ
κν στην προθεσμία
υποβολής των φορολογικν δηλσεων
καθς περισσότερες
από 2,3 εκατ . δηλσεις δεν έχουν υποβληθεί ακόμα και η
σχετική προθεσμία
εκπνέει σε 15ημέρες .
συνέχεια στην 11 βλέπει μεταξύ άλλων
και Κοινωνικν Υποθέ
εντός ημερν στη
Βουλή.
σύμφωνα με την εφη.
μερίδα "ΤΑ ΝΕΑ , το εν
λόγω νομοσχέδιο πφο Αναλυτικά ,
χους λόγω θανάτου
που δεν έχουν πάρει
50% που είχε υπολογι. οριστική σύνταξη η
στεί στις αρχικές τους προσωρινή αυξάνεται
το Ποσοστό αναrτηρίας ,
ως εξής:
A. Προσωρινή 75% με
ποσοστό
ανατηρίας
τα εξής:
1.Η προσωρινή σύναιτήσεις ( μετά τις στο 70% της σύνταξης από 67% έως και 79,99
135/2016).ο
μέσος
όρος του μηνιαίου ειτου θανόντος και ου%
σιαστικά θα παίρνουν
ταξη για συνταξιού- σοδήματος βγαίνει εξαρχής την οριστική
Κομισιόν:
Εγκρίθηκαν
μέτρα στήριξns
1,14 δισ. ευρ gθού του τελευταίου
για την Ελλάδα
B. Προσωρινή 50% με
αναπηρία έως 86, 99%
4. Οι διατάξεις για
την αύξηση των προσωρινν συντάξεων
εφαρμόζονται αναδρομικά σε περιπτσεις
Ταμεία
από το άθροισμα του
μισθωτν αυξάνεται συνόλου των εισφο ρν που καταβλήθηκαν στο12μηνο πριν
χους από
σύνταξη, καθς αντιστοιχεί στο 70 % της
στα 80% του μέσου μι
σύνταξης του θανόν.
τος .
από την αίτηση δια του
έτους αντί 50% που
είχε υπολογιστεί
αρχικές τους αιτήσεις δια του 12.
( μετά τις 13/5/2016) . Ο
Για τους δικαιούχους
0, 20 και στη συνέχεια αναπηρικής σύνταξης ασφαλισμένων
η προσωρινή θα κατα.
3Για τους συνταξιού- βάλλεται ανάλογα με
έχουν υποβάλει αίτηση
συνέχεια στην 10
Ξεκίνησε n υποβολή
αιτήσεων για το νέο
πρόγραμμα κατάρτισηs | ΟΥ
Τροποποιήσεις προγραμμάτων
1,14 δισ. ευρ -από ο
οποία αναμένεται να
επωφεληθούν γύρω
στις 90.000 μικρομε.
σαίες επιχειρήσεις για
να αντιμετωπίσουν τις
επιπτσεις από την
κρίση του κορωνοϊού.
ενέκρινε για την Ελ λάδα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
ύψους
ΟΑΕΔ-Google
Ελλάδαs στο Ψηφιακό
μάρκετινγκ για 3.000
νέουs ανέργουs
Google
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9