Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

T e t a ρ τ η 1 5 Ι ο υ λ ι ου 2 0 2 0

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 363 2 Åτοσ 17ï/ Τι µ η 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Æçôåßôáé
ÄéáíïìÝáò ãéá ôçí

“ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ”
Áðáñáßôçôç ðñïûðüèåóç
äßðëùìá äéêýêëïõ êáé
êÜñôá áíåñãßáò
Ðëçñïöïñßåò óôï
ôçë. 24410-40770

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ
«ÊÁÑÅËÁÓ» ΙΚΕ
ãéá ÔåôÜñôç 15/07 êáé
ÐÝìðôç 16/07/2020

MOÓXAPI ØAXNO.....................6,99 EYPÙ ôï êéëü
MOÓXAPI ME KOKKAËO............4.49 EYPÙ ôï êéëü
XOIPINO ØAXNO.......................4.19 EYPÙ ôï êéëü
MÐPIZOËEÓ XOIPINEÓ...............3.99 EYPÙ ôï êéëü
ÓYKÙTI MOÓXOY........................4,49 EYPÙ ôï êéëü
ZYÃOYPIA..................................2.99 EYPÙ ôï êéëü
ÃIÄA..........................................2,89 EYPÙ ôï êéëü
KOTOÐOYËO MÐOYTIA..............1,89 EYPÙ ôï êéëü
ËOYKANIKO XÙPIATIKO............2.49 EYPÙ ôï êéëü
APNIA & KATÓIKIA ÃAËAKTOÓ..6,49 EYPÙ ôï êéëü
OËOKËHPA H MIÓA
KÉMAÓ ANAMEIKTOÓ.................4 ,99 EYPÙ ôï êéëü
MÐOÍ ÖIËE MOÓXOY..................10 EYPÙ ôï êéëü
MÐPIZOËA MOÓXAPIÓIA...........6.70 EYPÙ ôï êéëü

ÔÉ ÐÉÓÔÅÕÏÕÍ ÏÉ ÐÏËÉÔÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

Öüâïò ãéá «ëïõêÝôá»
óå åðé÷åéñÞóåéò
-Ãéá ôï 75% ôùí ðïëéôþí, óýìöùíá ìå Ýñåõíá ôïõ ÅÂÅÁ
ÁíôéðëçììõñéêÜ Ýñãá óôï
Ä. ÓïöÜäùí áðü ôçí Ð. Èåóóáëßáò

ÓÅ Ë . 6

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÓÅ Ë . 7

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
ÑÅÌÂÁÓÇ”
MODE ITALIANI “ÐÁ
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÓÅ Ë . 5

ÓõíÜíôçóç
Âáóßëç ÔóéÜêïõ
êáé Ðáíáãéþôç
ÍÜíïõ ãéá
èÝìáôá êïéíïý
åíäéáöÝñïíôïò

ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα