Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟς
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής-Μικλος Καραάνος 1951-1974* Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος ' (1974)" Αp. φύλλου 6380-12.153
Δηλσεις αντπεριφερειάρχης
Δράμας στον n.Τ>
Εθελοντική δράση
Επιδότηση εργοδοτικού
κόστους 12% και 4%
σε επιχειρήσεις
Στίβος Κ16
Συνεχίζονται οι εργασίες
καθαρισμού στο χρο
του στρατοπέδου
Ανδρικάκην
Ξεχρισαν
οι Δραμινοί αθλητές
στο Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Αιμοδοσίας
στις 27 και 28 Ιουλίου
της Αν . ΜακεδονίαςΘράκης
στο Δ. Δράμας
Στην τελική ευθεία για το μηχανισμό
φίλτρου το Κολυμβητήριο Δράμας
Ερτηση Χ. Κεφαλίδου στη Βουλή
Καταγραφή, διαχείριση και μέγιστη
αξιοποίηση των δωρεν στο Νοσοκομείο
Δράμας εν μέσω πανδημίας
Ερωτηματικά για το πού βρίσκονται οι διάφορες δωρεές , με ποιον
τρόπο αξιοποιούνται και αν έχουν καταγραφεί και με ποιον τρόπο!
Πέρασε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού
Του Θaνόση Πολυμένη
ΡΥΝΒΜΖΕΙ να παραμ νει λειστό το Κολιμ- βητήριο της Δράμας ,
καθς μέχρι και σήμερα η
βλάβη στο φίλτρο και τον
μηχανισμό δεν έχει ακόμα
απακατασταθεί Όπως είναι
νωστά στα μέσα buνίου
ένα πρόβλημα με το φίλτpο
του νερού στην πoνα, πpo
κάλε σε βλάβη και στον πίνακα με αποτέλεσμα να
προκληθεί βραχυκύκλωμα.
Όπως είχαμε δημοσε σει στις 24 Ιουνίου 2020, ο
Δήμος Δράμας προχρησε
στις δαδικασίες πρακεμένου να γίνει Τόλιου-Δάντζερα , η οποία μας ενημέ ανάθεση της προμήβοας των ωΛκν και ρωσε όι η πρτη φάση της 4η αναμόρστη συνέχεα να γνουν τα απαραίτητα φωσης του προ0πολογισμού εγκρίθηκε
στε να λειτουργήσει το Κολιμβητήρο . από την Αποκεντρωμένη Δκούηση Μακε
Ο-Πρωνός Τύπος - μλησε με την αρ - δονίας-Θρόκης και θα γίνει η ανάθεση
μόδια αντιδήμαρχο Αθλητισμού , Πολπ γιατην προμήθeια των απαρατητων υλισμού και Παιδείας κα Αναστασία κν.
ΡΩΤΗΣΗ σχετικά με
την καταγραφή των
- δωρεν που έχουν
Υeι στο Νοσοκομείο Δρ μας καθ , όλη την περίοδο
της πανδημας , κατπέθε .
στη Βουλή και προς τον
υπουργό Υγείας κ . B. Κκ λια , η βουλευτής Δράμας
του κΝΑΛ κα Χ . Κεφαλί δο .
Όπως επισημαίνεται με ταξύ άλλων , όλη αυτή την
περίοδο , η προσφορά της
τοπικής κονωνίας καθς
και των δημόσιων και ιδω τκν φορέων προς το Νοσοκομείο της Δράμας ήταν συγκνητική κα άμεση- . Kοάλα , μέσω της οπαίας ζητούνται σαρείς απαντήσεις:
Πλήθος απλν πολπν , συλλόγων , φορέων , επιχεpήσεων απότην πρτη στιγμή στάθηκαν αρωγοί στο τπάνο κοικωΜας καθς και των δημόσιων και δωτικν φορeων
έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωτκού του Νο - προς το Γενικό Νοσαοομείο της Δράμας κατά τη διάρκεα
σοκομείου της πόλης μας μέσω της διάθεσης δωρεν της πρωτόγνωρης πανδημίας του COνID 19. Πλήθος
bρηματικν και μη . Η πολύτιμη συνεoφορά τους συνε απλν πολτν , συλλόγων , φορέων , εmeφήσεων από
χζεται με αμείωτο ρυθμό ακόμη και σήμερa , έ4 μήνες την πρτη στηγμή στάθηκαν αρωγα στο πτάνιο έργο του
ΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥΠ..
Συγανητοκή και άμεση ήταν η προοφορά της τοπής
Αναβάλλονται οι εκδηλσεις
των ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ 2020ν
ιατροκού και νοσηλευτικού προσωπκού του Νοσοκομείου
της πόλης μας μέσω της διάθεσης δωρεν pηματικν
και μη ) με υψηλό αίσθήμα αλληλεγγύης , κουωνικής ευΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ τελικά όλες α προ - λευταία στιγμή Χθες το μεσημέρι από το
γραμματισμένες εκδηλσεις του Δήμο Δράμας, οι εκδηλσεις αυτές ανα Μμου Δράμας και της ΔΕΚΠΟΤΑ pλλονται πανόν σε μελλοντυκό χρόνα
για τα -ΕΕΥΘΕΡΙΑ 2020- , α εκδηλσεις αυτές έχαν προγραμματιστείνα ξε ανήσουν σήμερα Τετάρτη.
Παρ' όλα αυτά , όπως έγινε γνωστό τε - 13-7-2020
Όιως επσημανει επίσης στην ερτησή της η κα K φαλίδου , νoψει πθανού δεύτερου κύματος, Παιδημας το Νοσοκομείο πρέπει α θωραστεί με τον θύνης και ουσιαστικής προσφοράς Η Πολύτιμη συνεικαλύτερο δυνατό τρόπο στε να ανταποκρθεί και πόλ σφρά τους συεχζεται με αμείωτο ρυθμό ακόμη και
με επυα στην αντμετπιση της υγειονομκής κρίσης . σήμερα μήνες μετά Ετειδή το Φήτημα της καλύτερης
Στην κατεύθυνοη αυτή η μέγιστη αξοπαίηση των δωρεν και αποτελεσματικότερης αξοπαίησης των δωρεw προς
πρέτει να είναι δεδομένηΠορ όλα αυτά, η κα Κεφολίδου θέτει έναν σαφή προ - κής eυθύνης είναι αναγκαία η αποσαφήνιση της διαδικαβληματισμό, για το τι ακρβς έχε ίνει αυτή η δωρεά , σίας διαχείρισης και αξιατοίησής τους .
πού έχει διοχετευτεί ποο είναι το μέχρι σήμερα ποσό
που έχει συγκεντρωθεί για την ενίσχυση του Νοσοκο - τκά ποσά , μέσα προοωπoής προστασίας , νοσηλευτικό
μείου της Δράμας, και ακόμα , αν όλο αυπό το υλικό που και ατροό υλκό , σημαντικό εξαπλισμό, υπερούγχρονες
έχειπροσφερθεί έχει καταγραφεί κάπου και με ποιο πρό ΚAνες ΜΕΘ του χάρισε εταιρεία μαρμάρου ) , προσωπίγραμμα καιαν τελικά αυτή τη στιγμή οι δωρεές αξοπο δες (του κατασκευάστηκαν από τριοδιάστατους εκτυπωούνται και πoύ βρίσκοντα !
Η ερτηση
Ολόκληρη η ερτησης
της κα Κεφολίδου προς
τον υπουργό Υγείας κΒ.
λόγων των αποφάσεων των συναρμό δων Υπουργείων , έτα όηως αναφέρ
ται ρητά στο υπ αριθ ΦΕκ 2857/
το Ε.ΣΥ. συμστά μείζον ζήτημα ηθοής τάξης και παλ Το εν λόγω ΦΕΚ ορίζει
την επιβολή μέτρου της
προσωρνής απαγόρευ σης πανηγύροων και
άλλων αντίστοχων δη μόσων ανοικτν εκδηλσεων , στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χφο νκό δάστημα από
Οι δωρεές στο Νοσοκαμείο μας ποκλουν απόχρημα ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Νέες υπερούγρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
τές εταιρείας υψηλής τεχνολογίας με έδρα τη Δράμα) και
πολλές άλλες συγανητικές πρωτοβουλίες
έως και
31.7.2020, npoς περορ σμό της δαστοράς του
κορωνοίού COMD-1 .
1372020
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστοτης onεκόνσης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Ynέpnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ 0.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
BARCΘΠ
RERSONAL PROTECΤΙVE EOUIΡΜΕΝT
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μαγητικός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων.
Κυνηγετικά Είδη-Ενδυση-Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν .ΚΑ
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
. Ακτνολογικό Τμήμα
, Μέτρηση Οσικής Πυκνότητος
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @gmaicom
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
2521031290 | 6936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
8 25210 55122 0 6977 472890
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα