Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Eanatolh |
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου l www.anatolh.com
Eτος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.856
Σελίδα 9
Σελίδα23
Με επισημοτητα τα εγκαίνια
Τουνέου μεγάλυξνοδοχείου στοίκουτσουνρι
να ονομαστεί N. Φουρνιωτάκηςν
το δημοτικό στάδιο Αγ. Νικολάου
Πς θα Προωθηθεί
. Βήματα
προς την κυκλική
οικονομα
η τοπική ανάπτυξη
τΟπική
Σελίδα 3
-Η τουριστική προβολή
του Δήμου
Αγίου Νικολάο
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Νικολάου
Σε αυτά , εντοπίζονται σως επόμενη περίοδο σε την περίοδο 2020-2024
σε λεπτομερές επίπεδο συνδυασμό με τη σοβαρή θα εστιάσει στις παρατα πολλαπλά προβλή έλλειψη προσωπικού , εί - κάτω αναπτυξιακές προ
ματα, η δυναμική τους ναι ένα τοξικό κοκτέλ , τεραιότητες: 1 βελτίωση
NΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Σελίδα 5
γραμμα του Δήμου για τους , αλλά και οι ευκαι - τωπίσει ο Δήμος, λαμ - δημοτν , 2 ) προστασία
την τρέχουσα πενταετία ρίες που υπάρχουν και βάνοντας πρωτοβουλίες και βελτίωση του περ Βα μπει στον μεγεθυντικό τα συγκριτικά ηλεονε - και κάνοντας τον κατάλ - βάλλοντος και αντιμετpακό της Eπιτροπής Δια - κτήματα του Δήμου, E - ληλο σχεδιασμό , για να πιση της κλιματικής αλ βούλευσης nou θα συνε - ντοπίστηκαν επίσης ορ μπορέσει να λειτουργή - λαγής , 3) προθηση της
δριάσει απόuε στις 730 σμένες ενδείξεις ανάκαμ - σει χωρίς μεγάλους κρα - οικονομικής , κοινωνικής
στο -PΕE. Είναι η πρτη ψης και θετικά φαινόμενα δασμούς
συνεδρίαση της εν λόγω nou συνδέονται με τα
Επιτροπής ., μετά τη συ - Προαναφερόμενα συγκρι . τη μια μεριά να συμβά- νοποίηση των αναγκν
Μκρότησή της
Η στρατηγική για την θα συμβάλλουν στην εβισιμη ανάπτυξη του πιτυχή προσέγγιση των πισης της κοινωνικής και βελτίωση της διοικητικής
Δήμου Αγίου, Νικολάου ζητημάτων τοπικής ανά . ανθρωπιστικής κρίσης ικανότητας και της οικο
Μια την περίοδο 2020- Πτυξης Επnλέον αποτε2024, αποτελεί ένα συνε , λεί καταγραφή πλήρους πικής οικονομίας και α - δήμου ως οργανισμού , 6)
κτικό σύνολο στόχων και προφλ της πραγματικής πασχόλησης και από την διατήρηση και ενίσχυση
πολιτικν , nou αnoκο- εκόνας και επικαιροποη - άλλη να αναβαθμίσει το
πούν στην εκπλήρωση μένης κατάστασης συνο - ρόλο του και την αποτετης αποστολής και στην λικά της περιφέρειας του λεσματικότητα των υπηΕπίτευξη του οράματός Δήμου.
του . Διαμορφνεται στη
βάση κατόλληλων εσωτερικν- και αναπόφευκτα πολιτικν-επιλογν
και αποφάσεων που θα
συμβάλλουν στην επιτυχή Περίοδο 2020-2024 καπροσέγγιση των ζητημά - λείται να σχεδιάσει τον
των βισιμης τοπικής ανάπτυξης
Έχει ως αφετηρία τα
συμπεράσματα που προ- λον δυσχερές , οριζόμενο
έκυψαν από την καταγραφή και ανάλυση της και ύφεση. από ασφυ υπάρχουσας κατάστα - κτική χρηματοδοτική πo .
σης , την SWOT Ανάλυση λιτκή και περιορισμένες
[δυνατότηττες -αδυναμίες αναπτυξιακές πρωτοβου και ευκαιρίες -απειλές ) λίες, καθς και να αντακαι την ανάλυση και τον πεξέλθει στις αυξημένες
βντοπισμό των κρίσιμων αρμοδιότητες πo έχουν
ζητημάτων τοπικής και συγκεντρωθεί μέσω των
Εσωτερικής ανάπτυξης , διοικητικν μεταρρυθμ .
αλλά και τις απόψεις - σεεων , με περιορισμένους
προτάσεις που διατυπ . ανθρπινους πόρους , Και
νονται στο ηλαίσιο της ο συνδυασμός ένδειας .
μέχρι τρα διαδικασίας δίων Πόρων , που αναμέ .
δημόσιας διαβούλευσης νεται να ενταθεί την αμέ. Πυροσβεστικό όχημα
θα σταθμεύει
στον Χανδρά
και πολιτιστικής ανάπτυΚαλείται λοιπόν από ξης της περιοχής, 4) ικα Σελίδα 11
τικά πλεονεκτήματα και
λει στη διαμόρφωση των
προϋποθέσεων αντιμετ - τηρεσιν του δήμου , 5
των αποδεκτν των υ.
και την ανάκαμψη της το - νομικής κατάστασης του
της ανταγωνιστικότητας
του δήμου ως τουριστι.
κού προορισμού , 7 ) βελτίρεσιν του προκειμένου ωση του επιχειρηματικού
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
να ανταποκρίνεται στις περιβάλλοντος.
ανάγκες και τα ατήματα
Τα Επιχειρησιακά Προτων πολιτν και συνεπς γράμματα των ΟΤΑ α
Ο Δήμος Αγίου Νικο-να εκπληρσει την απo - βαθμού αναφέρονται σε
έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά και από άλ Η Στρατηγκή του Δή - λες εθνικές και τοπικές
Η ΣΥΜΕΧΕΙΑ: Στη σελίδα 4
Σε δυσχερές
περιβάλλον
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
λάου για την δημοτική στολή το .
ΛΑΙΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ!
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΦΑΣΟΛΙΑ ΤΕΑΟΥΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 1,19 ΚΛΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΕΚTRA
ΚΕΡΑΣΙΑΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
Οι προτεραιότητες
στρατηγικό και επιχειρη
οιακό του προγραμμα - μου Αγίου Νυκολάου για
τισμό σε ένα περιβάλ.
από την οικονομική κρίση
Διανομή
Κατ'οίκον
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
Κοντά σας με ένα τηλεφνημα!
ΠΑ ΝΑ ΔΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣοΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜAΙ LIKE ΣΤΗ ΣEΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK tbsck
www.fbocbook.co/Onponuλείο Μυλνόκης
.ΦΡέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51- ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ. ΤΗA. 2841021711
Διανομή κατ οίκον
Τηλ. 28410 83334 & 6970 916746

Τελευταία νέα από την εφημερίδα