Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
ww9181950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(19741997Τ)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
15 Ιουλίου 2020
Κηρύκου μάρτ και 1ουλίττης της μητρός αυτου
Σελήνη 25ήμερων !Ανατολή ήλίου 6.15-Δύσις 8 47,
ΑΓΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μπωφόρ (21-32β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοί άσθενείς 2129)
Αριθμ. φύλ. 41704
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΤΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΜΟΝΟNΕΟΝΙΚΟ ΘΕΜΑ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙΔΙΕΘΝΕΣ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Ήκρίσιμη παράλειψις Σακελλαροπούλου
άνατρέπει την στρατηγική γιά τό Κυπριακό
ΌΑττίλας δέν είναι
διμερές έλληνοτουρκικό
ζήτημα, κυρία Πρόεδρε!
ΘΕΛΟΥΜΕ νά είμαστε καλόπιστοι. Η
δποια κριτική έχουμε άσκήσει έως τρα
στήν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας Κατερί - ρασκευής έν τούτοις τό περιεχόμενο της
να Σακελλαροπούλου βασίζεται στήν άγω - παρεμβάσεως της ίκανοποίησε τό λαϊκό
νία μας γιά την έξέλιξη τν έθνικν θεμά
των μας. Αλλο τό Συμβούλιο Επικρατείας τόν Χριστιανισμό-κάτι πού άλλοι Ελληκαι άλλο ή ίδια ή Επικράτεια. ΗΠρόεδρος νες ήγέτες λησμόνησαν έκείνη την ήμέ σιγά-σιγά άρχίζει και άνταποκρίνεται στόν
ρόλο της. Προσαρμόζεται. Άπό έπι κεφαλής δικαστικού σματος γίνεται σταδι- είχαν άμφιβολίες μετά τά πρτα δείγματα
ακς άρχηγός του κράτους . Αν και θά έπρε- γραφής της Προέδρου . Αλλά και οί έπισκέ
πενά είχε καλέσει τόν Οίκουμενικό Πατρι- ψεις της Προέδρου στόνΕβρο και στό Αγαάρχη Βαρθολομαϊο απότό βράδυ τής περα- θονήσι έδειξαν , παρά τά δποια λάθη , ότι ή
σμένης Παρασκευής (τό έκανε μόλις την Πρόεδρος σιγά-σιγά κατεβαίνει από την
Δευτέρα), άν και θα έπρεπε να ειχε κάνει έδρα του δικαστηρίου καί ανεβαίνει στόν
πρτη δήλωση για τήν Άγία Σοφία καί όχι θκο του άρχηγοϋ του έλληνικού κράτους
τελευταία, μετά τόν Πρωθυπουργό καί τούς
άρχηγούς, στίς 11.34 μ. μ. τό βράδυ τής Πα μον. Δέ θέλουμε νά άδικήσουμε τήν ΠρόεΠαρά ταυτα όμως έχει πολύ δρόμο νά
διανύσει προκειμένου νά άποφεύγει λάθη δρο. Ούτε να είσαγάγουμε καινά δαιμόνια.
πού γίνονται-είμεθα βέβαιοι- άπό άπει- Αλλά στίς μέρες πού ζουμε, μιά συνάντηση
ρία, άλλά στοιχίζουν στήν έξωτερική μας
πολιτική . Δημιουργούν προηγούμενα . Με τά τήν άστοχη διαπίστωση, ότι κτό Άγα- κρατίας στήν Αθήνα περιέχει φόρτιση και
θονήσι είναι μακριά άπό τήν ήπειρωτική τά όσα λέγονται δέν περνουν άπαρατήρητα
Ελλάδαν, ή κυρία Πρόεδρος-άπό άπει- ούτε από τις Βρυξέλλες ούτε άπό τήν Αγκυρία διπλωματική είμαστε βέβαιοι , τό πα ναλαμβάνουμε , έκανε χθές ένα άκόμη λά - Όταν λοιπόν ή Πρόεδρος της Δημοκρατί θος Χαρακτήρισε ένπιον του Προέδρου ας άπευθύνεται στόν Κύπριο όμόλογό της
της Κύπρου Νίκου Αναστασιάδη τό Κυπρι- σταυροπόδι μέ τά χέρια έπίσης σταυρωμέ
ακό ός σκέτο κέθνικό θέμαν (τού είναι βεβαίως) έν ή έπίσημη έξωτερική πολιτική
τν δύο κρατν , έδ και
πς άποτελεί κδιεθνές καί εύρωπαϊκό θέαίσθημα . Η άναφορά στήν Ορθοδοξία και
του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας μέ τήν Πρόεδρο της Ελληνικής Δημορα- ήταν βάλσαμο γιά τίς νυχές έκατομ μυρίων Ορθοδόξων . Είδικς έκείνων πού
ρα. Καταγράφονται καί άξιοποιούνται .
να και άφιερνει ούτε ένα λεπτό σέ δήλωση τριν λεπτν γιά νά του τονίσει ότι κτό
Κυπριακό είναι κορυφαίο έθνικό θέμα της
Συνέχεια στήν σελ.3
είναι
του Μανλη Κοττάκη
Τά μνημεία
ταπειννουν
τους άσεβες
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Εμείς, έκεί! Αόρατοι!
Μυστικός διάλογος
Έλλάδος -Τουρκίας τήν
έπομένη τής Άγιας Σοφιάς
ΤΟΙΣΤΟΡΙΚΟ έπεισόδιο μέ τήν μετατροπή της Αγίας μα
Σοφίας σε τζαμί είναι μία πρτης τάξεως εύκαιρία Έδπου φθάσαμε , γιά νά άναπνεύσεις καινά ξεφύ.
για νά άξιολογήσουμε τόν έαυτό μας καί τήν σχέση γεις μέσα άπό τήν πνιγηρή άτμόσφαιρα μιας έλίτν
του μέ τήν ίστορία μας . Είναι όμως καίμεγάλη εύκαι- πού γιά όλα (τίς μαζικές παραβιάσεις του έναερίου
ρία, άπορω πς ή Κυβέρνηση δέν τό έχει σκεφθετ χρου , τήν άθρόα είσοδο μεταναστν άπό τά β άκόμη, νά δείξουμε πρός όλο τόν πολιτισμένο κόσμο ρεια σύνορά μας, τίς τουρκικές θεωρίες περί άποτόν τρόπο που ή Ελλάς προσεγγίζει τις θρησκετες μονωμένου Καστελλόριζου, τις βόλτες του Ορούτς
καί τούς πολιτισμούς σέ σύγκριση μέ την γειτονική Ρέις στήν υφαλοκρηπίδα μας, τήν άγκυρα πού έρριΤουρκία. Τό πς σέβεται τά μνημετα τους . Ως πρός ξαν τουρκικά άλιευτικά έξω άπό τήν Συρο και την
τήν σχέση μας μέ τήν ήμετέρα ίστορία, δέν χρειάζε - Μύκονο, τις άπαιτήσεις περί συνεκμετάλλευσης
ται νά είπωθούν πολλά. Τά πράγματα είναι άπογοη- στο Αίγαίο - τήν Αγία Σοφία τρα) έχει στό τσεπάτευτικά. Οταν βλέπεις νά λιθοβολείται ένας άνθρω
είναι νά ξερριζσουμε τήν ήττα άπό μέσα μας
ΜΕ μία διατύπωση πού έθεσε τόν
δάκτυλον έπί τόν
τύπον τν ήλων
δ Πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης συνόψισε την άποψη τής
Ελλάδος γιά την
βεβήλωση τής
Άγίας Σοφίας άπό
τό τουρκικό καθε στς Τά μνημεία τελικά δέν ταπειννονται, άλλά ταπειννουν έκείνους πού δέν
τά σέβονταν είπε ό Πρωθυπουργός κατά την χθεσινή συνάντηση στό Μέγαρο
κι ως άπάντηση ένα καθησυχαστικό αe , και τί έγινε, έχεις μία λύση μόνο: Πρέπει νά περάσεις τά δι
όδια Αφιδνων . Διότι παραμένοντας έδ μπορει νά
(σελ. 4)
που άφιέρωσε τήν ζωή του στόν Βυζαντινό Πολιτισμό έπειδή τόλμησε νά σχολιάσει ότι οακρυσαν άκούσεις και άλλα κέ , καίτί έγινε. Καίτί έγινε αάν
τάψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας-στην Ελένη Αρβε χάσουμε ένα νησάκιν, και τί έγινε άν έξαιρεθεί το
λέράναφέρομα-τότε ξέρεις καλά ότι στην πατρι - Καστελλόριζο, και τί έγινε άν δεχθουμε συνεκδα μας, και ίδιαιτέρως στά άστικά κέντρα (με εξαιρε - μετάλλευση, κέχουν καί οί Τουρκοι δικαιματα..
σεις βεβαίως ) , το "Εθνος δέν έχει σπονδυλική στηλη , παράδοση της έλίτ πού έχει σήμα κατατεθέν τό
Επικρατουν στόν δημόσιο λόγο είτε οι λε ομενες ντε καπάζ είναι όλοκληρωτική . Γιά νά βρείς Ελληκαίλεγόμενοι infuencers των κοινωνικν δικτύων που
κάνουν πολιτική μέ παρόλες 24ωρου άπό το σαλόνι Σοφία Εκκλησίαν και όχι σκέτο μνημείο, πρέπει
του σπιτιου τους είτε όρισμένοι γραφικοί καί γραφι- νά διατρέξεις τήν ήπειρωτική , τήν βαθειά Έλλάκές που δέν χάνουν τήν εύκαιρία νά άναμηρυκάσουν δα καίνα καταλήξεις στόν"Εβρο: έκει πού εύτυχς
τις προκλητικές άνοησίες τους γιά νά προκαλέσουν οί κάτοικοι ξέρουν καλάά τί υπερασπίζονται καί δέν
τήν προσοχή. Γενικς δέν έχει μείνει τίποτε όρθιο.
Η φερόμενη κέλίτ των Αθηνων κάνει τά πάντα
Ανάκληση τής δωρεάς
του φερόμενου ς
<σπιτιού τού Κεμάλν;
Συνέχεια στήν σελ.3
να μέ σπονδυλική στήλη που νά θεωρεί τήν Αγία
του Ανδρέα Σταλίδη*
ΠΕΝΝIΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ έκπροσωπει τό λεγόμενο πολιτικό Ίολάμν πού ξεκίνησε
τό 1971 άπό τόν Ερμπακάν. Είναι πολιτικό του τέκνο. Τά τζαμιά είναι oι
στρατνες μας , οί τρούλοι τά κράνη
μας, οι μιναρέδες οι ξιφολόγχες μας
και οί πιστοί οί στρατιτες μας . - Αύτό
τό ποίημα άνέγνωσε δημόσια όταν
ένοχλουνται ότι κάποιος τούς χαλάει την βολή |
όταν τούς καλεί νά άπαντήσουν στίς προκλήσεις.
γιά νά ριζσει τήν ήτα μέσα μας . Ένω τό διακύβευΣυνέχεια στήν σελ. 3
. Εξαλείφεται τό κρέας άπό τό συσσίτιο τουστρατου του Λιβάνου. Δέν είναι ότι ή χρα προσχωρε
στό στρατόπεδο τν νegan. Απλς ό προϋπολογισμός Της δέν άντέχει πλέον κδαπανηράν τρόφιμα.
Έτσι την θέση του κεμπάπ, καταλαμβάνει τό φαλάφελ (μέ πρτη ύλη τάρεβύθια), όπως άναφέρει
σχετικς τό Υπουργείο Άμύνης Της χρας που δικαιολογεί τήν άπόφασή του έπικαλούμενο τις συ
νεχείς ύποτιμήσεις του νομίσματος τού Λιβάνου
ήταν Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης
καί αυτό πετέλεσε τόν λόγο φυλάκιΠοιούς δικαινει
ή άπόφασις του ΣτΕ
Αίτησις πτωχεύσεως
άπό τό Cirque du Soleil
σής του καί άφαίρεσης των πολιτικν
του δικαιωμάτων . Λίγα χρόνια μετά,
το 2002, τό κόμμα του θριάμβευσε
ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΚΕΣ άντοχές της οίκονομίας
και τό ένδεχόμενο τολιτικό κόστος είναι οί δύο κρί σιμοι παράγοντες πού άναμένεται νά καθορίσουν τόν
τελικό άριθμό τν δικαιούχων τν άναδρομικν . Άπό
την άπόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πού
έπιδικάζει άναδρομικά 11 μηνν-άπό τόν Ιούνιο του
2015 μέχρι τόν Μάιο τού 2016, στούς περίτου 250.000
συνταξιούχους που είχαν προσφύγει στή δικαιοσύνη,
Συνέχεια στήν σελ. 2
<ΘΥΜΑ> τής πανδημίας άποτελεί και ή έταιρεία Ψυχαγωγίας Crque du Soleil πού κατέθεσε αίτηση πτοχεύσεως μετά τήν τρίμηνη άναστολή παραγωγής τν
παραστάσεν της, έν προχρησε σέ άπολύσεις πε
ρίπου 3.500 έργαζομένων , παρά τίς όποιες οίκονομι
κές ένισχύσεις Το συνολικό χρέος της άνέρχεται σε
ένα δισεκατομμύριο δολλάρια, και ή έταιρεία στοχεύει στήν άναδιοργάνωσή του .
Συνέχεια σττήν σελ. 3
Η πανδημία του κορωνοίού έπληξε μεταξύ τν
άλλων καί τό παλαιότερο έστιατόριο του κόσμου,
Τό όποίο γιά πρτη φορά άνέστειλε τήν λειτουργία Του, 295 χρόνια μετά τήν ίδρυσή του καί άφού
είχε παραμείνει έν λειτουργία τόσο κατά Τήν είσβολή του Ναπολέοντος όσο και κατά τόν ίσπανικό
έμφύλιο. Πρόκειται γιά τό έστιατόριο Μποτίν Τής
Μαδρίτης, Τό όποίο είχείδρυθεί Τό 1 725 Θρυλείται
ότι μεταξύ τν πελατν του ήτανό ζωγράφος
Γκόγια, έν έπιβεβαιωμένα τό έπισκεπτόταν ό
συγγραφεύς Έρνεστ Χέμινγουαίη. Aίσιόδοξοι πάντως οί ίδιοκτήτες έτοιμάζονται νά ξανανοίξουν . H
φλόγα Του φούρνου μας κρατήθηκε άναμμένη γιά
όλη τήν διάρκεια της καραντίνας δηλνει ό ίδιοκτήτης του Άντόνιο Γκονζάλες
JΗ ΕΣΤΙΑ
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
σπίτι σας κάθε
Πρωβμε συνέπεια
Παρά θν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
Ναυπήγηση, κατασκευές καί νέες έπιχειρήσεις
Ηξωστρέφεια, ή γνση πίστωση αύτή προχωρεί ή
και ή Τεχνολογία είνα τά κογανέους συνδρομητές!
. Γιά πρτη φορά πρίν άπό λίγς ήμέρες, έμφανίσθηκε μέ μάσκα προστασίας ό Αμερικανός Πρόεδρος
Ντόναλντ Τράμπ. Αύτό όμως που συγκάντρωσε τό
ένδιαφέρον τν μέσων ένημερσεως είναι Τό γεγονός ότι άκολούθησε, φορντας καί αύτή μάσκα , ή
σύζιγός του Μελάνια Πράγματι ή Μελάνια φόρεστ
μάσκα κατά τήν έπίσκεψή της στό May Elizabeth
House, μία όργάνωση κοινωνικής άρωγής γιά μη- χειρήσεις κατασκευής ναυτέρες και παιδιά και, στήν συνέχεια , έσπευσε νά
άναρτήσει τό σχετικό βίντεο στό λογαριασμό της
στό Twitter .
ων Μεταφορν, παράγουν
μελέτη του Ίδρύματος Ohκο - ξειδικευμένο μηχανολογικό
νομικν καί Βιομηχανικν έξοπλισμό και προσφέρουν
ου άναπτυξιακού προτύ - Έρευνν (ΟΒB. Oι ς άνω ύπηρεσίες έγκαταστάσεως
που Τής Ελληνικής οίκονο- έπιχειρήσεις δραστηριο- καί συντηρήσεως σέ πλοία
ποιούνται σέ μεγάλο εύρος καθς και πάσης φύσεως
κλάδων τής μεταποιήσεωs , ύπηρεσίες σχετικές μέ την
του έμπορίου και τν ύπη- ναυτήγηση, Τήν μτατροτή
τιλιακού έξοπλισμού-μέλη ρεσιν καί καλύπτουν wp και τήν συντήρηση πλοίων
και ναυτιλιακν δομν .
Παράγουν άκόμη προϊό
ντα καινοτομίας καί προσφέ
ρουν ύπηρεσίς μέ ίδιαίτερα
Τεχνολογικά καί γνωστικά
χαρακτηριστικά, σέ τιμές και
ποιότητα ή δποία , τούς έπιτρέπει νά είνα διεθνς άνταγωνιστικές. Ή μελέτη του
ΙΟBE , συνυπολογίζοντας TS
oύa για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
ρια χαρακτηριστικά τού νέ
μίας, τό όποίο προσπαθούν
να δημιουργήσουν of ΕπιΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170 670
enaili syπdromes@estianewsggr.
Ε ΕΣΤΙ
Τής ΗEMΕΧΡΟ, Στήν διαως τήν ζήτηση τν ΕναλίΣυνόχεια στήν σελ. 4
15-7-2020
PHOTO: ΑΠΕΜΠΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΛΤΕΣ