Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
ΤΡΙΤΗ
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
Κ.Τ.Α.
Helknia Post
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΧΡΟΝΙΑ
9 772529
029121
ΕΤΟΣ: 50
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 14166
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F : 210 38 17 331 E: [email protected] Wwww.ihodimoprasion.gr
Κορωνοϊός-Θεσσαλονίκη:
Στα επίπεδα του Απριλίου
ο ιός στα αστικά λύματα
Δηλσεις
Αγιά Σοφιά
Δάνεια
Περίπου 2,47 εκατ. φορολογικές δηλσεις θα
πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 17 ημερολογι
ακές ημέρες, δηλαδή έως και τις 29 Ιουλίου,
οπότε και λήγει η προθεσμία για την υποβολή
των φορολογικν δηλσεων και την καταβολή
της πρτης δόσης του φόρου εισοδήματος έως
και τις 31 Ιουλίου.
Ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε ξεκάθαρο μή
νυμα ότι δεν κάμπτεται από τις αντιδράσεις
και σκοπεύει να κάνει πράξη την πολιτική του
και τα όσα δηλνει , προβληματίζοντας για τις
επόμενες κινήσεις του στην Νοτιοανατολική
Μεσόγειο.
Ηυψηλή ζήτηση από την πλευρά των μικρομε
σαίων επιχειρήσεων για άντληση ρευστόητας
από τα κεφάλαια του Εγγυοδοτικού Ταμείου που
φέρουν εγγυήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής
οδηγεί, την κυβέρνηση και συγκεκριμένα το αρ μόδιο υπουργείο Ανάπτυξης στον ανασχεδιασμό
του δεύτερου κύκλου χρηματοδότησης .- σελ. 8
Στα επίπεδα των τελευταίων
ημερν του Απριλίου 2020, όταν
δηλαδή ήταν ακόμη σε ισχύ τα
αυστηρά μέτρα για τον περιορ
σμό της διασποράς του κορωνοί
ού, καταγράφεται η συγκέντρωση του γονιδιματος του ιού SARS-CoV2 στα αστικά υγρά
απόβλητα της Θεσσαλονίκης στις πιο πρόσφατες
δειγματοληψίες , στο πλαίσιο της έρευνας που
διεξάγει διεπιστημονική ομάδα του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με
την Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ) Σύμφωνα με τις μετρήσεις
της ομάδας του ΑΠΘ, έπειτα από περίπου τρεις
εβδομάδες εντός του Μαΐου 2020 μη ανιχνεύσιμης παρουσίας του ιού στα λύματα , η συγκέντρω
ση του ιού είναι και πάλι ανιχνεύσιμη από αρχές
Ιουνίου 2020 και έπειτα . Οι πρόσφατες τιμές
συγκέντρωσης του ιού που καταγράφηκαν είναι
αντίστοιχες των τιμν στα τέλη Απριλίου 2020,
όταν ήταν σε εφαρμογή η καραντίνα . Λόγω της
σοβαρότητας της εξέλιξης η ομάδα του ΑΠΟ
προχρησε επαναληπτικές αναλύσεις σε όλα τα
δείγματα του Ιουνίου 2020 με τα ίδια αποτελέσματα . Η χρονική εξέλιξη της παρουσίας του ιού
στα λύματα της Θεσσαλονίκης, όπως αποτυπνεται στις μετρήσεις του ΑΠΘ , δε συνάδει με την
ήρεμη κλινική εικόνα στα νοσοκομεία της πόλης κι
έτσι οι επιστή μονες εκτιμούν πως έχει αυξηθεί
σημαντικά ο αριθμός των ασυμπτωματικν ή
μετρίως συμπτωματικν κρουσμάτων στον
πληθυσμό της πόλης που δεν χρειάζονται
σελ. 2
- σελ. 3
Τέσσερα στα 10 νοικοκυριά
έκοψαν και το κρέας με την κρίση
πορεί η Ελλάδα να βγήκε από
τα μνημόνια, όμως τα ελληνι. κά
των Νοικοκυριν 2019 της ΕΛΣΤΑΤ, πάρει καταναλωτικό δάνειο για αγορά άλλο μέλος του νοικοκυριού . Το ποσοο πληθυσμός που τότε βρισκόταν σε
κίνδυνο φτχειας ή κοινωνικό αποαγαθν και υπηρεσιν δηλνει ότι
δυσκολεύεται πάρα πολύ στην αποστό εκτιμάται στο 68% για τον φτωχό
πληθυσμό και στο 34,9% για τον μη
φτωχό πληθυσμό .
.Το 5,4% του πληθυσμού δεν διαθέτει
σύνδεση στο Διαδίκτυο για οικιακή
νοικοκυριά συνεχίζουν να
βινουν μια σκληρή καθημερινότητα , κλεισμό ανερχόταν σε 30% (3.161.900 πληρωμή αυτού ή των δόσεων.
με σημαντικές στερήσεις ακόμα και
στα αναγκαία αγαθά διαβίωσης.
Τα δεδομένα των επίσημων δεικτν
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για
το 2019 (περίοδος μετά τα μνημόνια
και πριν τον κορωνοιό ) είναι σοκαρι στικά και ταυτόχρονα αποκαλυπτικά επιβαρύνει πρόσθετα αυτό τοκομμάτι
για τις κοινωνικές πληγές που έχουν
προκαλέσει η κρίση και οι πολιτικές
σκληρής λιτότητας:
Μόνο 2 στα 10 νοικοκυριά έχουν ικανοποιητική θέρμανση τον χειμνα, 4
στους 10 Ελληνες-με περιορισμένα
εισοδήματα- δεν μπορούν να φάνε κρέ
ας κάθε δεύτερη ημέρα, εν 7 στους
10 δηλνουν οικονομική δυσκολία
να αντιμετωπίσουν έκτακτες δαπά νες ύψους 380 ευρ . Το ίδιο ποσοστό πληθυσμό και σε 45,7% για τον φτωχό
νοικοκυριν (7 στα 10) δεν μπορεί να
πληρσει το τραπεζικό δάνειο που
έχει πάρει .
Για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό το
μέγεθος του προβλήματος, θα πρέπει τόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ίσης αναψυχής , όπως αθλητισμός , σινεμά 2
να εξηγήσουμε τον διαχωρισμό που
κάνει η ΕΛΣΤΑΤ σε φτωχά και μη
φτωχά νοικοκυριά , Ως βάση λαμβά- εκτιμάται σε 61%.
νεται το ελάχιστο μέσο καθαρό μηνιαίο
εισόδημα για την αντιμετπιση των
αναγκν των νοικοκυριν , που , σύμ - έχουν ικανοποιητική θέρμανση τον
φωνα με την Αρχή, ανέρχεται σε 1.921 χειμνα ανέρχεται σε 17,9% , εν το
ευρ. Η έρευνα που διεξήχθη από την
ΕΛΣΤΑΤ έδειξε ότι στη μεταμνημονική εποχή του κορωνοϊού τα φτωχά φτωχά νοικοκυριά 14,3% .
νοικοκυριά χρειάζονται 1.640 ευρ για
άτομα ) του πληθυσμού της χρας . Δη
λαδή , προτού ακόμη ξεσπάσει η κρίση
του κορωνοϊού σημαντικό μέρος της
ελληνικής κοινωνίας ήταν αντιμέτωπο
με την υλική στέρηση και την εισοδη- επιβατηγό αυτοκίνητο, εν το 6,3%
ματική φτχεια . Η πανδημία ήρθε να
.Το 19,2% των φτωχν νοικοκυριν, το
6,5% των μη φτωχν νοικοκυριν και
το 9,7% του συνόλου των νοικοκυριν χρήσm λόγω έλλειψης οικονομικής
δεν διαθέτουν ένα τουλάχιστον Ι.Χ.
δυνατότητας . Τα αντίστοιχα ποσοστά
για τον φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται σε 15,3% και 3,3%.
. Περιβαλλοντικά προβλήματα από
παρακείμενη βιομηχανίαή προβλήματα από την κυκλοφορία αυτοκινήτων
του πληθυσμού, το οποίο έχει υποφέ
ρει τα μέγιστα την τελευταία δεκαετία.
Σύμφωνα, λοιπόν , με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ, η σκιά της λιτότητας και
των μνημονίων παραμένει βαριά για
τον μέσο Ελληνα , αφού:
. Το ποσοστό του πληθυσμού που δι αβιοί σε κατοικία με στενότητα χρου φίλους ή συγγενείς για γεύμα ή ποτό μνημονίων αποτυπνεται και μέσα από
ανέρχεται σε 28,7% για το σύνολο του
πληθυσμού, σε 25% για τον μη φτωχό αντίστοιχα ποσοστά για τον φτωχό και
των φτωχν νοικοκυριν, το 1,7% των
μη φτωχν και το 2,5% του συνόλου
των νοικοκυριν δεν διαθέτουν
σωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή , αν
και τον χρειάζονται, λόγω οικονομικής δηλνει ότι αντιμετωπίζει το 20,3%
αδυναμίας.
- Το 17,3% του πληθυσμού δεν έχει
την οικονομική δυνατότητα να συναντιέται (στο σπίτι ή κάπου αλλού ) με
προ νοσοκομειακή φροντίδα.
των νοικοκυριν, εν το 16% αναφέρει
ως πρόβλημα τους βανδαλισμούς και
την εγκληματικότητα στην περιοχή
του. Το κόστος από τη λαίλαπα των
Αγία Σοφία - Προκαλεί
ο Τσαβούσογλου: Η Ελλάδα
δεν έχει δικαίωμα να μιλάει
τουλάχιστον μία φορά τον μήνα . Τα
τη σύγκριση των συνθηκν διαβίωσης
στην Ελλάδα με τις υπόλοιπες ευρωτον μη φτωχό πληθυσμό ανέρχονται παϊκές χρες. Εν το 2o08, όταν ξέσπασε η παγκόσμια οικονομική κρίση ,
το 11,2% των Ελλήνων είχε ελλείψεις
σε βασικά αγαθά , το 2015 το ποσοστό
μετέχει τακτικά σε δραστηριότητες αυτό εκτινάχθηκε στο 22,2% και το
2019 διαμορφθηκε στο 15,9%. Επί
σης , το 2019 η Ελλάδα ήταν η δεύτερη
Προκλητικός για ακόμη μια φορά
εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια
συνέντευξής του , στο τηλεοπτικό
δίκτυο TRT ο Τούρκος υπουργός
Εξωτερικν Μεβλούτ Τσαβούσογλου για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας. Ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικν είπε ότι θα ενημερσει την
UNESCO για τα επόμενα βήματα που θα γίνουν
σχετικά με το θέμα αυτό ενόψει και της πρτης
προσευχής που έχει προαναγγελθεί για τις 24
Ιουλίου. αΜας εξέπληξαν κάποιες από τις
τοποθετήσεις της UNESCO. Θα την ενημερσουμε για τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουμε , είπε χαρακτηριστικά ο Τσαβούσογλου στο
κανάλι TRT Δεν παρέλειψε επίσης να αναφερύεί
και στην Ελλάδα λέγοντας πως κδεν έχει δικαίωμα
να μιλάει καθς κείναι η μόνη χρα χωρίς τζαμί
στην πρωτεύουσά της. Βλέπουμε τη δίωξη των
Τούρκων στη δυτική Θράκη. Η Ελλάδα επέβαλε
σιγή στο κάλεσμα για προσευχή από τα μεγάφωνα
χρησιμοποιντας το πρόσχημα του κορωνοϊούν.
πληθυσμό
. Το 35,7% των φτωχν νοικοκυριν
δηλνει ότι στερείται τη διατροφή που
περιλαμβάνει κάθε δεύτερη ημέρα κοσε 38,3% και 13%.
. Το 32,1% του πληθυσμού δεν έχει
την οικονομική δυνατότητα να συμθρεπτικής αξίας , εν το αντίστοιχο
ποσοστό των μη φτωχν νοικοκυριν φτωχό και τον μη φτωχό πληθυσμό φτωχότερη χρα-μέλος της Ε.Ε. μετά
κ.λπ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον
τη Βουλγαρία (19,8% ) . Τη χρα μας
ανέρχονται σε 55,9% και 27,2%.
. Το 58,6% των φτωχν νοικοκυριν ακολουθεί η Ρουμανία με ποσοστό
δηλνει δυσκολία στην έγκαιρη πλη
ρωμή πάγιων λογαριασμν, όπως αυτοί
του ηλεκτρικού ρεύματος, του νερού,
Το ποσοστό των νοικοκυριν που
δηλνουν οικονομική αδυναμία να
14,5%.
Με τη διαφορά , όμως, ότι εν το
ποσοστό φτχειας των πρην κομμουνιστικν βαλκανικν κρατν έχει
αντίστοιχο ποσοστό για τα φτωχά του φυσικού αερίου κ.λπ. Το 64,8% των
νοικοκυριά είναι 34,1% και για τα μη
φτωχν νοικοκυριν αναφέρει μεγά - μειωθεί σημαντικά -σχεδόν στο μισόλη δυσκολία στην αντιμετπιση των
συνήθων αναγκν του με το συνολικό
μηνιαίο ή εβδομαδιαίο εισόδημα του .
Το 40,5% του πληθυσμού δεν έχει
την οικονομική δυνατότητα να ξοδεύει Νορβηγία με 2%, στην Ολλανδία και
χρήματα για τον εαυτό του ή για κάποιο
το αντίστοιχο στην Ελλάδα παραμένει
σε υψηλά επίπεδα.
Τα χαμηλότερα ποσοστά φτχειας
και στερήσεων καταγράφονται στη
Το 73% των φτωχν νοικοκυριν και
το 42,9% των μη φτωχν δηλνουν οι τα μη φτωχά νοικοκυριά χρειάζονται κονομική δυσκολία να αντιμετωπίσουν
τουλάχιστον 1.982 ευρ!
Με βάση τα στοιχεία της Ερευνας Ει σοδήματος και Συνθηκν Διαβίωσης
έκτακτες , αλλά αναγκαίες δαπάνες
ύψους περίπου 380 ευρ.
. Το 454% των νοικοκυριν που έχουν χόμπι χωρίς να συμβουλευτεί κάποιο
τη Φινλανδία με 2,4%, καθς και στην
Αυστρία και τη Δανία με 2,6%.