Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7112
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
οθινοπωρνό
επίδομα σε
400.000 εργαzομένοus
Επίδομα Στέγασηs
κάθε μήνα
Εγκρίθηκε προσφ τως η δαπάνη ύψους
29.000.000,006
βάρος των πιστσεων
του προϋπολογισμού
εξόδων του Υπουρ.
γείου Εργασίας και
Κοινωνικν
σεων , προκειμένου να
την κύρια κατοικία
τους.
Ως Ωφελούμενες μο νάδες ορίζονται οιLκάτωθικατηγορίες:
a. Μονοπρόσωπο νου
κοκυριό: κάθε ενήλικο
άτομο που διαμένι
μόνο του σε κατοικία
και δεν εμπίπτει στην
κατηγορία, ενηλίκων
έως 25 ετν που φοι τούν σε ανεπιστημιασε
οικονομική
Έξτρα
ενίσχυση
400.000
εργαζομέ.
νους του τουρισμού
και του επισιτισμού
Υποθέ σχεδιάζει, σύμφωνα χρηματοδοτηθεί
με ασφαλείς πληρο
φορίες της Realnews .
να δσει η κυβέρ , ταβολής
νηση τον Σεπτέμβριο,
προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τον
ευρύτερο κλάδο , που
έχει δεχθεί το μεγα
συνέχεια στην 11
ΟΠΕΚΑ για την κά .
λυψη της δαπάνης κα
πλήρωμής Επιδόματος κές σχολές ή σχολεία
Στέγασης μηνός Ιου.
λίου 202.
Τα χρήματα ανάλογα κατάρτισης της ημεδα - φορολογίας εισοδήμα. ριού . Δικαιούχος: το
με το επίδομα και την
τράπεζα του δικαιού
χου θα αρχίσουν να
φαίνονται από την
ήέμπτη 30 Ιουλίου
ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή καθαρισμένη δήλωση τοικίας τυ νοικοκυΚούρεμαν
τns εισφοράs 2020 , μαζί με άλλα επαλληλεγγύns onΕΚΑ
από το 2021
τής ή αλλοδατής.
β. Πολυπρόσωπο νοι κοκυριό: όλα τα άτομα
που διαμένουν κάτω
από την ίδια στέγη.
Στο πολυπρόσωπο νο κοκυριό εντάσσονται: δευσης ή κατάρτισης,
φιλοξενούμενα ανεξαρτήτως
τος , β ) τα ενήλικα ενήλικο άτομο που
τέκνα έως 25 ετν που
φοιτούν σε πανεπστη.
μιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα
επαγγελματικής εκπαίέχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό
νοικοκυριού σύμφωνα
με την περ. 1 της παρ.
1. του άρ. 5 της παρούσης , η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο
δόματα που χορηγεί ο
Το Επίδομα Στέγασης άτομα ή φλοξενού- τόπου διαμονής τους ,
είναι προνοιακό πφόγραμμα
ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθνουν θεί στην τελευταία εκμενη οικογένεια , με
την προϋπόθεση ότι η
φιλοξενία είχε δηλωγ ) τα άτομα που τους όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.
μέρος ή νοικιάζουν
μέρος της κύριας κα επιδότησης
Ανήλικα μέλη: τα
μέλη του νοικοκυριού
συνέχεια στην 10
naραχωρηθεί
Το οικονομικό επτε λείο έχει ενημερσει
τους θεσμούς για τις
προθέσεις του , δηλαδή
να προχωρήσει σε μει .
σεις φόρων και εισφορν ύψους 2 διο . ευρ
το 2021 , υπό την προυπόθεση ότι όλα θα κυ ομαλά το
φθινόπωρο σε σχέση με
τον κορωνοϊό .
Την τόνωση των εισοδημάτων μέσω της μεί
συνέχεια στην 2
0ορολογικές
δηλσειs
-Νέα παράταση
Τα σενάρια
λήσουν
Σελίδα 9