Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
|ΘΑ ΣΥΝΕΜΙΕΟΥΝ
ΜΑ ΚΑΝΑΚΕΥΟΥΝ
ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ
κού κράτους , μετά καμία οοaρή coωτε.
προς την κατάρρευση της ρική ενόχληση για
της χριστιανικές 0θωμανικής αυτο - τον "oουλτάνο " . Aλ.
ό μανδύα λέα επίδειξη Περι . δημοκρατίες της κρατορίας , ο Μου . λωστε , ο Έρντογαν,
ημιδικτάτορα της φρόνησης, μια τε . Ευρπης κα 6- σταφά Κεμάλ . Αλλά , ξηλνει συστηματ Τουρκίας, με την ράστια προσβολή, λον τον δυτικό Πέρα από το ειρωνικό κς αυτό το "κοσμικό
,Υβρις του λιτισμό, ούτε μόνο στως δε είναι μια
υπό κοινο ορθοδοξία . πρόκληση
βουλευτι. Είναι μια κραυγ .
μετατροπή της A . προς τις συνολι - Πολιτισμό.
γίας Σοφίας σε σχόλιο του νέου δη - κράτος anό τότε nou
κές πνευματικές Εναι βepaως και n
μάρχου της Κωνοτα - κατάργησε, ως πρω .
σλαμικό τέμενος , και Πολιτιστικές ριφpoνηση προς τις ντινούπολης Εκρέμ θunoupγός , την αn betol Π γIΠ δεν αφόρα μόνο αξίες της ανθρω- αρχtς του κοσμικού Ιμάμογλου και την νύρευση της ολαμ
τον ελληνικό no-πότητας . Πρωτί. κράτους, nou καθε - δηκτική δήλωση του κής μαντήλας στα n Σήμερα είναι μια σπουδαία ημερα!| σύγχρονου τουρκι .
για την Ήπειρο
ρωσε ο ιδρστής του νομπελίστα συγγρα - νεπστήμια.
φέα Ορχάν Παμούκ ,
|Arτέφερε από το Γεφύρι της Πλάκας ο Κ Μπιστκης! | Ηγιά Σοφιά μας
Κόσμημα του Βοσπόρου και της
noνnouες κυ. |
Χριστιανοσύνης σύμβολο ακατάλυτο,
του Ελληνισpού διάχρυση κορνα , αρχιτε κτονικής αγλάσμα και oφθαμν αρpονία
Εήμερα έγινε η δεύτερη
άλωση της ΠόληςΣυγκλονομένη anό την αιόφοoη του
Τούρκου Προίδρου να μετατρέφει την Α
κυστική vωση
ΑnΕ Η κυστική νωση oκή ανonνευστική ανε.
crstic forosis , CF εί
ναι μια κληρονομική κίρρωσn ήnστος nou οu CFTR (6ystk roros
διαταρακή nou χορα . npoonούν τον nρόωρο tmnmembrane con
κτηρίζεται ano εκκρί . 0όνατο του ατόμου Το ductance roguiator) .
σεις nαχύρρευστης συμπτματο εκόηΛΟ nou εδράτο στο ρumνευμονικής βλέννος . νοντα συνήθως κατά
υnοτponoζουσες και τmν βρεφκή και την
Η CF οφείετα σε
ματόσωμα 7 και κωδικο μιστής tης διαμεμβρα
νικές noιμξες , na -nx anopραξη του ε
λιστα είmε χυρακτηριστικά "Σήμερα έν
μρόμα ο Μίηίης Λουκός oατεpa μuρό ιδρ - σε εeo ano μπκνο . στικής ως ατ .
η δεύτερη άλωση της Πόλης.