Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ΟΛΥΜΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 14.07.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7395
28 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Παράταση έως Τις 16 Ιουλίου για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια
ΥΠΕΝ:
Βορείου Ελλάδος
Παράταση μέχρι 12 Σεπτεμβρίου
ΕΛΛΗΝΙΚκ.
ΣΤΑΤΙΣΤΚκ
Πτόση 22,49%
στην οικοδομική 1μ
δραστηριότητα
τον Απρίλιο
Παρατείνεται μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2020 η ισχύς της κοινής
απόφασης των υπουργν Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας ,
για την υποχρέωση δήλωσης αποθεμάτων ειδν ατομικής προστασίας.
Η οχετική απόφαση ( υn ap
63719/19.6.2020) δημοσευτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης
(73056/10.7.2020) και Προβ
λέπει ότι η υποχρέωση Παρα
ΈΝεται από τη λήξη της ( 12
Ιουλίου ) έως και την 12η
Σεπτεμβρίου 2020
Αρχισαν οι αιτήσεις για τις
Επαγγελματικές Σχολές του ΟΑΕΔ
Εεκίνησε την Παρασκευή 10 Ιουλίου και
ρα 17:00, η ηλεκτρονική υποβολή ατή- ηση στην αγορά εργασίας Οι ηλεκτρονικές
σεων για την εισαγωγή μαθητν και μαθη- αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από
Τριν στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) όλους τους ενδιαφερόμενους έως και τις 13
Μαθητείας του ΟΑΕΛ για το σχολικό έτος Σεπτεμβρίου και ρα 23:59.
2020-21, σε 32 ειδικότητες με υψηλή ζήτ
Στοχεία- σοκ για α
την κίνηση στα
ελληνικά
αροδρόμια
όπου είχαν πραγ.
Δραματική ήταν
εικόνα της
αερσε σχέση με το
2019 , όπου είχαν ματοποιηθεί 3.477.906 επιβά - μετα κινήσεων
αφιχ θεί
των Περιορισμν
οπορικής κινησης δι ακινηθεί 66. 8 27 τες Οπως αποττον Ιούνιο , όπως 8.427,908 επιβά-πτήσεις. Είναι υπνεται
Που έχουν επιβστα ληθεί
Ελλάδα και τον
Προκύπτει από τες. Ο συνολικός χαρακτηριστικό στατιστικά Ευρπη,
τα στοιχεία της αριθμός Των ππή-όΤι οι αφίξεις επι- στοιχεία , όλα τα
Στο ναδίρη απορpόφηση στο πρόγραμ
μα επιδότησης τόκων
σε εταιρικά δάνεια
σεων ανήλθε στις βατν εξωτερι -αεροδρόμια ζυπόλοιπο κόσμο
για την Προκαταγράφοντας καταγράφουν στασία Πολιτν
και επιβατν από
εξάπλωση
λόγω Της Covid-19.
ΥΠΑ. Στα αερο
δρόμια
με κού ήταν 87.297, συνεχίζουν
της 17.049,
χρας διακινήθη-πτση 74% σε
μόλις σχέση με
588.186 επιβά-αντίστοιχο διά - σχέση με
μείωση 97,5% σε μεγάλη πτση
επιβατικής την
τες, μείωση 93%
στημα του 2019 , 2019 , όΠου είχαν κίνησης
Created by Universal Document Converter