Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές - Διευθυντές : Μικοnn A . Δούκος (1916-1952) ,
κστας Μ. Δούκος ( 1932-1970 ) , Μικonλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκος ( 1997-2007)
Ιδιοκτήης. εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής . Διευθυντής: Μάνος κ . Στεφανάκης
Εάμος, Σάβρατο 111ουnου 2020
Αρ. φύλλου : 4234
Ε 1,00
Το όνομα του ήρωα
Χριστόδουλου Καραθανάση
σε νέα Πυραυλάκατο
του Πολεμικού Ναυτικού
Νότης Μηταράκης
Τα σύνορά μας Παραμένουν κλειστά .
Στην κρίση δεν Περισσεύει χρος για λαϊκισμό...>
nontuoυ Μοντκου η nK ΚΑΡΑΟΝTΝ, n on0 φερε το ονομα του npo dΛn ννίναλλτσίν 6ον ρnοoά το αννυτνοη της μετανοστευτκής κοίοης στη ρα μος και artrpa στα 5 νηoά nou onoνουν to μεναn
σε Ευponaίό εnineδo ani κo το ίτηpo δακoης των οουνόδευτων noν
ονonon umοuoγκν κοθηκoντων στο νοούστατο
wokotε κολτερα αno εμoc και ως mστης
χρa ως Aooς με noAantς κρίσε , Βρεeaκομε
οή tmv pe και pηMn nntov ένα
pους στονους Προ, τv ouoοστιοή μείωo tw
| pον , δεύτερον, τον nερopoμό ων εnuoεων της
Επίθεση στον δήμαρχο
από μετανάστες
τα κοθήκοντά οo στο wnol Aρική εντύnon Ανοομόδος μετανοστιν orμeoηκε apo to anopuμα της Τρες ?οuoυ στην μετοnoστε τv oανοκτηση o τv δυσησtα τw Ανo όvοντοt unouyκά κοiκoντα στον κβoνεon Ματοοτ. Στημdtumo to τoν opκuμοσία
wv βρίοοντoν στην mato unotκό uμβούο Ανατοns α ντμεonε Νoι το κnuο τou δολoου τόοο με τw δημοτική niς κpίoςnou oος nφουνψον μ
Συνεχής πόλεμος επιστολν
μοοστε ε ν
κορ ν | μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Βουλευτή Σάμου
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Η εφιαλτική
επιστροφή
ντός τον στο έ6οpς εν στη ouvέxtra
Πνοή ζωής
για 3 συνανθρπους μας
9/0. 50 νέων κρουσμάτων του κορωνοoύ στη κpα
μος εκ tων onoiov το 27 εοoγoμενο , το noύ βapu
εnδημο0oγκό φορτο των βολoνκν poν , η ούon των onopoδιν κpoυoμότων κοι στο coωτεροό
tης xpoς κα τα φΟνύμενα κonpooης στην τήpηση
των μέτρων ano tοuυς nonites
ΣΥΡΙΖΑ
της κpος ν τpiο oφoρούοoν σε το9δτες nou
Η ΜΕ ΣΥΡΖΑ Εoμοu αnoντντος στον κ. εoονόδη ή Eπυδή ο κ Βntικ ροωσ νατόr npoσov ουτοβούως οε υrroeσίης υείος ο να
borov neριστατικν κατεγρόφn στη Βόρeo ΕΛόδa
μενου nouτο σono μος να εneμμαυκή κανοβου - κατοθέo μα εptnon στον apμόδο Υmoupyo , γο
Aευική εκπρoonnon του νηoού εντρνonoηoε το τοηάyupo , onό υς oρχές του οόνοu τς nίτφόρένα στη Pοδόηn ν επτά κφούσματα εντοίστrον
νο onoteλ4oe cpoμο ια vο κοτοστεί ο0rτή η tνο aτημα δeκοςτιν των wnousiv , nou unonor napouoa του . Μος στενιuonοε η εpωνή oνοφo-θn με τον καλτερο τporν αo την ηponoύενη σν Atτικn 0 oυνonκoς αp0μς των κρουσμάτwν
οφού npοooνς tχεi ennuo ta tpόστo no ano toο εκ ρwη και την κατρρραμη τρυ Το Τηστημή nouγρόφετoι το κύpιο άρ0po, , tri ανοο.
οήματα ηoυ oφpούν στο νομό του , κena στην
Σομονα εnoε κο τα npopuaτα του νομού μος συθοετα κοι nopoνoμa Anoτντος οκ Στεpoνo .
συού υuηoρκό κoopο ivo όδο να σκυρνττοι
δυνομεκ στε νο ενουθeί το δυνομκό των μκτν
κοnοβούho , δηnοδή η oυμβoM του στο νουο- ήτον στην Μβέρνησn Τον κ. Μαonnθn. ενiniνδ. κατανομής των δυνομεων ono onn τα rματα 00 γe
Βoυ μκές nou too ουμε oono σuμo . εγ Poέύre wα 8ναΡapovτος evo xpoνο μετο mν εκnoη τoυ , δεν έna onυ . nou κτοo avenopεa στο ouneu Eυστήματος στονευμέντις δεηματοήηφέος, anό τον κ
οφορμήτo nριστοό, onέστεn στο μορ να κόνω nonομς εο
κατανοούμε δno ότ στο oημεb nou ppοκόμοστε , με
en, cnepτηonς, tniopnς tρτoης η ανοφοpoς nopdtoiη, να neριοδεύει οε onoa nepon φ4λeι
στο κονοβούho. Ο rος της φωνς του δεν έαι
νετα στε να στηρο8eί η oονομία , με ης ηγύtεpες
δσει τo tuheotκό πύτμα στο μέηoν της χρος

Τελευταία νέα από την εφημερίδα