Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7110
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Άδεια: Πόσεs
ημέρεs δικαιούστε , Πs
υπολογίζεται το
επίδομα αδείas
ΑΠΟζημίωση
ειδικού σκοπού
- Πs θα την Πάρουν οι εποχικά εργαζόμενοι
βάλουν και οι εργαζόΜονομερή υπεύθυνη
δήλωση οφείλουν να
υποβάλουν και οι εποχικά εργαζόμενοι που
κατά τον περασμένο ριού , όμως λόγω του
χρόνο απασχολούνταν
σε ξενοδοχεία ή καταλύματα 12μηνης λει.
τουργίας, εφόσον δεν
έχουν επανατροσλη.
φθεί . Αυτό διευκρινίζει
νέα εγκύκλιος του
υπουργείου Εργασίας,
με συμπληρωματικές
όδηγίες προς τους ερ.
γοδότες και τους ερΥαζομένους.
Συγκεκριμένα , ξεκα θαρίζει ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι
δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού , επαναπροσέλαβαν
οφείλουν όμως να
μενοι που ναι μεν επα.
ναπροσλήφθηκαν
εντός του καλοκαι ΓΣΕΕ: Όλες οι διευκρινίσεις για την ετήσια
εργαζομένων καθς η
ΓΣΕΕ δέχεται πληθρα ερωτημάτων και
καταγγελιν . Όλες οι
διευκρινίσεις .
Σε διευκρινίσεις για
την ετήσα άδεια των
εργαζομένων προέβη
η ΓΣΕΕ εξαιτίας της
πληθρας ερωτημάτων και κάταγγελιν
συνέχεια στην 11
άδεια
κορωνοίού η επιχεί
ρηση έκλεισε νωρί .
Σεπτέμβριο. Αυτοί δι
καιούνται αποζημίωση
για το διάστημα από το
κλείσιμο της επιχείρησης έως και τις 309.
Με την ίδια εγκύκλιο
διευκρινίζεται ακόμη
ότι εργοδότες- επιχει " πρόσληψής τους και
ρήσεις κύριων και μη μέχρι 30/6/2020. Μποκύριων ξενοδοχειακν ρουν επίσης να προκαι τουριστικν καταλυμάτων , 12μηνης λειτουργίας
σε αυτή την περίπτωση
οι εργοδότες πρέπει
να το γνωστοποιήσουν
στο σύστημα αΕρανάκληση αναστολής γάνη- πριν από την
συμβάσεων εργασίας έναρξη πραγματοrο
ησης της Παρεχόμενης
έκτακτης εργασίας.
Το χρονικό διάστημα
της προσωρινής ανάκλησης της αναστολής
συνέχεια στην 10
Αύξηση
δικαιούχων
του κοινωνικού
βαίνουν σε προσωρίνή
τουρισμού
του ΟΑΕΛ κατά υποβάλουν μόνοι τους
70.000
εποχικά απασχολούμε
νους , μπορούν να τους
θέσουν σε αναστολή
σύμβασης από την
ημερομηνία
των εν λόγω εργαζομένων τους για κάλυψη
πρόσκαιρων , κατεπειγουσν και ανελαστικν αναγκν . Βέβαια,
έκτακτων,
δήλωση στο σύστημα
Εργάνην. Αντίστοιχα,
δήλωση πρέπει να υποεπανα.Φόρ0s
εισοδήματοs
Την ενίσχυση του
προϋπολογισμού του
προγράμματος κοινωνικού τουρισμού του
ΟΑΕΔ με 7 εκατ.
ευρ, πφοκειμένου
να ενταχθούν σε
αυτό επιπλέον 70.000
δικαιούχοι, προβλέπει
απόφαση του υπουρ.
γείου Εργασίας.
συνέχεια στην 2
-Πs θα τον ξοφλήσετε
σε έωs 24 δόσεις
Σελίδα 9