Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 6994

ISSN: 2654-0576

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ô ç ò Ê υ ρ ι α κ ή ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

ÓÅËÉÄÅÓ

Κ υ ρ ι α κ η 1 2 Ι ο υ λ ι ου 2 0 2 0
Áρ. Öυλλου 1 046 Åτοσ 16ï/ Τι µ η 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

Ïé Ôïýñêïé áðïöÜóéóáí:
Ôæáìß ç Áãßá ÓïöéÜ

Ó ÅË . 2 4

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ
«ÊÁÑÅËÁÓ» ΙΚΕ

ÐÁÍÅËËÁÄÉÊÅÓ 2020: ÔÅËÏÓ ÓÔÇÍ ÁÃÙÍÉÁ

Oé “ðñþ ôïé”

óôï Í. Êáñäßôóáò

¸êôáêôç ðñïóöïñÜ óôá êñåïðùëåßá
ÊáñÝëáò ìå öïâåñÝò ôéìÝò óôï ìïó÷Üñé
êáé ðïëëÜ Üëëá åßäç ãéá ÓÜââáôï 11/07,
ÊõñéáêÞ 12/07 & ÄåõôÝñá 13/07
Ìïó÷Üñé øá÷íü.............................. 5,99 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé êéìÜò øá÷íü.................... 5,49 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé ìå êüêêáëï...................... 3,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò........................... 4,49 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ìðïýôéá........................ 1,79 € ôï êéëü
Æõãïýñé.......................................... 2,99 € ôï êéëü
Ãßäá................................................. 2,79 € ôï êéëü
Øá÷íü ÷ïéñéíü................................. 3,89 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï..................... 2,40 € ôï êéëü
Óõêþôé ìüó÷ïõ............................... 4,40 € ôï êéëü

Êáé óôá øçôÜ ìáò

Êïôüðïõëï ïëüêëçñï................4 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï
Êïôüðïõëï êåìðÜð...........................4,90 € ôï êéëü
×ïéñéíü êåìðÜð...............................6,90 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé êåìðÜð............................12,90 € ôï êéëü
Ðñüâåéï êåìðÜð..............................8,90 € ôï êéëü
ÊïêïñÝôóé........................................9,90 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï...................................7,90 € ôï êéëü

ÊÁÕÊÏÕËÁ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ×ÑÉÓÔÉÍÁ 19,304
ËÕÊÅÉÏ ÌÏÕÆÁÊÉÏÕ
(Ð.Óýóôçìá)

ÌÏÚÁÍÏÕ ÅËÐÉÍÉÊÇ
19,1
5ï ËÕÊÅÉÏ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ

ÊÏÕÔÓÙÍÇ ÁÍÍÁ
18,925
4ï ËÕÊÅÉÏ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ

ÔÓÏÕÊÍÉÄÁ ÂÁÓÉËÉÊÇ
18,725
ËÕÊÅÉÏ ÓÏÖÁÄÙÍ

ÄÏÕÊÁÊÇÓ ÌÁÑÉÏÓ
18,65
5ï ËÕÊÅÉÏ ÊÁÑÄÉÔÓÁÓ
Ó ÅË . 6 , 7

Event ìå áêñïâáôéêÞ
ãéüãêá óå áåñüóôáôï óôçí
ðëáæ Ðåæïýëáò

Ã. Êùôóüò: Äçìïðñáôïýíôáé
ôå÷íéêÝò ðáñåìâÜóåéò ýøïõò
1.880.000 åõñþ ãéá ðñïóôáóßá
ôùí çìéôåëþí Ýñãùí Á÷åëþïõ

Õäñïöüñï ü÷çìá
ôåëåõôáßáò
ôå÷íïëïãßáò áðÝêôçóå
ï ÄÞìïò Ìïõæáêßïõ

1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÓÅ Ë . 4

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

ÓÅ Ë . 9

ÓÅ Ë . 9

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα