Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιουλίου
Κδημερινή οικονυμική ειδική εgιμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 710
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Φορολογική
δήλωση κλειδάριθμοs
- Πs θα τον βγάλετε
μέσω βντεοκλήσns
Όλα τα βήματα
Επιπλέον 800 εκατ.
για δάνεια με επιδότηση
ΤΑXISnet
Τα επιπλέον κεφάλαια
Σύμφωνα με πληρο
θα είναι διαθέσιμα φορίες, οι πρόσθετοι
αντλήθηκαν
μέσω του ΕΣΠΑ και συγια την ικανοποίηση νολικά τα δάνεια που
θα διατεθούν μετά και
συνυπολογισμό
της συμμετοχής των
τραπεζν που εισφέρουν το 60% του προυπολογισμού,
ανέρχονται στα 800
εκατ. ευρ . Τα χρήματα θα είναι διαθέ
σιμα εντός του Ιουλίου
και ουσιαστικά θα δοθούν για την ικανοrot εντός του Ιουλίου και
ουσιαστικά θα δοθούν
πόροι
μέρους των αιτημάτων
που εκκρεμούν ήδη
στις τράπεζες.
Επιπλέον ρευστότητα
Φορολογική δήλωση
2020: Πλέον μπορείτε
να βγάλετε κλειδά ριθμο από την άνεση δότηση επιτοκίου θα
του σπτιού σας ή του
γραφείου σας . Κάνο .
μέσω της νέας εφαρμογής του ΑΑΔΕ όλα
γίνονται πιο εύκολα.
Ποια τα βήματα nou
συνέχεια στην 11
περίπου μέσω κεφα.
λαίων κίνησης με επ .
δοθεί προς τις επιχει
ρήσεις που πλήττονται
από την κρίση μέσω
του Ταμείου Επχειρη.
ματικότητας !1 (ΤΕΠΙΧ
i ) . Την επανεκκίνηση
1,3 δισ. ευρ και σύμ Αναπτυξιακή Τράπεζα
για την αντιμετπιση
των επιππσεων της
κρίσης και μοιραία η
ζήτηση είχε ξεπεράσει
κάθε προσδοκία.
Είναι χαρακτηριστικό
του ΤΕΠΙΧ nou είχαν ότι ο αριθμός των αιτη
μάτων για κεφάλαια κ του 2019 , διοχετεύθη . νησης με επιδότηση
επιτοκίου για δύο χρόΑναπτυξιακή Τράπεζα νια είχε ξεπεράσει τις
100.000 και το αιτού.
μενο Ποσό είχε φτάσει
τα 10 δισ. ευρ . Ετσι
ένας σημαντικός αριθ.
πρτο πρόγραμμα που μός επιχειρήσεων έχει
συνέχεια στην 10
βιντεοκλήση
φωνα με πληροφορίες
το σύνολο του noσού
έχει ήδη συμβασιοποι .
ηθεί από τις τράπεζες.
Μαζί με τις δύο προηγούμενες
μέρους
, pογράμματος
προανήγγειλε
υπουργός Ανάπτυξης καλύφθηκαν
Αδωνις Γεωργιάδης , εξάντλησης
αιτημάτων που εκκρεμούν ήδη στις τράπεζες και τα οποία δεν
δράσεις
ξεκινήσει τον Μάρτιο
Φορολογικέs εξηγντας ότι οι επδιαφορές:
Ευκαιρία για
εξωδικαστικό
συμβιβασμό
πλέον πόροι θα χρησι.
μοποιηθούν για την
κάλυψη της αυξημέ
ζήτησης που
πόρων του προγράμ
ματος .
Να σημειωθεί ότι στο
πλαίσιο της πρτης και τις εμπορικές τρά
φάσης του προγράμ- πεζες δάνεια ύψους 2
καν από την Ελλληνική
υπήρξε στην πρτη ματος που ξεκίνησε
φάση του προγράμμα
τος και όχι για νέες αι.
τήσεις .
δισ. ευρ.
Το ΤΕΠΙΧ ήταν το
στις 28 Απριλίου έχουν
εγκριθεί 10.150 αιτή.
σεις συνολικού ύψους
ξεκίνησε η Ελληνική
Ισχυράν
μπόνουs για
αγορά
νεότερων
αυτοκινήτων
Την εξωδικαστική επίλυση φορολογικν διαφορν, με σύσταση
σχετικής
επτροπής
προβλέπει το νομοσχέ
διο του υπουργείουο.
κονομικν με τίτλο"
Φορολογικές παρεμβά
σεις για την ενίσχυση
της αναπτυξιακής δια.
δικασίας της ελληνικής
οικονομίας , ενοωμά .
τωση στην Ελληνική
Νομοθεσία των Οδη
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9