Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τό1ο του
να δυοαρeστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΙΦΑΛΙΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
η Αστυνομία την κν Υno0ocuν Eωμότων
ρα, nou nερλaμβάνει τα
ΟΜΑΔΑ ΔΙΩΞΗΣ
ευρείος κλίμακας στην κυκν tης Διεύθυνσης Ουνοn και ένταξης αε ε.
ΜΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
γκληματική
οργάνωση .
Δυξης Ναρκωτικν του Επτά ημεδαno μέhn δροστpoτητα κα nαpo .
Πρέβεζας, με τη oυμμετο oι , μετξύ των onoων νοpκωτκν και nεpρί ο
κή αστυνομικν της Ομά και το οpυηικό της μέλος , nnwv
6ος ΔΙΑΕL τοu Αστυνομ - σε βάρος τωνonoίwν aEnίθεση του Κ. Mnτσοτάκη κατά του ΣΥΡΙΖΑ
Να μη μιλούν για σχέδια καταστολής
Όσοι εξύφαναν μανορραφίς στα αόγεια των μαγαν του
Μήπως θα συμμετέχουν
Στην πpο 2015
στική nευρά της ανο .
ούμφωνα με τmν onoia ισυρό όnho εναντίον ηe ο γωστόν, συς
ο nupivo του στόμου του καφενου , 00 αnoτου ουρονίου μηορεί νο tnθούν τounaoτον 26
γκρουστεί με νετρόνιο , ano tmν θεωpo nερo
aneheuθερνοντος τε . σουμε στην npder . Δο
μιή βόμβα στην χροo
ξανά να εστρέpει στους δρόμους .- και να
τον ακολουθήoε ,
Σος 26/1/1938 tπειτα nopστηρήσεις στην σ