Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Δέκα Προσλήψεις
για Πυρασφάλεια
στον Δ . Μονεμβασίας , αλ.7 ως μαρτυρικού χωριού cλ
Φάκελος για την ανακήρυξη
του Αγ. Δημητρίου Ζάρακος
Δυσαρέσκεια για τη διακοπή
της λεωφορειακής γραμμής
Τρίπολη-Γεωργίτσι > σελ 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 |Ετος 24 | Αριθμός 5912 | Τιμή φύλλου 0,50C
Τηλ. 2731081253 Fax : 2731081250 [email protected] . www.lakonikos.gr
Οι αξισεις της Ομοσπονδίας Εμπορίου-Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου
Τον Ιούνιο
Τρείς νεκροί και
39 τραυματίες
στους δρόμους
της Πελοποννήσου
Απογοητευμένοι
οι επιχειρηματίες
από την επανεκκίνηση
Δίχως τελειωμό είνοι ο
αφόρος αίματος
όσφαλτο της Πελοπονήσου .
Τον Ιούνιο σημειθηκαν συνολικά 35 τροχαία ατυχήματα
με 42 nαθόντες νεκροί , σοΒαρά και ελαφρά τραυματίες) .
Ειδικότερα , σημειθηκαν : 3
θανατηφόρα τροχαία με 3 νεκρούς, 4 σοβαρό τροχαία με 4
0οβαρά τραυματίες και 28 ελοφρά τροχαία με 35 ελαφρά
τρουματίες,
Τα κυριότερο αίτια των τροχαίων ατυχκημάτων-δυστυχημάτων ήταν για μία οκόμα
φορά. Παραβιάσεις σήμανσης
nopaβίoση ηροτεραιότητας μη
τήρηση aπόστασης ασφαλείας
μη τήρηση κανόνων κυκλοφορίας Πεζν , κίνηση στο αντί θετο ρεύμα κυκλοφορίας ,
οδήγηση υπό την επήρεια οι νoηνεύματος
Τον Ιούνιο Πραγματοnoήθηκαν 10.620 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστθηκαν
253 nαραΒάσεις Εππλέον, Βε Βαιθηκαν και 3.156 επικίνδυνες nαραβάσεις ως εξής
2278 για υπερβολική ταχύ
τητo, 213 για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση , 109
για μη χρήση της ζνης ασφαλείας κατά την οδήγησn, 121
για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
κυκλοφορίος , 225 για χρήση
κινητού τηλεφνου κατά την
οδήγηση , 9 για μη χρήση Πα δικν καθισμάτων , 20 για na
ραβίαση σηματοδότη , 150 για
ΚΤΕΟ, 9 για οδήγηση με φθαρ μένα ελαστικά , 10 για αντικονονικούς ελιγμούς και 12 για
αντικονονικό ηροσπέρασμα
κΟι μικρομεσαίοι δοκιμάζονται περισσότερο από οποονδήποτε άλλο κλάδο
Η επανεκκίνηση της οικονομι - σύμφωνα με την Ομοσπονδία , ότι onό την Πρτη στιγμή , με γρήγορη επαναφορά τους στην
κής δραστηριότητας δεν ήταν η
αναμενόμενn, καθς οι κατα - Πλην του Βoηθήματος των 800 δια υnouργεί , ηροσηαθούσε να ζοντας το δίλημμα να συνεχί
ναλωτές δεν είχαν την δυνατό- ευρ Πoυ έδωσε το προηγού - ενημερσει για το ηροβλήματα σουν ή να κλείσουν τα
τητα να ηροβούν σε αγορές , μενο 45ήμερο και της ανοστο- Πou θα Προκύψουν αν δεν λnεκτιμά η Ομοσπονδία Εμπορiou λής των φορολογικν και φθούν δραστικά μέτρα, καθς είναι Πολύ δύσκολα και σύνκαι Επχειρηματικότητας Πελο- ασφολιστικν υποχρεσεων , γνόταν καθημερινά αποδέκτης τομα θα δούμε πολλά "λουκέτα
Πoννήσου , Νοτιοδυτικής Ελλά - δεν έλαΒε κανένα άλλο μέτρο της απόγνωσης του εμπορικού επχειρήσεων και Πολλούς επι δος Ζακύνθου, Κεφαλλήνιας & στήριξης για τους επιχειρημα - κόσμου . Οι επικειρηματίες αυτή χειρηματίες να καταστρέφονΙθάκης (OEΕΣΠ . Ανασταλτικός τίες..
nαράγοντας για το erestart ,.
είναι επίσης ότι η "κυβέρνηση , τις επιστολές της Προς τα αρμό - "κανονικότητα. και αντιμετωni
καταστήματά τους Τα Πρόγματα
την στιγμή βρίσκονται σε δρα - ταυ .
Η μοσηονδία υnoγραμμίζει ματική κατάσταση μη Βλέποντα
συνέκεια σελ 9
Τέλη του 2020 το ρεύμα
στο καλδιο Κρήτης-Πελοποννήσου
Οι φάσεις της ηλεκτρικής διασύνδεσης μέσω Λακωνίας
Εντός του ηροβλεπόμενου
κρονοδιαγράμματος Προχωρά
η υλοποίηση της ηλεκτρικής
διασύνδεσης Κρήτης-Πελοnoννήσου η onoia αναμένεται
να ολοκληρωθεί έως τα τέλη
του τρέχοντος έτους .
Στις 8 Ιουλίου , η διοίκηση του
Ανεξάρτητου Διαχειριστή Με τοφοράς Ηλεκτρικής ΕνέρΙΑΔΜΗΕ) ηραγματοnoίησε επίσκεψη στο εργοστάσιο της Ελληνικά Καλ δια. , όπου ενημερθηκε αnό
τη διοίκηση ανάδοχης εταιρείας ότι η nαραγωγή του
υnoΒρύχιου κολωδίου μή κους 135 χλμ . εξελίσσεται κα
νονικά και αναμένεται να
ολοκληρωθεί στις ορχές Σεπτεμβρίου.
συνέχεια σελ 7
Οι απειλές
του Ερντογάν
και η στάση
της Ελλάδος
του Γρnyopn Anoστολάκου
γειας
συνέχεια σελ. 9
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα