Πρωτοσέλιδο Φωνή της Φλωρίνης:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙ Α ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧ ΟΥ ΦΛΩΡΙΝ ΑΙΩΝ
Τηλ.: 23850 22195
Fax : 2385022288
-mail: loniΠ[email protected] gmaill. cem
ΕΤΟΣ: 59ο
Αριθμός Φύλλου: 2879
Τιμή Φύλλου: 50 Λεπτά
ΕΠΑΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΕΚΡΙΝΕ
το ΠΡΩΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID-19
ΝΕΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΘΕΡ ΜΑΝΣΕΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ - ΠΤΟΛΕ ΜΑΪΔΑΣ-ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
Η Ειρωπακή Επτροπή χορήγησε όδεια κικλοφορίας υπόόρους
ια το φάρμακο ρεμδεσ ίρη, το οποίο είαι το πpτο φάρμακο
Που εγκρίνεται σε επίnεδο EΕ για τη θεραπεία της COVID-19.
Στην κατασκευή νέου εργοστασίου Συμπαραγωγής Ηλεκτρσμού Αννυμη Εταιρεία με την επωνυμία Τηλεθερμάνσεις Δυτικής Η εν λόγω άδεια , η οποία χορηγείται βάσει ταχείας διαδι κασίας , εκδόθηκε κατόπιν ούστοσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Σύμηωνα με δημοσιεύματα, ως χρος nα την κατασκευή του Φαρμάκων (ΕΜA) και επακόλουθης έγκρισης από τα κράτη
στις τηλεθερμάνσεις των πολεων Κοζάνης, Πτολεμαίδος και νέο εργοστασίου προβλέπεται 0 ΑΗΣ Καρδιάς της Κοζάνης , | μέλη . Η ποστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασκή προτ .
Αμυνταίου . Η λύση αυτή Προκρίθηκε και Παρουσιάστηκε σε γεγονος nου σημαίνει ότ στην Κοζάνη θα λειτουργεί εκτός puότητα της Επιτροτής και , ως εκ τούτου , τα δεδομένα για τη
σύσκεψη που πραγματοπουήθηκε προ ημερν στην Αθήνα , με από τυν σταθμός ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5, και ο νέος σταθμός ΣΗΟΥΑ ρεμδεσιβίρη αξιολογήθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό
αντικείμενο το μέλλον των τηλεθερμάνσεων και με την ουμμε - Η λειτουργία του νέου σταθμού σημανει ύn ένας οριeμός εργ - διάστημα μέσω διαδικασίnς ουνεχόμενης αξιολόγησης., την
τοχή του Προέδρου της Συντυνιστκής Επιτροπής του Σχεδίου ζομένων της Δ.Ε.Η. στην περισχή της Κοζάνης θα συνεχίσει να οποία χρησιμοποιεί ο ΕΜΑ στη διάρκεια υγειονομκν εκτάκτων
Δκαης Ανατπυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑ) Κωστη Μοuouρούλη, εργάζεται εν το μέλλον των εργαζομένων στον Α.Η.Σ. αναγκων για την αξιολόγηση των δεδομένων , καθς αυτά
καθίστανται σταδιακά δαθέαμα . Ετα, στο Πλαίσιο της κρίσης
Ελπίζουμε να δοθούν απαντήσες στους Φλωρμντες οχετικά του κορονοίού , κατέστη δυνατή η ταχεία χορήγηση της
Μαλούτα, Εερδαίας Πανομτη Πλακεντά καθς και αντατων με τα δεδομένα που συνηγορούν στο να κατασκευαστεί νέα έγκρισης εντός μίας εβδομάδας από τότε που ο ΕΜΑ εξέδωσε
στελεχν της ΔΕΗ Κα του ΔΕΣΦΑ. Uπως ανακουνθηκε οεπκά , μονάδα στην Κοζάνη και να μη συνεχίσει Την λειτουργία του ο τη σχετική σύσταση , αντί των 67 ημερν nou aπαιτούνται
συνήθως . Η ρεμδεσιβίρη έχει πλέον εγκριθεί για άδεια
Για το φτημα του ΣΗΒΥΑ οχετική δήλωση δημοσιΟποίησε ο κυκλοφορίας υπό όρους , nou αnoτελεί έναν από τους ρυθμι
στικούς μηχανισμούς της ΕΕ που έχουν θεσπιστεί για να διευ
κολύνουν την έγκαμη npoσβoυη σε φορμακα , τα onoia aντιμετωπιζουν μη καλυπτόμενες ανάγκες , συμπεριλαμβανομένων
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω απειλν για τη δημόσια
και Θερμότητος Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΟΥΑ) θα προχωρήσει η Μοκεδονίας. .
Δ.Ε.Η. για την κάλυψη των αναγκν Παpοχης θερμικού φορτίου
του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιργου Κασαπίδη , Μελίτης δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.
των Δημάρχων Αμυνταίου Ανθιμου Μπιτάκη, Κοζάνης Λάζαρου
α δημοτικές επχειρήσεις ηλεθέρμανσης των δήμων Εορδαίας,
Κοζάνης και Αμυνταίου θα συνενωθούν σε μια διαδημοτική δημοτικός συμβουλος Γιργος Παπαγρηγορίου .
ΑΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
υγεία όπως η τρέχουσα πανδημια.
Την Παρασκευή 29 Μαΐου φέτος , Αποφράδα
Ημέρα των Ρωμιν , οι Τούρκοι έκαναν ξανά τζαμί
την Αγια-Σοφιά και έκαναν ναμάζι για να τιμήσουν
την Αλωση . Ήταν ένα ακόμη εχθρικο μηνυμα του
Ερντογάν κατά της εθνικής κυριαχίας μες, Οστόσο ,
Παλλές σελίδες της Ιστορίας , άγνωστες στο ευρύ
κοινό , μαρτυρούν ότι επί τέσσερις αινες έως την
Άλωση οι ηγεσίες των δύο Λαν προχρησαν
συχνά σε επιγαμίες και συμμαχίες .
Το 1071 α Τουρκοι συντρίβουν στο Μαντζκέρτ
τς δυνάμεις της πατρας μας Ανατολιής Ρωμαίής
Αυτοκρατορίας και εγκαθίσταντα ορισπικά στα ανα
τολικά της . Αλλά , μετά δυ μόλις χuόνια , η ουτοκρα τορική κυβέρνηση κάλεσε σε βήβεια τους Τούρκους
για να αποκαταστήσουν και αποκατέστησαν- στην
Κωνσταντινούπολη τον νομιμο Αυτοκράτορα . Σύντομα το 1078 χρόνου . 0 Σουλτάνος ΜουράτΑ ήταν δευτερότοκος γιος του Συνολικά , από τς 24 Ιουνου 2020 μέχι 7 ουλίου έχουν ελεγχθεί
επαναστατεί ο Δουξ των Ανατολικν Νικηφόρος Βοτανειάτης Σουλτάνου Ορχαν και Της πριγκnισσας θε0δωρας , εγονος Του anό το Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας Του Γ.Ν . Κοζάνης 298
και με τη βοήθεια των Τορκων ανακηρύσσεται Αυτοκράτωρ. Οι Αυτοκράτορος Lωάννη Καντακουψηνού,
συμμαχίες , ακόμη και ο επιγαμίες , των δύο αυτοκρατορικν
oίκων επαναλαμβάνονται περιοδικά μέχp την Αλωση.
Για χάρη της Χριστιανής ουuγου του , nρyκinσσας του αυτο- επιδρεμές αλλοφύλων και σταυροφορες. Κορυφαία η πρωτη Τομού , η έγκαφη απομάκρυνσή μας από το χρο εργασίας επί
κρατερικού οίκου, ο Τούρκος Εμρης Κουτλουμούς ιδρυσε στο Αλωση και της Παης το 1204 από τους Φράγκους. Μεολά- εμpάνισης υποπτων συμπτωμάτων είναι επί της παρούσης α
Αγιον Ορος την φερνυμη του Μονή του Κουτλουμουσίου . βησαν επίσης εκΠληκτικού θαμβους αναλαμπες του Πατρωου μόνοι αποτελεσματικοί τρόποι αναχαίτισης της διασποpάς της
Eκατό χρόνια nρν την Αλωση ο Αυτοκράτωρ Ιωάννης ΣΤ Καντα - παλmσμού και της τέχης σε μα περίοδο πολιτικής και στραπω - |λοίμωξης .
κουψρός είχε στενές σχέσεις, προσωπικές , οκογενειακές και
πολιτικές , με τον Ουμούp Πaoά και τον Σουλτάνο Ορχάν , γιο
και διάδοχο του Σουλτάνου 0σμάν ο cnoioς ίδρυσε τη δυναστεία
- και την Αυτοκρατορία-των 0θυμανν, Που έρει το όνομά καθοριστική η συμβολή της Αλωσεως και των θρύλων που την Φλωρινα , nouυ μέχρι σήμερα είχε σχείόν μηδενικά κρούσματα,
Του . Οσμανλη ονομαονται στην τουρκική ο 08ωμανοί , δηλαδή πεpέβαλαν και εξθρεψαν τον Ελληνισμό Ο τελευταίος Αυτο- Προερχετα αnό τις επισκέψεις Ελλήνων στο γειτονικό Μονο.
οι απoγονο του 0σμαν. 0 Αυτοκράτωρ Ιωάννης Καντακουψηνός κράτωρ Κωνσταντίνος ΙΑ Παλοιολόγος Δραγάσης προσημείωσε στηρ των ΣΚΟΠων . υπως ειχαμε Υράψει στο προηγούμενο
είχε συνάμει συμμαχα με τους 00ωμανούς το 1345 και σε επ οφράγιση αυτής εε νυμφεύσει τη θυγατέρα του θεοδρα με όταν ακριβς τα πάντα είαν χαθεί τον Μάιο του 1453 , αλλά
τον Ορχάν . Εντωμεταξύ οι Οθωμανοί υπό τον Χαλήλ είχαν
Περασει ηη τον Ελλησηοντο και επί Τρία χρόνια το 1311-ΟΒωμνού Σουλτάνου Μωάμεθ ' u nopaδωσει την Πάη , δαμ δpαστικά τον αριθμό των μετακινούμενων nou περορίστηκε σε
1314 λεηλατούσαν ανελέητα στη θράκη αλλά τελικά σφαγιά - uσε στον βέβαιο νιητή ότι ούτε αυτός ,ο Αυποκράτωρ Ρuμaiων,
σθηκαν μπροστά στα τείχη της Καλλίπολης. Παρ όλα αυτά τα
nαθήματα-μαθήματα , το 1348 ο Αυτοκράτωρ Ιωάννης ΣΤ κά
λεσε τον γαμpο του , Σουλτάνο Ορχαν, και τον Ουμούp πουd στην πύλη του Ρωμανού υπερασπιζόμενος την υπερχιλιετή αναφερει , A μεωση των Περιοpστικν μέτρων ono τον ΕΟΔΥ
Του Αίδινιου στην ειρωηaή ακτή του Ελλησηοντου νυ τον βοη - κληρονομά του . Έγινε , έται , ο Μαρμαρωμένος Βαοιλιας της μερε και ν oκη μας χλορωση πο εικε ως συνεπεια να μην
θησουν στην εκστρατεία του εναντίον των Σέρβων που είχαν Πόλης και η απαντοχή του Βασιλικού Τένους των Ρωμαίων . ηηρουμε πολές φορές τα μέτρα ασφαλείας και να αυξάνουμε
ζηνού . Τότε ο νέος Αυτοκράτωρ Ιωάννης Ε Παλαιολόγος πολιερκεί τη Φκαια, αποτυyχάνει αλλά κατα
βάλλει από υ ωπκρατοpικό ταμείο τα μισά λύτρα , ως |
φρο υποτελείας του , στον Σουλτάνο , ελευθερωνε ηκαν 4 νέα θετικά κρούσματα στην Περιφέρεια τς Δυτικης
τον διάδοχο και τον παραδίδει πανηγυpικα στους γ0 - Μακεδονίας για το διάστημα 4-8 Ιουλίου 2020, το σύνολο των
νείς του ση Νίκαια , noυ μόλις το 1331 είχαν κατακ onoίων είνα κάτοικο του νομού Καστοριάς , Μεταξύ υτν περ
ήσει οι 0θωμανου Εκεί ο Αυτοκρατωρ των Ρωμαων λαμβάνεται ένα ορφaνo κρούσμα που διαγνστηκε στο Πλαίσιο
cpραβωnάζει τη δωδεκαετή θυγατέρα του με τον Χα-Προγραμματισμένου προεγχεερητικού ελέγχου εν τα υπόλουτα
λήλ διάδοχο των 0θωμανν και εγγονο του AUTO-noεκpαν μέσα an τη δοδικασία ης ονλάτης στεων εnopuw
κράτορος των Ρuμαων Καντακουψηου, ατως Πεpηpοp θετικν κρουσμάτων . Τα νέα κρούσματα χαρακτηρίζονται ασυ .
στο Χροnό του ο Νικη-φόρος Γρηγοράς
Μετά οκτ χρόνια το 1389 οι 00ωμανοί υπό τον Σουλτάνο Μουράτ A σάρωσαν την θράκη και την Μaκt , ης Δυτκής Μακεδονίας αnό Τις 24 Ιουνίου μέχρι 7 Ιουίου 2020
δονία και έφθασαν στο Κοσουφonεδιο onoυ καυιγα - ανέρχεται ουνολικά στα 27 από τα οπoa τα 24 εναι κατοικοι
γαν στρατηγική νίκη . Η Αλωση ήταν πα απλό ήτημα του νομού Καστοριάς και τα 3 κάτοικοι του νομού Κοζάνης .
ΝEΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
μπωματικά.
0 σνολικός αpιθμος των Βετικν κρουημότων στην Ποριφέρε α
δείματα στο Πλαίσιο χνηλάτησης επαφν θετικν κρουσμάτων.
Onuς επιmιμαίνει η ανακοίνωση του Ε0ΔΥ Δπικής Μακεδονίας
παράλληλες κοσμογονικές εξελίξει , ίκές εναλλαγές, μαψες η ήρηση των μέτρω, ατομκής προστακίας , η σnoφurn συγρu .
Εντωμεταξύ στο μεσοδιάστημα 1071-1453 διαδραμαποθηκαν
τικής παρακμής μάλιστα .
Το 1453 εάλω η Πόλις. Στην μακραίωνη αυτή υστορή διαδικασία και ωρίμανση της εθνικής ελληνικής συνειδήσεως είνα
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Μεγάλος κίνδυνος για την εξάπλωση του κορωνοού στην
τη διαμέρφωη και εντέλει την ανάσταη του Νέου Ελληνισμου , φ φετο συμΟΛΤες μας , εκατοντοες , καθημερνά περούυnν
, Τα συνερα Η είδηgη ομως σπ καταγροφηκε κρούσμα σε υndλΠαρά ταύτα , anavτντας στην πρόταση του πολιορκητή νεαpού ηΜΟ Που υπmρετουσε στον ΣκΟΤιανό ουνοριακό σταθμό μείωσε
ΟΒυμανού Σουλτάνου Μωάμεθ Β να nοραδσε ην Πάλη , διεμ- paσnκα τον αριθμό των μετακνούμενων nou πεpoρίστηκε σε
Για το ήτημα της nανδημίας του κορωνοού δήλωση εξέδωσε
ο δήμαρχος Φλωρνας Βασλης Γιαννάκης όπου , μεταξύ άλλων
δεκάδες .
ούτε κανείς άλλος έχει το δικαίωμα να του την παραδσει.
Και , επιοφραγίζοντας τα
υψηλόφρονα εκείνα λοια του , έπεσε
τα τενη των, opoupων στην Καλλπολη και ο οθωμανοί τα κα - ορpuή μα (εστή, στην ελληνική κιβωτό Της Γ' aυτό όταν το υπαυχει, δεν εξοφανίστηκε. Είναι δηλα μας , είναι παντού . 0
κίνδυνος να ασθενήσουμε είναι ορατός και καθημερινός . Δεν
Τέλαβαν, Ηλεγχαν πλέον τα Στενά , Η Κωνσταντινούπολη 1821 εξεγέρθηκαν οι Ελληνες κατά των Οθωμανων , anoντoαν Εαι καυλο ΤeD ΤΟ γεγονός όι η Ελλάδα αnaγέρεψε Την
είνε anκλεσθεί Παρ όλα αυτά οι συμμαχίες και επιγομίες στην εpά Συμμεχία της Ευφωπς ση δεν ησαν εnανουτας ανe, εσυδο σm χρα μας των κατοίκων της Βόρειας Μακεδονία
με τον 20υAτανο συνεχιζονταν . Κα τα παράδοξα της Ιστορίας , τρoπείς της νεμιμότητος διότ ουδέποτε είχαν παραδοθεί στον 0000 υυ Χωρα μας τν κατοικων της Βόρειας Μακεδονίας
Σουλτάνο ούτε τον είχαν αναγνωρίσει με ουνθηκες, Η επισή. ογω Ψηλης οιασΠοpaς του κορωνοίου στη χρα αυτή , Χρειά Εντωμεταξυ ano το 1341 μέχρι το 13540 Αυτοκράτωρ μανοη αυτή υπήρξε καίρια για τη στόση της Ευρπης απένανη νu pμοηoυμε αλΗ 0a nou Συχαμε με ΠΟ ΚΟΤΟ
Ιωαννης Σ Καντακουνος είχε αποδυθεί επί δέκα τρία σην Εθνεγερσία, επειδή έται η Ελληή Επανοσταση δεν αμ. aσντας ενα μερος των Ελευθερων μας α να εμοστε υγείς,
επίσης.
Παρακαλ και συνιστ στους συμπατριτες μου να περο .
σγεδόν χρόνα σε έναν ανελέπτο εμύλιο με τον Ιωάννη Ε Παλα σβητούσε τα θεμέλια της Ιεράς Συμμαχίας η onoία anογορευε ίρουν την κινητικότητα Τους Προς τη χρα αυτη και όποε
ολογο , ο οποίος διεκδικούσε τον θρόνο και ενωρίτερα υπηρέ- κάθε ανατροτή προύψισταμένου καθεσττος.
ησε τους Τουρκους ως στρατηγός του Σουλτάνου καθς ανα
φέρει στο Χρονικό του ο rεργιος Ακροπολίτης . Οστόσο , σε
είνα αναγκαίο και εξρχονται της χρας μας να τρούν επακpιβoς
συνέχεια στην σελίδα 2 Λ Τα μετρα α0goλειας (anoσταση , μάσκα , γάντια , καλό
πλύσιμο χεριν ) για να μην εισάγουμε κορωνοίόν.
την κόρη του Ελένη με τον αντίπαλό του , νόμιμο δεκδικητή του | ΛΑ0ΟΣ Η ΑΡΙΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
θρόνου , Ιωάννη Ε Παλαιολόγο , γιο της Αννας της Σαβοίας! 0
εμφύλιος πημε τέλος , το 1350 όταν ο Ιωάννης Ε Πααολογος,
επί κεφαλής τουρκικν συμμαχικν δυνάμεων , κατέλαβε τη
θεσσαλονίκη όπου στέφθηκε Αυτοκρύτωρ . Το 1358 πεpατές
αρπάζουν και κρατούν αιμάλωτο στη φρa-γκοκρατούμενη
Φκαια τον Χαλήλ , διάδοχο των 0θωμανν , γο του Σουλτάνου
Ορχάν και της πριγίτικσος θεοδρας , εγγονό του ΚαντακουΣε επιστολή που απέστειλε η Ενωση Αστυνομικν Υπαλλήλων Ν. Φλρινας στους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη
Για μια ακέμα φορά διέλαθε της προσοχής μας η αρίθμηη| Μιχαλη Χρυσοχοίδη Υγείας Βασιλη Κικίλια, Εξωτε μκν Νίκο
Δένδια , Υoυποuργό Πολπκής Προστασίας Νίκο Χαρδαλιά και
| Παρακεής 3 Ιωλου 2020, 6μερε αμ3μηση 2877 arn τu pθυ στην Πανελλήνια Ομοσπονδια Αστυνομικν Υπαλλήλων επι
oημαίνεται 0 Κίνδυνος εξάπλωσης C0VID-19 αnό το άνοιγμα
Ζητούμε συγνμη αnό τους αναγνστες μας και εληίζουμε των συνόρων. καθς εκατοντάδες Ελληνες πολίτες εξέρχον.
τα (και επιστρέφουν) aπό Κρυσταλλοπηγή και Νίκη χωρίς τον
napaμικρo υγειονομικό έλεγχο από κλιμάκια του Ε.0.ΔY.
| του φυλλου της εφημερίδας μας Το προηγούμενο φυλλο , της
|2878.
| να μη επαναληφθεί.