Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουλίου
Κοδιμερινή οικονομική ειδική gημερίδα Διακηρίξευν Δημοηριστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7108
Τιμή : 1.00t
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Προστασία
Πρτηs
κατοικίαs
- Τi zητούνα θεσμοί
Εξοικονομ κατ' οίκον
Αλλάζει όνομα και δίνει λεφτά μέχρι
και για συστήματα παρακολούθησηs
Στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς
παραπέμπε ται
θέμα του νέου πτωχευτικού νόμου για
ιδιτες και επιχειρή
σεις, που θα ισχύσει
από τις αρχές του
επόμενου
Έως το τέλος του
μήνα αναμένεται το
νέο Εξοικονομ κατ'
οίκον όπως ανέφερε ο
ο υφυπουργός, ΕνέρΥειας ,
Θωμάς . Όπως είπε
πρόκειται για ένα μοντέρνο και αρκετά πιο
θηκν και προβλέ ψεων επεξεργάζοντι
ένα μοντέρνο και αρ κετά πο φιλόδοξο
πλαίσιο για την εν .
Γεράσιμος σχυση της ενεργειακής αναβάθμισης των
κατοικιν για τη μετάβαση σε ένα καθεστς
φιλικό πλαίσιο για την στήριξης ενεργειακής
ένίσχυση της, ενεργε- εξοικονόμησης καθς
και αυτονόμησης.
Το νέο πρόγραμμα
αποτελεί ένα μέτρο
άμεσης απόκρισης της
αναβάθμισης
60.000 κατοικιν ετη.
σίως . προϋπολογισμού
έτους,
καθς και το πρόγραμμα γέφυρα-για
την προστασία της
κατοικίας,
μέχρι το 2030.
"Για την επίτευξη των
κυβέρνησης
Περιγράφοντας τις
διαφορές
κές παρεμβάσεις( θερμομόνωση,
εποχή μετά την πανδη
στόχων της εθνικής μία , με στόχο να τον .
σει την οικονομική
στρατηγικής προβλέ . δραστηριότητα σε κλά
πεται η ενεργείακή δους εγχριας προστι
αξίας
( κατασκευαστικός κλάδος,Παραγωγή δομι .
κν υλικν
θερμικν ηλιακν συστημάτων) και να ενισχυσει τα νοικοκυριά
πρτης
που θα καλύψει για
σχέση με προηγού- ματα κλη) και την
μενα αντίστοιχα προγράμματα , λέει : Ο
σχεδιασμός του νέου
προγράμματος
οποίου το όνομα θα
προσθήκη μιας " έξυmνης" συνιστσας με
την εισαγωγή νέων τεχνολογιν που χαρα
συνέχεια στην 11 ενεργειακής
αναβάθμιση 60.000 κατοικιν ετησίως και
υλοποίηση Περίπου 8
θέμενης
Παγνειν
η πληρωμη δισ. ευρ μέχρι το
δόσεων
δανείων
κτηρίζουν
είναι Εξοικονομ-Αυ -Έξυπνο Σπίτι" σηματοτονομ και ευελπι στούμε
ανακοινωθεί
στον Ιούλιο για να τρέ.
δοτντας τη μετά.
2030.
Λόγω των απαιτή σεων που δημιουργούνται στο πλαίσιο
των πρόσφατων μα.
κροοικονομικν συνβαση πος τη
ψηφιακή εποχή.
Τέτοιες τεχνολογίες
μέσω της μείωσης του ξει μέσα στο φθινό - είναι τα έξυπνα συστήκόστους ενέργειας, Πωρο περιλαμβάνει ματα διαχείρισης (φω
συνέχεια στην 10
αναφέρει ο κ . Θωμάς.
εκτός από τις "κλασι Με βαρύν όνομα
κλείνει n ΔΕΗ και
το μεγάλο πακέτο τιτλοποίησns
Ανάσα για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
αποτελεί η απόφαση
των τραπεζν να παρατείνουν ως το
τέλος του έτους την
αναστολή πληρωμής
δόσεων κεφαλαίων
για ενήμερα δάνεια .
διευκόλυνση
αφορά όλα τα νομικά
και φυσικά πρόσωπα
που αποδεδειγμένα
συνέχεια στην 2
ληξιπρόθεσμων
οφειλν
Σελίδα 9