Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, ΠΡΩΤΝΟΣ TUΠΟ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής- Νικθλαος Καραθάνος 1951-1974 *Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταιρίδον Ι. Στλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 9 ΟΥΛΙΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)* Αp φύλλου 6880-12.149
Ο Συνδικαλισμός
Ο γενικός διευθυντής
Σε κοινή θέα
Motocross 2020της ΔΙΑΑΜΑΘ
στη μέση του δρόμου
Δυναμική επιστροφή
στις Ένοπλες
Δυνάμεις
κ. Βογιατζής μιλάει
σκουπίδια στην οδό
του πρωταθλήματος
Γράφειο Ιωάννης Μ . Ασλανίδης
στον Πρωινό ΤύπΟ
B. Ηρακλείου
στην Προσο τσάνη !
Σε διοδικοσία αδαοδόησης από την Π.Ε. Δρόμος τα 8 νέα δημοτικά ΚΔΑΠ Περιοδεία του υπ. Μακεδονίας-Θράκης Θ. Καράογλου στη Δρά μα
Νέος βρεφικός σταθμός
ετοιμάζεται από το Δήμο
Δράμας για άλλα 26 βρέφη
- Δηλσεις του προέδρου ΝΠΔΛ κ. Δερματίδη στον n.Τν.
Σημαντικό πρόβλημα στους Δήμους
Νευροκοπίου και Παρανεστίου
η αυξημένη υπογεννητικότητα
Του θανόση Πολυμένη
Σοβαρά ζητήματα για το Νομό Δράμας και όχι μόνο τέθηκαν από τους αιρετούς
της Δράμας
Αλλαγές στις αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και επιστροφή
του 42% για εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχν
, σης από την Περ.
-φερεακή Ενότητα
Δράμας βρίσκονται τα 8
νέα Κέντρα Δημιουργκής Απασχόλησης Παδν (ΚΔΑΠ, που έχει
εξαγγείλε για να λε
τουργήσουν από τον ερ
χόμενο Σεπτέμβριο, από
το Δήμο Δράμας.
Οι αδειοδοτήσεις δινονται από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
της Δύθυνσης Δημό
σας Υγείας και Κονωνκής Μέρμνας της Συμβούλιο την απόφοσή του για τη δημΠ.Ε Δράμας. Οι ανακαίνωση των αδε , ουργία 8 έων ΚΛΑΠ με Τις αντπολιτεύοδοτήσεων αυτν γίεται μέσωτου προ σεις να διαφωνούν ως προς το αν εναι
γράμματος της ΔΙΑΥΓΕΙΑ από την κατάλληλοι χροι κάποια από τα ΝηηαΠερpεpeακή Ενότητα Δράμας κα μέχρι γωγία της περιοχής του Δήμου Δράμας
στιγμής χθες Τετάρτη 8 bυλίου, ανακο
νθηκαν οι πρτες απ' αυτές τις αδεοδοτήσεις Θα πρέπει να σημεκσουμε σουν τα 8 νέα δημοτικά ΚΔΑΠ και έχει
ότι, το πιθανότερο μέχρι σήμερα να επιλέξα ο Δήμος Δράμας είνα: Το 50 nυ .
έχουν ήδη ανακονωθεί όλες α αδαοδο- μνάσο Δράμας , το 160 Δημοτικό Σχοτήσεις.
Οι πρτες απ' αυτές λοτόν είναιγια το Δημοτικό Σχολείο Καλού Αγρού το Δη
1ο και 20 ΚΛΑΠ που θα λεπουργήσουν μοτικό Σχολείο Νέας Αμισού το Νητιa αντίστοςα στο 5ο Γυμνάσιο και στο 16ο γωείο Καλλιφύτου και το Νητιαγωγείο
Δημοτικό Σχολείο Δράμας , το ΚΔΑΠ Χωριστής , καθς επίσης και Παδικός
Νέας Αμισού στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σταθμός Ξηροποτάμου, ο οποίος θα λειΑμισού, και το ΚΔΑΠ Καλού Αγρού στο
Δημοτικό Σχολείου Καλού Αγρού
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Δήμος Δρά τουργήσουν αυτά , θα υπογραφεί μα
Του Θανόση Πολυμένη
ΕPΙΟΔΕΙΑστο Νομό
το πρωί , ουφυπου Υός Εσωτερικν ( Μακε δονίας
Θεόδωρος Καράογλου , ο
οποίος επτισκέφθηκε με τη
σειρά τους Δήμους της
Π.Ε όπουω και συνομλησε
με τους δημάρχους Κ Nευ.
ροκατίου κ Κυρακίδη.
Προσοτσάνης κ Αθανασιάδη, Παρανεστίαυ κ Καθράκης ) κ
μας έχει ήδη περάσει ατό το Δημοτικό
Δοξάτου κ.
ΦΩΤΟ Π.Τ.
για χρήση ΚΛΑΠ
Οι χροι που πρόκειται να λειτουργή
Ζεκερίδη και Δράμας κ.
Μαμσάκο , καθς και τον αντπτεριφερεάρχη Δράμας κ
Πααδόπουλα Τέλος, συναντήθηκε με τονπρόεδρο του θε όπι του άλο που δεν είναι της αρμοδιότητάς μου,
Επιμελητηρίου κ Γεωργιάδη όπου συζήτησε θέματα που
αφορούν την επιχepηματικότητα στο Νομό Δράμας και
όι μόνο .
Msτά από συζήτηση noυ είχε ο κ . Καράογλου με το δή αρκεί να Τις αξοποήσουμε καινα υλοποήσουμε τα έργα
μαρχο Δράμας , ο υφπουργός αναφέρθηκε στα εργα που κακς, αδίκως , τόσα χρόνα έχει στερηeεί .
που συζήτησαν με τον κ Μαμσάκο, ξεανντας από τον
οδό άξονα Δράμας-Αμφίτολης , λέγοντας χαρακτηρ . μεωσε ότι ενα πολυ σημαντική η σύνδεσή μας με την
σικά ότι η Δράμα το δεκαιούτα, και εναιη μοναδε νaτ. Οδό και επιτέλους πρέπει να γνουν πρόξη όλες
πόλη μαζίμε την Εδεσσα που δεν έχουν συνδεθεί με την
Εγνατία Οδό . Στο σημείο αυτό θύμοε ότι ο πρωθυnοuο αυτές οι δεσμεύσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Υός κ . Μητσοτάκης τον Σεπτέμβριο του 2019 είχε αναφερθεί και ονομαστκά στο έργο αυτό ότι θα γίνει κατά μης, επε σην μπορεί με τroτa η Δράμα να είαι έξω
τη διακυβέρνηση του δου.
οκ καράογλου αναφέρθηκε επίσης και στη Σηρο - Υπογεννητικότητα σε Δήμους της nE. Δράμος
δρομική Ενατία, λέγοντας ότ, σταπλαίσια της χάραξης
της νέας σιδηροδραμικής οδού, θα πρέπει να υπόρξει
ένας κλάδος ο οποίος θα έρχεται στη Δράμα , γατί είνα ψες του στους υπόλοπους Δήμους του Νομού : Κ Neuμια πόλη η οnoία στορεκά είxε πάντοτε το σδηρόδρομον Οπως είrε ταχαρατηριστκά δεν είνα δια σε άλες τις
εν όπως είrε χαρακτηριστικά κα ο Αγιος Βασίλης στη Πεοοχός και σε όλους τους Δήμους .
Δράμα με το οιδηρόδρομο φτάνει .
Όπως είπε, ο σιδηρό
δρομος είναι ένα εργαλείο
που σε όλες τις χρες του
κόσμου είναι το πρτο
μέσο μαζής μεταφορός, είνα απαραίτητο στοοχείο για
την ανάπτυξξη μας περιοχής- . Ο κ Καρόoγλου υποσχέθα είμαι σύμμαχος και συμπαραστάτης στην προσπάθεια
να γίνουν πράξη και τα δύο , να ξεκνήσουν το συντομό
τερο δυνατόν, γιατi η Δράμα έχει πολλές δυνατότητες
λείο , το 140 Νηπιαγωγείο Δράμας το
Σε δηλσεις του ο δήμαρχος Δράμας κ Μαμσάκος , ση
1 τις απογευματινές
ρες Προκεμένου να μορέσουν να λακαι ως :
Αναφορικά με ην χάραξη της σδηροδραμικής γραμ.
προγραμματική
βαση μεταξύ του Δήμου
Δράμας και του Ναμκού
Προσπου του Δήμου ,
ως προς το ήτημα της
παραχρησης του σχολείων .
Στα ΚΔΑΠ μετέχουν
παιδιά ηλικας από 5 έως
12 ετν , όσα δηλαδή
φοτούν στα Δημοτικά
Σχολεία της πόλης μας
σύμαπό τις εξελίξεις και του ζητήσαμε να είναι συμπαραστάτης στην προσπάθειά μας.
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Οκ Καράογου αναφέρθηκε επίσης και στις επισκ ροκοπίου , Προσοτσάνης , Παρανεσπίου και Δοξάτου.
Νέες υπερούγκρονες υnηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
| σελ.5η|
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
PERSONAL PROTECΤIVE EJUIΡΜΕNΤ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξνικός Τομογρόφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζφμένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν .Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
2521031 290 16936 609382
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυη μένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα