Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Αίσιο τέλος για αγνοούμενο Απαλλαγή επιχειρήσεων
από τέλη αποφάσισε
sλ7| το ΔΣ Αν . Μάνης > σελ 8
Ανοιξαν τον διάλογο για έναν
αναβαθμισμένο αρχαιολογικό
χρο στο Αμυκλαίο > σελ 1
άνδρα στη Σπάρτη
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 | Ετος 24-1 Αριθμός 5911 | ΤΤμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . [email protected] . www.lakonikos.gr
Αναξιοποίητος και δυσπρόσιτος ο αρχαιολογικός χρος
Στην αφάνεια παραμένι
η αρχαία Πελλάνα
Αφαιρέθηκε
από τη Λακωνία
το κρούσμα
κορωνοϊού
Διορθθηκε
η αναφορά
Που Προκάλεσε
αναστάτωση
Μετά τη σύγχυση και την κα τακραυγή που προξένησε η
σνακοίνωση της Περιφέρειας
και του Εθνικού Οργονισμού
Δημόσιας Υγείας (EΟΔΥ) για
καταγραφή κρούσματος κορωνοϊού στη Λακωνία, δεν
καταχωρίστηκε τελικά στον
νομό μας-επομένως ούτε και
στην Περιφέρεια Πελοηownσου- η συγκεκριμένη περί οφορούσε
Πτωση
εισαγόμενο περιστατικό σε
Πύλη εισόδου της χρας μας
Επισημαίνεται ότι , όηως
αnοκάλυψε ο Λοκωνικός
Τύπoς, anό την Τετάρτη (B/.
το κρούσμα nou χρεθηκε
napoδικά στη Λακωνία ,
αφορά μια αλλοδαπή γυναίκα
Πou διαγνστηκε θετική,
μετά από έλεγχο noυ υnoΒλήθηκε στο Τελωνείο Προμαχνα κατά την ηροσηάθεια
εισόδου της στην Ελλάδα anό
τη Βουλγορία . Η συγκεκριμένη γυναίκα φαίνεται ότι
είχε τελικό προορισμό τη Λa κωνία και γ' αυτό , όηως ΠροΒλέπεται σηό τις οδηγίες του
ΕΟΔΥ , το κρούσμα καταχωpήθηκε αρχικά στον νομό .
Φυσικά, η εν λόγω ολλοδαπή
δεν ταξίδεψε στην Περιοχή
μας και θα Παραμείνει σε
υnοxρεωτική
μέχρι την ανάρρωσή της
Ως εκ τούτου , τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Περιφέρεια
αμετόβλητα , ανερχόμενα σε
202, εκ των οnοίων μόνο ένα
στη Λακωνία nou μάλιστα χα ρακτηρίζεται ως εισαγόμενο
[ του 88xρονου από τον Πει ραιά nou ταξίδεψε στη Μάνη
τον Περασμένο Μόρτιο
Νέα Παρέμβαση Δαβάκη στην υπουργό Πολιτισμού
Σημόδια ακραίας εγκατάλειψης σηοuδαιότερα ευρήματα Πολιτ -αυξημένος είναι ο κίνδυνος αρ - npοκαλντος οργή και θλίψη .
nou χρόνο με τον χρόνο βαθαί - στικής κληρονομιάς του 21ου χαιοκαηηλίας λόγω αnουσίας σύμφωνα με καταγγελίες και
νουν και ηληγνουν το κοινό σί αινα στην αρχαία Πόλη της Λασθημα,
ορχαιολογικός χρος της Πελ - Καθηγητής θεόδωρος Σπυρό- το μπάζωμα του ενός τάφου από θίσταται επισκέψμος κατά
λάνος , Προμετωηίδα του onoiou nουλος , τα oπoία εκτός από το το 2002 και nαρά τις δεσμεύσεις nεριόδους ωστόσο δεν υπάρχει
anοτελούν οι περίφημοι θολωτοί γεγονός ότι Παρομένουν μη επι- ορμόδιων αρχν και φορέων για σταθερό καθεστς λειτουργίας
τάφοι μυκηναϊκής Περιόδου.
Πρόκειται για μερικά anό τα των καιρικν φανομένων , εν στοση nαραμένει αμετάβλητη,
φύλαξης
Παράτις έντονες αντιδρόσεις για χής 0 ορχαιολογικός χρος κααναφορές κατοίκων της περιοnapoυσιάζει
ο κεδαίμονος, nou aνακάλυψε ο
σκέψιμα, Βρίσκονται στο έλεος Προσωρινή nαρέμβαση, η κατάκαι το λουκέτον επανέρχεται.
ουνέχεια σελ 9
Πλέγμα αιτημάτων
για στήριξη του Πρωτογενούς τομα
Οι επισημάνσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Προς την Πολιτεία
καραντίνα
Παραμένουν
Σειρά ηροτόσεων για την ενί σχυση του αγροτικού κόσμου
της Περιφέρειας Πελοηονήσου
και του Πρωτογενή τομέα, nou
Πλήττεται τα τελευταία χρόνια
aπό την κλιματική αλλαγή , αλλά
και τις συνέπειες των μέτρων
anoτροπής διάδοσης του κορωνοϊού , ενέκρινε το Περιφερει
οκό Συμβούλιο, το onoίo
συζήτησε δια μακρν το συγκεκριμένο θέμα στη συνεδρίαση
του τη Δευτέρα 6 Ιουλίου .
Το σμα ενέκρινε κατά ηλειοψηφία την Πρόταση της ηερι φερειακής αρχής , στην onoia
Προστέθηκαν οι εππλέον επ σημάνσεις Πou έγιναν από την
μείζονα αντιηολίτευση.
ΑΠοχρηση
από το βιβλίο
Προσπων
(Face book)
του Πργου Ανωγειάτη
συνέχεια σελθ
31lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα