Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

30oC, 21:00

€0.80

27oC - Υγρασία 41%-72% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:21 - Δύση ηλίου: 21:09

Ðïëéôéêïß ÷ùñßò ðïëéôéêÞ

Μικρά δράματα πυροδοτούνται και άλλα εξελίσσονται ενώ η οικονομία βουλιάζει στην ύφεση.
Όσοι είναι εκτεθειμένοι στην αγορά, μικροέμποροι, επαγγελματίες, κυρίως μισθωτοί αισθάνονται την απειλή της ανέχειας, μόλις παρέλθει η ψευδαίσθηση της φετινής τουριστικής περιόδου. Η ακύρωση πτήσεων συμπληρώνει εκείνη
των κρατήσεων σε πλείστες όσες μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, βαρύνοντας με μαύρες σκέψεις τους ανθρώπους τους. Ένα κακό σενάριο φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Οι Κερκυραίοι περιμένουν από τον πρωθυπουργό και το κυβερνητικό κλιμάκιο ν’ ακούσουν κάτι που θα
διασκεδάσει την ανησυχία τους. Αναλόγως, αν και βεβαίως δεν είναι της ίδιας θεσμικής δύναμης πυρός, θ’ ακούσουν και από τον Γ. Βαρουφάκη την πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση της ύφεσης που έσυραν μαζί τους ο κορονοϊός και η παγκόσμια καραντίνα. 3»

Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5154

ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ο ΕΝΑΣ, ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΟΜΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ

ÂáñïõöÜêçò vs ÌçôóïôÜêçò

• ÐÝíôå õðïõñãïß
óõíïäåýïõí ôïí
ðñùèõðïõñãü óôçí
ÊÝñêõñá
• Ôñåéò âïõëåõôßíåò ìå
ôçí ÓáêïñÜöá áðü áýñéï
åäþ êáé óôéò äéáäçëþóåéò
ΚΕΡΚΥΡΑ. Όπως ανακοίνωσε ο
Στ. Γκίκας, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα αποτελείται από τους Υπουργούς: Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, Περιβάλλοντος Κωστή
Χατζηδάκη, Υγείας Βασίλη Κικίλια, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη,
Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, τον
Υφυπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθανάση (αρμόδιο για τα ζητήματα εμπορίου), τον ΓΓ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Μανώλη Γραφάκο.
Σελίδα 5>>

Ðñüôáóç íüìïõ ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç
ôùí óõíåðåéþí ôçò ýöåóçò ðáñïõóéÜæåé
áðü ôçí ÊÝñêõñá ï ÂáñïõöÜêçò
Την πρόταση νόμου του ΜέΡΑ25 για την προστασία των πολιτών από την εντεινόμενη οικονομική κρίση, θα παρουσιάσει
στην Κέρκυρα ο Γ. Βαρουφάκης. ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 5»

Óôï ñõèìü ôïõ êïñïíïúïý ÷ïñåýïõí ôá ÂáëêÜíéá
ËÜèïò ï ó÷åäéáóìüò ôïõ ÊõðÝëëïõ
ÅëëÜäáò, ÷ùñßò ðñïïðôéêÞ >>
13

Ï Óð. Ìáõñüðïõëïò
óôçí åêðïìðÞ
ôçò ÅÑÁ ÊÝñêõñáò
«Ôá ôñáãïýäéá ìáò, ïé
ñßæåò ìáò» 11>>

«ÐñÜóéíï öùò» áðü
ôï Åëåãêôéêü ÓõíÝäñéï
ãéá ôéò ÅñãáôéêÝò
Êáôïéêßåò Áã. ÉùÜííç 9>>

16>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα