Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4719 - ÅÔÏÓ 17ï

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Παραβατικότητα στους ΡΟΜΑ
• Ανομία, παραβατικότητα και
εγκληματικότητα
επικρατεί στους
Τσιγγάνικους οικισμούς των
Σοφάδων,
καταγγέλλουν
κάτοικοι της
περιοχής...

s

Πολιτική

Óåë. 5

Πολιτική

Μήνυμα του Γ. Κωτσού για την επέτειο Προχωρά η ανέγερση
ενός έτους διακυβέρ- νέου Αστυνομικού
νησης της χώρας από Μεγάρου
τη Ν.Δ.

s
Όταν οι μεγάλοι ζωγράφοι

Óåë. 9

• Βρίσκουν
ποιητικά
ίχνη…
στις παιδικές βιβλιοθήκες
!!!»

s

Óåë. 12

s
Δράση εμβολιασμού
Óåë. 11

• Από το

Γενικό Νοσοκομείο
Καρδίτσας
σε συνεργασία με το
Παράρτημα
ΡΟΜΑ

s

Óåë. 6

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr