Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τ ε τ α ρ τ η 8 Ι ο υ λ ι ου 2 0 2 0

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 36 27 Åτοσ 17ï/ Τι µ η 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÁðïíïìÞ âåâáéþóåùí
óõììåôï÷Þò áðü ôïí Ìçôñïðïëßôç
ìáò ê. Ôéìüèåï óôïõò ìáèçôÝò
ôïõ ÔìÞìáôïò ÑïìðïôéêÞò

ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÓ ÔÏÕÑÉÓÌÏÓ

NÝá ðáñÜôáóç ãéá

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ «ÊÁÑÅËÁÓ» ΙΚΕ

ôéò áéôÞóåéò ðáñü÷ùí

ÃÉÁ ÔÅÔÁÑÔÇ 08/07/2020
ÊÁÉ ÐÅÌÐÔÇ 09/07/2020

-Káé åíßó÷õóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý

ÓÅ Ë . 1 1

Ìïó÷Üñé øá÷íü.............................. 6,49 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé ìå êüêêáëï...................... 4,29 € ôï êéëü
×ïéñéíü øá÷íü................................ 3,79 € ôï êéëü
ÐáíóÝôá ÷ïéñéíÞ.............................. 3,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò........................... 4,99 € ôï êéëü
ÊéìÜò ÷ïéñéíüò................................ 3,69 € ôï êéëü
ÊéìÜò ëÜðá ìïó÷Üñé........................ 5,49 € ôï êéëü
Æõãïýñé.......................................... 3,39 € ôï êéëü
Ãßäá................................................ 2,99 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ìðïýôéá........................ 1,89 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêá ÷ùñéÜôéêá...................... 2,49 € ôï êéëü
Óõêþôé ìüó÷ïõ............................... 4,49 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü.................................. 2,89 € ôï êéëü
Êáé óôá øçôÜ ìáò
Êïôüðïõëï êåìðÜð......................... 4,99 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï............... 4 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï
Êüôóé ÷ïéñéíü............................. 3,00 € ôï ôåìÜ÷éï
ÊåìðÜð ÷ïéñéíü............................... 7,49 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ìïó÷Üñé........................... 13,90 € ôï êéëü
ÊåìðÜð ðñüâåéï............................. 9,90 € ôï êéëü
ÊïêïñÝôóé...................................... 9,99 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï.................................. 9,90 € ôï êéëü
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42
ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

Ðñï÷ùñÜ ç áíÝãåñóç íÝïõ
Áóôõíïìéêïý ÌåãÜñïõ Καρδίτσας

ÓÅ Ë . 7

ÌÞíõìá ôïõ
Ã. Êùôóïý ãéá
ôçí åðÝôåéï
åíüò Ýôïõò
äéáêõâÝñíçóçò
ôçò ÷þñáò
áðü ôç Í.Ä.
Ó ÅË . 6

ÐáñÝìâáóç ôçò
Áó. Óêüíäñá
óôïí Ðñüåäñï
ôïõ ÅËÃÁ
ãéá ôéò æçìéÝò
óôï Íïìü

Åîáêñéâþèçêå
ç äñÜóç
2 åãêëçìáôéêþí
ïìÜäùí, ðïõ
äéáêéíïýóáí
ìåãÜëåò ðïóüôçôåò
çñùßíçò
óôç Èåóóáëßá

Ó ÅË . 6

ÓÅ Ë . 6

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

Ó ÅË . 1 2

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα