Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΠΙΑ Ο
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΊΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
8 Τουλίου 202
Προκοπίου μεγαλομ Θεοφίλου όσ του έκ Ζίχνης
Σελήνη 18ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 610-Δύσις 850
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία.Ανεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ . (22-32β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι έως 6 μπωφόρ (21-30β.)
Άριθμ. φύλ. 41698
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΟΙΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΥΖΗΤΟΥΝΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕΣΩΕΠΤΡΟΠΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Η Εύρπη άμφισβητεί τό δικαίωμα
έπεχτάσεως τν χωρικν μας ύδάτων!
Μτορρέλλ: Είναι έλληνο-τουρχκή διαφορ-Απειλές Τσαβούσογλου γιά δράση έπίτου πεδίουν
ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ δέν θά έπρε-σογείου ή νά άνακόψει τίς προκλη
πε νά έχουμε . ΌΎπατος Εκπρό - τικές δηλσεις και ένέργειές της.
σωπος της ΕΕ για τήν Εξωτερική Καίαυτό άναδεικνύεται άπό τίς κοιΠολιτική καί τήν Άσφάλεια Ζoζέπ Μπορρέλλ είχε δηλσει έκ
τν προτέρων δτι σκοπός του ταξιδιού του στήν Άγκυρα είναι ή άποκλιμάκωσις της έντάσεως έν όψει όμιλεϊ για κέλληνο-τουρκικές διτής Συνόδου του Συμβουλίου Εξω - αφορές στίς όποίες έντάσσει και
τερικής Πολιτικής και τής Συνόδου άνύπαρκταζητήματα, δόπως π.χ. τήν
Κορυφής τής ΕΕ. Πού σημαίνει ότι
ούτε κάν θάπροσπαθούσε νά πείσει Τσαβούτσογλου, ίταμός δπως πά
τήν Τουρκία νά ύποχωρήσει άπό τις ντα, άπειλεί μέ μεταναστευτικά κύπαράλογες άξισεις και διεκδική
σεις της στίς θαλάσσιες ζνες του
Αίγαίου καί τής Ανατολικής Με - λευσις του ύποθαλασσίου πλούτου .
Επικοινωνήσαμε τίς ίδέες σης άνευ όρων ύποστήριξη άπό
μας γιά μία έπί πλέον έναλλακτική τήν ΕΕ ή όποία τούς κακομαθαίλύση στόν κ Μτορρέλλν δήλωσε
ό Τουρκος ύπουργός, έπιση μαίνο- στιγμής , τό πρόβλημα δέν έχει
ντας ότι οί κατανομές των ύδρογονανθράκων μπορεί νά γίνονται
αμέσω ένός μηχανισμοϋ τής ΕΕ.
μπορεί νά είναι μέσω ίδιωτικν
έταιρειν. Είναι άδικο αίτημα; ύφαλοκρη πίδα, τό όποίο είναι το
Όχι δέν είναι. Όπότε, γιατί συμ βαίνει αύτό; Ή"Ελληνοκυπριακή αυτά, είμαστε έτοιμοι νά συνεργα Διοίκησις, δπως και μέ άλλα θέ - στουμε μέ όλες τίς χρες της Άναματα, άγνοεϊ τούς "Τουρκοκυπρί- τολικής Μεσογείου, ίδίως μέ την
ους" στή νήσο καί βλέπουν τόν
έαυτό τους ς τόν μοναδικό ίδιοκτήτη τής νήσου . Λαμβάνουν έπινει άκόμη περισσότερο. Μέχρι
νές δηλσεις του άξιωματούχου της
ΕΕ μέ τόν Τούρκο ύπουργό Εξωτε
ρικν Μεβλούτ Τσαβούσογλου .
Ο Μπορρέλλ συνιστά διάλογο και
κατανομές τν ύδρο-λυθεί Γι' αυτό λέω ότι ή ΕΕ πρέ
πει νά γίνεται μέρος τής λύσεως
καί όχι μέρος του προβλήματος .
Καί έχουμε δουλειά στή δική μας
φυσικό μας δικαίωμα . Παρ' όλα
έκταση τν χωρικν ύδάτων , ένω δ
ματα θέτοντας και δρους ς πρός τό
πς θά μεθοδευθεί ή συνεκμετάλΈλλάδα, έκτός άπό τήν "έλληνοκυπριακή πλευρά" .
κ οίxx Μπορρέλλ καί Τσαβούσογλου
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Δομικό
άνασχηματισμό
σχεδιάζει
ό Πρωθυπουργός
Ό κάξων Μητσοτάκη
-Τσίπρα
Αοχισε ή συντήρησις
τν βασιλικν όχημάτων
ΕΑνα στό Τατόι
ΑΛΛΑΓΗ στήν ίδια τήν όργάνωση της
Κυβερνήσεως σχεδιάζει ό Πρωθυπουργός, έναν χρόνο μετά τήν νίκη στις έκλογές. Σέραδιοφωνική συνέντευξη πού παρεχρησε στόν Σκάν ό Κυριάκος Μητσοτάκης άπεκάλυψε δτι θά ύπάρξει δομικός άνασχηματισμός, θά τοποθετηθούν
τά κατάλληλα πρόσωπα στήν κατάλληλη θέση, ένω θά ύπάρξουν και κέπικαλύψεις άρμοδιοτήτων και κάναδιατάξεις δομν . (Ο άνασχηματισμός δέν
άφορά μόνο πρόσωπα . Αφορά και τήν
ίδια την όργάνωση της Κυβέρνησης
είπε χαρακτηριστικά ό Πρωθυπουργός,
Η ΝΕΩΤΕΡΗ ίστορία μας δείχνει πς όσοι πρωθυ- δικτες τους : τήν τιμή τους καί τήν έλευθερία τους .
πουργοί έπιχείρησαν νά όδηγήσουν στό άκροατή- Στόν άντίποδα τέσσερεις άλλοι Πρωθυπουργοί της
ριο τούς πολιτικούς τους άντιπάλους , στό τέλος μεταπολίτευσης, ό Κωνσταντινος Καραμανλής, ο
πλήρωσαν οί ίδιοι τίμημα άκριβό. Τό έπραξε ό Κων- Ανδρέας Παπανδρέου, ό Κστας Καραμανλής καί ο
σταντίνος Μητσοτάκης έναντίον του ήμιθανούς Κστας Σημίτης άπέφυγαν νά μετατρέψουν τόν δηΑνδρέα Παπανδρέου τό 1989. Τοάποτέλεσμα ήταν μόσιο βίο σέ πολιτικό ρίνγκ. Ο Σημίτης είχε και τούς
ή πολιτική άνάσταση του ίδρυτή του ΠΑΣΟΚ και ή λόγους του νά μήν άνοίξει τόν κάσκό του Αίόλου- άν
έπιστροφή του στήν έξουσία . Το έπραξε ό Γιωργος κρίνουμε άπό τήν μετέπειτα ποινική τύχη τριν κοΠαπανδρέου τό 2010, έπιχειρντας νά όδηγήσει στό ρυφαίων Υπουργν του. Είναι άπολύτως προφανές
Είδικό Δικαστήριο τέσσερεις βασικούς Υπουργούς οτιο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ύπ' όψιν του όλα τά
του Καραμανλή σέ πρτη φάση καί τόν ίδιο τόν Κa- παραπάνω . Του τά έχει πει και ο πατέρας του. Ο καραμανλή σέ δεύτερη (γιά τήν υπόθεση του Βατοπε - νων είναι ένας: ή βλάβη πού ύφίσταται μιά κυβέρδίου.) Η σκευωρία κατέρρευσε μέ τίς ψήφους των
ίδιων των Βουλευτν του ΠΑΣΟΚ στήν Όλομέλεια δημοσίου βίου, είναι μεγαλύτερη άπό τό προσδοκτης Βουλής άλλά και μέ μεταγενέστερες άποφάσεις μενο πολιτικό όφελος. Ίκανοποιείται προσκαίρως ό
της Δικαιοσύνης, Ο Παπανδρέου έπεσεν άπό τήν
έξουσία πρίν καλά-καλά συμμπληρσει δύο χρονια κατά τήν χθεσινή του συνέντευξη σέ ραδιοφωνικό
στό τιμόνι διακυβέρνησης τής χρας . ΟΑλέξης ιο - σταθμό ο κύριος Μητσοτάκης δέν έδειξε νά ένθουπρας άνέδειξε το 2018 ένα σοβαρότατο σκάνδαλο, σιάζεται άπό τις άποκαλύψεις μερίδας του Τύπου για
την υπόθεση Νovartis, άλλά προχειρολόγος ν στο- Τ
χοποίησε πολιτικς άνευ στοιχείων τόν προκάτοχο νο συγκεκριμένης συνιστσας της ΝΔ πού έπιμέτου Άντνη Σαμαρά . Το άποτέλεσμα ήταν ή πολιτι - νει στήν στοχοποίηση του άρχηγου της άξιωματικής
κή συντριβή του στίς έκλογές του 2019, στίς όποιες άντιπολίτευσης και άλλων συνεργατν του , μέ αίτηόδηγήθηκε άπολογούμεενος για τίς χλιδάτες διακοπές σέ πολυτελή σκάφη άναψυχής.
(σελ. 7 )
νηση πού έγκαθιστά τόν βουρκο στό έπίκεντρο του
Διάχυση
ένδοτισμοϋ
για ΑΟΖ
. σκληρός της πυρήνας , άλλά σέ βάθος χρόνου ή θυματοποίηση έξυπηρετεί τόν άντίπαλο. Γι' αύτό και
Συνέχεια στήν σελ.3
τήν ύπόθεση Καλογρίτσα. Ούτε άκολούθησε τόν τοτου Ανδρέα Σταλίδη*
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΙΔΟΥ λοιπόν πς διαχέεται ένδοτι σμός στήν έλληνική κοινωνία . Στίς
πρτες τρεϊς φράσεις του κ . Ροζάκη στήν περιβόητη συνέντευξη στό
Κρήτη TV έκανε πέντε φορές χρήση
του όρου μαξιμαλιστικές θέσεις
άναφερόμενος στήν Ελλάδα . ΟΣ.
Κασιμάτης της "Καθημερινής άφι έρωσε τρία άρθρα τίς τελευταίες 15
ήμέρες μέ τόν όρο αυτό στόν τίτλο
του άρθρου , μέ μέσο όρο μία άναφορά άνά παράγραφο (7παράγραφοι, 7
άναφορές). Πρτο βήμα λοιπόν νά
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
μα τήν παραπομπή τους στό Είδικό Δικαστήριο. Το
άντίθετο. ο Πρωθυπουργός όχι μόνο άπέρριψε την
ίδέα της σύστασης έξεταστικής έπιτροπής έναντίον
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
οι διωκόμενοι κατάφεραν και γύρισαν- τό παιχνίδι γιατί είχαν νά χάσουν περισσότερα άπό τούς
Αύτές κι άν είναι σχέσεις έμπιστοσύνης! Η Γκσλειν Μάξγουελ, πρην σύντροφος του Τζέρφρυ
Επστάιν, φέρεται νά κρατούσε μυστικά κασσέττες
του σέ περιπτύξεις μέ άνήλικε Σύμφωνα μέ τήν
Daily Mailo, που έπικαλείται πληροφορίες πρην φίλης Τής Μάξγουελ , προκειμένου νά τόν έχει
στό χέρι, σέ περίπτωση που κάτι πάει στραβά καί
φοβηθεί γιά τήν ζωή της, φρόντισε νά έχει ύλικό τό
όποιο θά έξέθετε τόν έκατομμυριούχο . Υπενθυμίζε
ται ότι ό Έπστάιν Τελικς κατέληξε στήν φυλακή
καί έν συνεχεία αύτοκτόνησε
Κομμισσιόν: Ήπιτερη
ύφεσις μικρότερη άνάπτυξις
Πρέσβυς γιά τόν Ύπεύθυνο
Τουρισμό έπελέγη ό Αρμάνι
ΗΠΙΩΤΕΡΗ ύφεση πού θά διαμορφωθεί στό-9% άπό
9,7% πού τροέβλεπε τήν άνοιξη, βλέπευν ή Κομμισσιόν για τήν Ελλάδα τό 2020.Ωστόσο, χαμηλνει τόν
πήχυ γιά τήν άνάπτυξη τόν έπόμενο χρόνο, καθς άναμένει ότι ή έλληνική οίκονομία θά έμφανίσει ρυθμό άνα
πτύξεως της τάξεως του 6%, άπό 7 ,6% πού ήταν ή προηγούμενη έκτίμησίς της. Επισημαίνει δτι ό τουρισμός
και οι μεταφορές θά πληγουν σοβαρά άπό την κρίση.
ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ μόδας Τζόρτζιο Άρμάνι έπέλεξε ό Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμο
(UNWTO) ς νέος Πρέσβυ για
τόν Υπεύθυνο Τουρισμό . Ό
Άρμάνι άποτελεί παγκόσμιο σημείο άναφοράς για τά διαχρονικά
σχέδια και τήν δημιουργικότητά
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Τήν πρτη πραγματική φωτογράφηση τν
ήλεκτρονίων μέσα σέ στερεά σματα χάρη σέ ένα
νέο πολύ Ισχυρό μικροσκόπιο, έπέτιχαν έπιστήμονες άπό Τήν Γερμανία καί Τήν Κίνα μέ έπί κεφαλής
έναν Έλληνα φυσικό Ή τχνική , πού είναι έντελς
νέα και χρησιμοποιεί άκτνε λαίηζερ, έπιτρέπει για
πρτη φορά νά δουμε τά ήλεκτρόνια σέ φωτογραφες. Οι έρευνητές, υπό τόν καθηγητή Ελευθέριο
Γουλιελμάκη του Εργαστηρίου Άκραίας Φωτονικής
του Πανεπιστημίου τού Ρόστοκ καί του Ίνστι τουτου Κβαντικής Όπτικής Μάξ Πλάνκ, έκαναν τήν
σχετική δημοσίευση στό περιοδικό cNature .
JΗ ΕΣΤΙΑ
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
Συνέχεια στήν σελ.5
σπίτι σας κάθε
προ με συνέπεια,
Παρά θν άλος
του Δημήτρη Καπράνου
Παραμένει άλυτο, διεθνς, τό πρόβλημα τν ναυτικν
Ειδικήπροσφορά
γανέους συνδρομητές!
Άναταραχή προεκάλεσε στήν πόλη Κάλμπ τής
Γερμανίας ένα άνάγλυφο στό έξωτερκό τής μεσαιω
νικής έννλησίας Του Αγίου Στεφάνου. Πρόκειτα για
ένα τερατάκιν άπό αύτά που συνηθίζετα νά κοσμούν τους τοίχους γοτθικν έκκλησιν . Μόνο πού
τόσυγκε ριμένο έφερνε στήν είκόνα άνθρπου άγκαλιασμένου μέχοίρο. Όταν λοιπόν έστάλη γιάσυντήρηση μαζίμέ άλλα 13γλυπτά τού ναού , κάποιοι θ
λησαν νά τό άποκαθηλσουν όριστικς ίσχίριζόμενοι ότι ήτον προσβλητικό γιά τους Εβραίοuς . Τe
λικς έπεκράτησε ή λογική, ότι ς παλαιό γλυπτό
πρέπει νά τίχει καθεσττος προστασίας
Πς διακινούνται, έν μέ του κόσμου , θά σημάνουν ναυτιλιακός φορέας τής χ
σω πανδημίας , τά άγαθά σέ τήν σειρήνα τους . Γιά νά θ δλο τόν κόσμο; Μέτά πλοία
Η Ναυτλία κσζ τήν παρ
τίδα . Η Ναυτιλία καί οί έποχής . Αλλά ξεχασμένοι!
ναυτικοί , οί όποίι , όμως ,
άντιμετωπίζουν τεράστια Τσάκου, μέ πρωτο βουλία άρχους όλων τν πλοίων
προβλήματα.
τους . Η πρωτοβουλία αύτή
ραs, που μάς θύμισε τό πρό- άποσκοπεί νά καταδείξει
βλημα τν νουτικν . Aς τήν τήν άπαράδεκτη κατάσταση στήν όποία έχουν περίέλθει οί ναυτικοί , που ξακολουθούν νά έργάζονται
διαρκ, λησμονη μένοι καί
έγκαταλελειμμένοι . Συντασσόμαστε άνεπιφύλακτα μέ
Ισύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ
μίσουν στίς κβερνήσεις ότι
οίνoυτικοί ένα oί ήρως τής προσέξουμε, παρακαλ:
Τό Διεθνές ΝαυτικόΕπΧθέs, δΟμιλος Εταιρειν μελητήριο καλεί τους πλοιτου καπετάν Παναγιτη, πού θά βρεθούν σέ λιμάνι
τό μεσημέρι τής 8ης Τουλίου ,
τά πλοία, σέ όλα τά λιμάνια κή άνακοίνωση. Ο μοναδικός νά σημάνουν τήν σειρήνα
Σήμερα τό μερημέρι , δλα έξέδωσε μία πολύ σημαντιΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170 670
email: [email protected],
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΕΣΤΙ.
ΜΕΣΤΙΑ
8-7-2020
|9771108701137