Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Lanatolh
ΤΡΙΤΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου T www.anatolh.com
Έrος ιδρύστως 1932
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.850
Σελίδα 28
Σημαντική προσθήκη
για τον ΑOΑΝ ο f Μαυρής,
Οιεκδηλσειςτου καλοκαιριού στον Αγιο Νικολαο
Σελίδα 27
Μετάβαση στην Ψηφιακή εποχή
. Θέσεις επείγουσας
και εντατικής
νοσηλευτική
στο Νοσοκομείο
Αγ. Νικολάου
Ο Αρης Σωτηρόπουλος μιλάει για την Ψηφιακή πύλη gov.gr
ιδιωτικού τομέα και είναι ήδη υπηρεσίες
υπεύθυνο για την προ .
θηση και διάδοση των ε . ρεσίες της νεοσυσταθεί . φής Κάθε χρόνο η χρα
μικό Τμήμα ή ένα ΚΕΠ για
Οι δύο νεότερες υπη . ένα γήσιο της υπογραΣυνέντευξη
στο NΙΚΟ ΣΓΟΥΡΟ
Σελίδα 5
Η μείωση της γραφε - φαρμογν των δικτυακν σας τότε πίλης , ατές μας ξοδεύει 60 εκατομ
οκρατίας , n διαδικασία και υπολογιστικν τεχνο- της έκδοσης υπεύθυνης μύρια ευρ για τα γνήσια
της σταδιακής μετάβα - λογιν καθς και για την
σης σε μια ψηφιακή ε - Προθηση και υλοποίηση
Ποχή οι απλουστεύσεις των στόχων του Ψηφια .
των διαδικασιν και η κού Μετασχηματισμού.
λειτουργία του κράτους
ως ένα και ενιαίο σύνολο Συμβουλίου και Διευθύ .
υπηρεσιν , μηχανισμν νων Σύμβουλος της Εκαι υποδομν , αποτέλε - ΔΥΤΕ ΑΕ. είναι ένας Ασαν τους βασικούς πυλ - γιονικολιτης ο Άρης
νες πάνω στους οποίους Σωτηρόπουλος , Οι γονείς
στηρίχθηκε η σύσταση του Αννα Μενεγάόκη συτου Υπουργείου Ψηφια - νταξιούχος αρχιτέκτονας
κής Διακυβέρνησης από και Βασίλης Σωτηρόπου .
τις 8 Ιουλίου 2019.
1 Ακριβς έναν χρόνο μίατρος και η αδερφή δήλωσης και ξουσιο- Γραμματεία Πληροφορι
μετά, έχουν λάβει χρα του Ανθή , καθηγήτρια ξ - δτησης αναπτύχθηκαν ακν Συστημάτων Δημόαποφάσεις. σταθμοί , νων γλωσσν , κατοικούν anό τη ΕΔΥΤΕ Σoα σιας Διοίκησης ,
και σημαντικές αλλαγές μόνιμα στην περιοχή μας με τον κ. Σωτηρόπουλο ,9ovgr διευρύνεται διαρπου καθημερινά αλλά - Μέχρι τα 23 χρόνια μέσωυτνσεnoλύ κς , στε να συμπερ.
ζουν το πλαίσιο λειτουρ - του , οπότε ολοκλήρωσε μνάλο Βαθμό επτυγχά -λάβει ακόμη Περισσοτεγίας και φέρνουν όλο και τις σπουδές του
πιο κοντά τη δημιουρ- Απόφοιτος του Τμήματος φειοκοατίας . Μέχρι και Προς οφελος των πολι
γία του λεγόμενου ψη , Επιστήμης ΥΠολογιστν ήμερ0, όπνς αναφέρει τν και των επιχειρήσεων
φιακού κράτους Η ψηφι- του Πανεπιστημίου Κρήακή Πύλη gov.gr, στρατη - της και Διδάκτωρ της θυνες δηλσεις και πεΝικές ταυτοποίησης του Σχολής Ηλεκτρολόγων ρίποu 200.000 εξουσιοΠολίτη, ψηφιακές δεξιόrητες δεδομένα , κυβερ - κν ΗΥ ΕΜΠ-διέμενε μέσω αυτού του συστη λνα στο ηλαίσιο των
νοασφάλεια , αποτελούν στην Κρήτη , πριv εγκα - ματος , απεμπλέκοντας
μερικές
κότερες κινήσεις που έ - πρωτεύουσα Ο ίδιος έ κουν περατωθεί υπό την χει εργαστεί σε Πληθος σης πχ. σε ένα Αστυνο κεντρική καθοδήγηση του ερευνητικν και αναπτυμπουργού Ψηφιακής Δια - ξιακν προγραμμάτων σε
κυβέρνησης Κυριάκου Π- εθνικό και ευρωπαίκό ε.
Ερρακάκη.
Συνεπικουρικό , συμ- δικτυακές και υπολογι βουλευτικό και βασικό - στικές υποδομές μεγάλης
τατο εν γένει ρόλο στην κλίμακας , εν διετέλεσε
βιαμόρφωση των παρα - επικεφαλής των Διοικητι .
πάνω υπηρεσιν και συ - κν και Οικονομικν Υπη στημάτων διαδραματίζει ρεσιν της ( πρην ) ΕΔΕΤ
to Εθνικό Δίκτυο Υποδο - ΑΕ για 4 χρόνια
μν Τεχνολογίας και E
pευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε nou
λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος και
παρέχει δικτυακές υπη - ρόπουλος μιλντας στην
pεσίες σε ακαδημαϊκά και ΑΝΑΤΟΛΗ ένα από τα ση.
Ερευνητικά ιδρύματα , σε μαντικότερα τεχνολογικά
pορείς της εκπαίδευσης εγχειρήματα αποτελεί η
όλων των βαθμίδων και ψηφιακή πύλη gov.g, nou
σε φορείς του δημόσου , ξεκίνησε να λειτουργεί
Ευρύτερου δημόσιου και από τις 21/3/2020, με 501
" Έληξαν οι προθεσμίες
για το Κτηματολόγιο
Συνεχίζεται
εκπρόθεσμα τρα
η υποβολή δηλσεων
υπογραφής σε ΚΕΠ-15
εκ. από το δημόσιο και 45
από τους πολίτες!-Τρα,
με την οnlino υπεύθυνη
δήλωση και εξουσιοδ6
τηση εξοικονομείται με
γάλο μέρος από αυτό το
ποσό ξέχωρα από την
ταχύτητα πoυ εκτελού
νται πλέον οι διαδικα
σίες .
Σε συνεργασία με το
Υπουργείο Ψηφιακής Δια.
κυβέρνησης και τη Γενική
Μέλος του Διοικητικού
λος συνταξιούχος οφθαλΣελίδα 9
" Αλλάζουν και πάλι
οι Δασικοί Χάρτες
είνα.
νεται η μείωση της γρα - Ρες ψηφιακές υπηρεσίες ,
Σελίδα 9
Πάνω από 460.000 υπεύ - της χωρας
Ο προσωπικός
οριθμός
Σημαντικό επίσης πυΜηχανικν και Μηχανι - δοτήσεις έχουν εκδοθεί
μόνιμα. στην τον πολίτη από την ανα - στρατηγικν, τουτοποίηγκαιότητα της μετάβα - σης του πολίτη αποτεΗ ΣΜΕΧΕΙΑ Σm σελίδα 5
. Τιςς σημαντι|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
ECONOMΥ ΕΒΔΟΜΑΛΑ
ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ !!
| ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΕΙΟΝΙΣ o610 500 P. 0418/ΤΕΜ
ΠΑΣΣΑΤΑ REA ΑΔΑ 50Ρ.
ΗΛΙΕΛΑΙΟ ΕΛΟΜΑΣ 1
| ΑΥΓΑ 12ΑΔΑ ΜΕΓΑΦΑΡΝ
ΚΟΛΙΟΣ ΤΕΛΕΜΕΣ
πίπεδο με αντικείμενο τις
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ο.Ε.
ΓΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΕΛΕΙΧΟ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ
το ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΚΤΕΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣΙ!
Η ψηφιακή
πύλη gov.gr
Όπως λέει ο κ . Σωτη.
ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Βάση των οδηγιν της Κυβέρνησης
οι Τεχνικοί Ελεγχοι πραγματοηοιούνται
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
οι ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
www.facobook.com/Oaωponuλίo Μυλωνόκης
ΦΡέσκα φρούτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 51 - ArΟΣ ΝΙΚΟΛΛΟΣ. ΤΗΛ. 28410 21711
ΤΗΛΕΦΩΝΟ 28410 21111

Τελευταία νέα από την εφημερίδα